Top

Radiere ca urmare a dizolvării

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 1373/86/12.02.1020, reclamantul Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Suceava, în contradictoriu cu pârâta „..” a solicitat radierea pârâtei sus-mentionate, în conformitate cu disp.art.3 al.3 din OUG nr.116/2009, potrivit carora competenta radierii din registrul comertului ca urmare a dizolvarii în temeiul art.237(6) din legea nr.31/1990 se dispune de sectia comerciala a Tribunalului în a carui circumscriptie îsi are sediul comerciantul.

În dovedire a depus, în copie, bilant de lichidare, certificat de atestare fiscala, extras publicitate situatii financiare, dovada platii taxelor judiciare de timbru, rezolutia directorului nr.884/09.02.2010.

În al doilea rând, a precizat reclamantul ca situatiile financiare au fost publicate pe site-ul ONRC-ului pe data de 19.01.2010, fiind astfel îndeplinite conditiile de publicitate prevazute de lege.

Pârâta, legal citata, nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat în instanta.

Asupra actiunii de fata, constata:

Prin adresa înaintata acestei instante si înregistrata sub nr. 1373/86/12.02.2010, Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Suceava a comunicat cererea de radiere pentru S.C. „…” S.R.L., împreuna cu actele depuse de lichidator, respectiv: bilant de lichidare, certificat de atestare fiscala, extras publicitate situatii financiare, dovada platii taxelor judiciare de timbru, rezolutia directorului nr.884/09.02.2010.

S-a facut precizarea ca situatiile financiare au fost publicate pe site-ul O.N.R.C.-ului pe data de 19.01.2010, fiind astfel prevazute conditiile de publicitate prevazute de lege.

Prin sentinta nr. 2395/12.09.2008 a Tribunalului Suceava s-a dispus dizolvarea S.C. „…” S.R.L., iar în baza încheierii nr. 6290/2009, a fost numit lichidator, …

Prin raportul de lichidare se constata ca în patrimoniul societatii nu exista active care sa fie repartizate asociatului unic, societatea nu înregistreaza la sfârsitul perioadei de lichidare nici o datorie neplatita si nici o creanta neîncasata.

Potrivit art. 260 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea societatii din registrul comertului, competenta revenind conform art. 3 alin. 3 din OUG nr. 116/2009 sectiei comerciale a tribunalului în a carui circumscriptie îsi are sediul comerciantul.

Îndeplinirea formalitatilor privind radierea este obligatorie, art. 1 din Legea nr. 26/1990 prevede obligatia comerciantului ca la încetarea comertului sa ceara radierea înmatricularii din registrul comertului.

Situatia financiara de lichidare a fost publicata la data de 07.01.2010 si în termenul de 15 zile de la publicare nu s-a înregistrat opozitia asociatului unic, astfel încât în baza art. 269 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 se va aproba raportul de lichidare din 19.01.2010 întocmit de ACCERR IPURL, iar în temeiul art. 260 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 si art. 1 din Legea nr. 26/1990 se va dispune radierea din Registrul Comertului a S.C. „…” S.R.L., înmatriculata sub nr. J33/991/2005, ca urmare a lichidarii.

În baza art. 263 alin .4 din Legea nr. 31/1990, lichidatorul va fi liberat de orice sarcini si responsabilitati.

Instanta va descarca lichidatorul de orice sarcini si responsabilitati.

Deoarece conform art. 5 din Legea nr. 26/1990 mentiunile sunt opozabile tertilor de la data efectuarii lor în registrul comertului ori de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se va dispune publicarea prezentei hotarâri potrivit dispozitiilor enuntate.

Etichete: