Top

Acţiune în daune contractuale

Prin cererea înregistrata pe rolul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României sub numar de dosar 58/2010, reclamanta S.C …., în contradictoriu cu pârâtii Municipiul Vatra Dornei-prin primar si Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 996 271,87 lei, din care suma de 664 380,26 lei reprezinta debit restant, iar suma de 331 891,61 lei reprezinta penalitati de întârziere calculate pâna la data de 27 ianuarie 2009. prin precizarea cererii de arbitrare, asa cum a fost efectuata la data de 10.03.2010, reclamanta a mai solicitat urmatoarele: la penalitatile initial solicitate se mai adauga suma de 26952,59 lei, de unde rezulta ca la momentul prezentei cereri totalul penalitatilor era de 358844,2 lei care se va adauga la debitul în cuantum de 664 380,26 lei. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtelor la plata penalitatilor de întârziere de 0,1% pe zi începând cu data introducerii cererii si pâna la achitarea efectiva a debitului restant. Pâna la data de 09.03.2010 penalitatile pot fi cuantificate, dar nu avea reclamantul posibilitatea cuantificarii pâna la achitarea debitului, întrucât data achitarii este incerta.

Având în vedere ca a determinat cuantumul penalitatilor pâna la data de 09.03.2010, a solicitat ca începând cu data de 10.03.2010 sa fie obligate pârâtele la plata penalitatilor în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere pâna la achitarea efectiva a debitului restant.

În drept, reclamanta a invocat disp.art.340-369 cod procedura civila, art.43 codul comercial, art.942, 948, 949, 969, 1066, 1068 si urmatoarele din codul civil.

Prin sentinta nr.155/2010 Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lânga Camera de Comert si Industrie a României a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava aratând caracterul inoperant al cauzei compromisorii.

Din oficiu Tribunalul Suceava a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Vatra Dornei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauza, fata de sustinerile partilor, tribunalul retine urmatoarele:

Cu privire la lipsa calitatii procesuale pasive a Consiliului Local Vatra Dornei, contractele de lucrari nr.18181/2007 si nr.18182/2007 privesc reclamanta si autoritate contractanta Primaria Vatra Dornei – prin primar, iar Consiliul Local Vatra Dornei nu este parte contractanta si nici beneficiar al lucrarilor executate urmând a fi admisa cu consecinta respingerii actiunii fata de aceasta parte.

Pe fondul cauzei, Tribunalul retine urmatoarele:

Între reclamanta si partea contractanta Primaria Vatra Dornei s-au încheiat cele doua contracte privind sistematizarea pe verticala a Ansamblurilor Podu Verde si Transilvaniei ale municipiului Vatra Dornei în valoare de peste 1.300.000 lei în executarea acestor contracte s-au emis facturi achitate partial, ramânând restant un debit de 664 380 lei la care se calculeaza penalitati în valoare de 331.891 lei pâna la data introducerii actiunii aferente perioadei 2007.

Desi pârâtul nu recunoaste primirea facturilor, disp.art.18.1 din contractul de achizitie stipuleaza plata facturilor la 30 de zile de la emitere si nu de la primire, aceasta nu influenteaza garantia de buna executare, iar potrivit art.18.6 din contract, plata ultimelor sume nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

Prin urmare, nu exista conditionarile de plata la receptia acestora, ori, mai mult prin procesul-verbal 30701/2008 se receptioneaza lucrarile executate în valoare de 451706 lei. Mai mult, nici contractul de achizitie si nici disp.HG.873/1994 nu cuprind dispozitii privind conditionarea platii la receptia finala a lucrarilor.

Cât priveste exceptia de neexecutare invocata de pârât pentru actele aditionale la contractul de achizitie, s-a prelungit termenul de finalizare a lucrarilor la data de 31.07.2008, astfel ca nu se poate retine culpa reclamantei, cât priveste amenajarea locului de joaca si executarea partiala a spatiilor verzi acestea nu au mai fost solicitate de achizitor si nu au fost executate în conditiile în care partea a invocat lipsa banilor, astfel ca ele nu apar nici în facturi si situatiile de lucrari si nici nu s-au solicitat.

Ori cum nimeni nu-si poate invoca propria culpa în neexecutarea lucrarilor,. Apare nefireasca conditionarea platii lucrarilor executate, de terminarea unor contracte pentru care pârâta arata ca nu are resurse pentru plata.

Cât priveste respingerea cererii de executare a sumelor de plata, acest lucru nu împiedica verificarea îndeplinirii obligatiilor partilor cu privire doar la analiza finala a caracterului cert,lichid si exigibil.

Ori, atâta timp cât prin situatiile de lucrari, centralizatoare, facturi si extrase de cont, procese verbale de receptie rezulta executarea lucrarilor.

În baza art.969 cod civil raportat la art.1068 cod civil si art.43 cod comerciale, tribunalul urmeaza sa admita actiunea reclamantei si sa oblige pârâtul la plata lucrarilor executate si a penalitatilor de întârziere conform contractului pâra la achitarea integrala a sumelor de bani.

Etichete: