Top

Inadmisibilitate cerere sechestru asigurator formulata pe cale de ordonanta presedintiala.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 6839/99/01.09.2008, reprezentând cerere reconvenţională depusă în d. nr. 5595/99/2008 al Tribunalului Iaşi şi disjunsă ulterior, reclamantul MLR, prin împuternicit Semenov Dan a chemat în judecată pe pârâta SC S SRL, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să dispună instituirea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul pârâtei, în vederea recuperării debitului în sumă de 22381,50 lei, la care se adaugă penalităţi legale, lipsă de folosinţă şi cheltuieli de întreţinere.
În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că a închiriat imobilul Club Pogor din incinta instituţiei, prin contractul nr. 1164/01.08.2003, cotract preluat prin cesiune de către SC Sorridendo SRL. Intrucât contrcatul, cu termen final 31.07.2008 a fost reziliat de drept datorită încălcării de către pârâtă a prevederilor art. 7, 8, 10 alin. 5 din contract, iar acesta nu a mai plătit chiria din luna mai 2008, refuzând în mod nejustificat să părăsească şi să predea imobilul, deşia fost notificată în acest sens, reclamantul a promovt la 12.09.2008 o acţiune de evacuare silită a pârâtei şi recuperare a debitelor dtorate. S-a mai susţinut de către reclamant că sunt dovedite condiţiile art. 581 C. proc. Civ., respectiv urgenţa şi prevenirea unei pagube iminente. Instituţai reclamantă nu are posibilitatea legală de a împiedica pârât să evacueze lucrurile ei din imobilul pe care îl deţine şi ncii nu are vreo garanţie a achitării de bunăvoie a debitului de către pârâtă.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 581 C. proc. civ.
Acţiunea a fost legal timbrată.
În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar, în copie, situaţie financiară pârâtă, cererea de chemare în judecată formulată la 12.09.2008, contract de cesiune, contract de închiriere, protocol din 28.05.2003, corespondenţă între părţi.
Pârâta SC S SRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii de sechestru formulată pe calede ordonanţă preşedinţială ca inadmisibilă şi arătând că, şi în condiţiile în care cererea reconvenţională a fost disjunsă de acţiunea principală, îşi păstrează acest character, de reconvenţională, trebuind să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 119 alin. 1 C. proc. civ, respective să existe legătură între obiectul reconvenţionalei şi cel al cererii principale. S-a mai învederat instanţei de către pârâtă că nu sunt îndeplinite codiţiile prevăzute de art. 581 C. proc. civ., respectiv vremelnicia, nerezultând momentul până la care se solicită sechestrul, şi urgenţa, în condiţiile în care chiar reclamantul recunoaşte că debitul s-a micşorat semnificativ între 18 şi 29 august 2008.
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :
Obiectul prezentei acţiuni, cerere reconvenţională disjunsă din d. nr. 5595/99/2008 al Tribunalului Iaşi, este instituirea unui sechestru asigurator asupra averii pârâtei SC Sorridendo SRL, la cererea reclamantului Muzeul Literaturii Române. Reclamantul nu a ales însă pentru instituirea sechestrului asigurator procedura prevăzută de art. 592-596 C. proc. civ., ci calea ordonanţei preşedinţiale, procedură de asemenea specială, reglementată de art. 581-582 C. proc. civ.
Pentru ca o cerere de ordonanţă preşedinţială să fie admisibilă este necesar să fie îndeplinite următoarele condiţii: urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.
Atâta timp cât se cere instituirea unui sechestru asigurator pe această cale, a ordonanţei preşedinţiale, este evident că admiterea unei asemenea cereri în temeiul art. 581 C. proc. civ. ar echivala cu prejudecarea fondului cererii de sechestru asigurator.
În consecinţă, instanţa urmează a respinge ca inadmisibilă acţiunea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială de reclamantul MLR în contradictoriu cu pârâta SC S SRL.
Fiind în culpă procesuală, reclamantul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată efectuate de pârâtă (onorariu avocat).

Etichete: