Top

Inadmisibilitate cerere suspendare executare act administrativ formulata pe cale de ordonanta presedintiala.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 5361/99/01.08.2008, reclamanta IPA a chemat în judecată pe pârâţii Administraţia Finanţelor Publice a mun. Iaşi şi Ministerul Economiei şi Finanţelor – ANAF, solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să dispună suspendarea efectelor deciziei nr. 76042/23.07.2008 emisă de către pârâta Administraţia Finanţelor Publice a mun. Iaşi prin care a fost obligată reclamanta la plata sumei de 3765 lei, cu titlu de taxă de poluare, taxă pe care o consideră nelegală şi nedatorată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a achiziţionat la data de 01.07.2008 un autoturism marca Opel, prin contract de vânzare-cumpărare de la Drăguţ Sergiu Laurenţiu, acesta din urmă cumpărând autoturismul dintr-un stat membru UE, respectiv Germania. Intrucât la data cumpărării de către reclamantă acesta nu fusese înmatriculat, pentru a-l utiliza, reclamantei i s-a calculat cu prilejul operaţiunilor de înmatriculare taxa de poluare de 3765 lei. Reclamanta a precizat că această taxă este nelegală, nefiind decât o reeditare a taxei speciale reglementată de art. 2141 – 2143 Cod fiscal, texte abrogate în prezent, taxă care contravine normelor comunitare şi interne. S-a mai arătat de către reclamantă că a introdus pe rolul instanţelor de contencios administrativ o acţiune având drept obiect anularea deciziei menţionate. Reclamanta a învederat, de asemenea, că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 C. proc. Civ., respectiv urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 581 alin. 3 C. proc. civ.
Cererea a fost legal timbrată.
În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar, în copie, autorizaţia de circulaţie provizorie, cartea de identitatea autoturismului, cartea de identitate a reclamantei, decizia de calcul a taxei de poluare, certificate de autenticitate, certificat de înmatriculare al autoturismului eliberat în Germania, contract de vânzare cumpărare.
La termenul de judecată din 27.08.2008, instanţa, din oficiu, a invocat excepţia inadmisibilităţii formulării cererii de suspendare pe cale de ordonanţă preşedinţială.
Pârâta Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a formulat întâmpinare, solicitând respingerea cererii de ordonanţă preşedinţială în principal ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă, iar în subsidiar ca inadmisibilă.
Analizând actele şi lucrările dosarului, asupra excepţiei inadmisibilităţii cererii, excepţie care primează, instanţa reţine următoarele:
Măsura vremelnică a suspendării executării actului administrativ, în speţă decizia nr. 76042/23.07.2008 emisă de către pârâta Administraţia Finanţelor Publice a mun. Iaşi prin care s-a calculat taxa de poluare pretins datorată de reclamantă, se solicită şi poate fi dispusă în temeiul art. 14 sau 15 din L. nr. 554/2004 modificată şi completată, norme derogatorii de la dreptul comun în materie, reprezentat de art. 581 C. proc. civ., care reglementează cererea de ordonanţă preşedinţială.
Ca atare, solicitarea suspendării actului administrativ pe calea ordonanţei preşedinţiale apare ca inadmisibilă, cererea urmând a fi respinsă pentru acest considerent.

Tags: