Top

Contencios administrativ. Viceprimar. Eliberare din funcţie. Neîndeplinirea condiţiei de cvorum de şedinţă. Consecinţă

Decizia nr.233/CA/06.11.2006

Prin sentinţa civilă 106/E/26 iunie 2006, Tribunalul Vaslui a admis acţiunile formulate de reclamantul A.V. şi Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui şi a anulat hotărârea nr. 11 din 2 martie 2006, adoptată de Consiliul Local al comunei Cozmeşti.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut că, la dat de 2 martie 2006, Consiliul Local Cozmeşti a adoptat hotărârea nr. 11 prin care s-a dispus eliberarea din funcţie de viceprimar al comunei Cozmeşti, judeţul Vaslui, a reclamantului A.V., în baza avizului favorabil al comisiei de specialitate şi a raportului compartimentului de resort, în urma votului secret exprimat, în condiţiile prevăzute de art. 69 şi art. 70 din Legea nr. 393/2004 şi ale art. 78 din Legea nr. 215/2001, hotărâre ce a fost comunicată reclamantului cu adresa nr. 453 din 9.03.2006.

S-a mai reţinut că faptele pe care se întemeiază măsura adoptată sunt menţionate în expunerea de motive la proiectul de hotărâre şi că hotărârea a fost adoptată cu voturile a 7 consilieri, din totalul de 11 consilieri în funcţie, considerându-se că s-a întrunit cvorumul de 2/3 prevăzut de art. 69 alin. 3 teza a II-a din Legea nr. 393/2004, şi găsindu-se nerelevant faptul că şedinţa ordinară a consiliului local a fost deschisă de decanul de vârstă şi că propunerea de sancţionare nu a fost adusă la cunoştinţa consilierilor cu 5 zile înainte de şedinţă.

Prima instanţă a apreciat că nu au fost aduse probe care să confirme că reclamantul nu şi-ar fi îndeplinit atribuţiile stabilite prin dispoziţia nr. 4/2004, emisă de primar, că faptele ce se impută viceprimarului nu constituie o încălcare a Constituţiei, ori a altor legi, că nu au fost prejudiciate interesele unităţii administrativ-teritoriale, că nu s-a dovedit că locuitorii comunei ar fi fost chemaţi în mod forţat şi sub ameninţare pentru a fi demis primarul şi că reclamantul nu a săvârşit abateri grave care să justifice înlăturarea sa din funcţie.

Curtea a respins recursul pârâtului ca nefondat pentru următoarele considerente:

Acţiunile promovate de reclamantul A.V. şi Prefectul Judeţului Iaşi vizează, în mod necontestat, anularea unui act care face parte din categoria actelor administrative unilaterale de autoritate, respectiv hotărârea de eliberare a viceprimarului din funcţia publică deţinută.

Fiind un act administrativ de autoritate, H.C.L. nr. 11/2.03.2006 adoptată de pârâtul-recurent, trebuie să îndeplinească, pentru a fi opozabilă celui vizat de aceasta, condiţiile de valabilitate determinate de caracterul şi specificul acestui act individual.

Una din condiţiile esenţiale de valabilitate actelor adoptate de Consiliul Local Cozmeşti este şi aceea referitoare la cvorumul de şedinţă cerut pentru adoptarea actului administrativ individual de eliberare a viceprimarului din funcţie, prevăzut în mod expres de Legea nr. 215/2001.

Această condiţie nu a fost îndeplinită în cauză, considerentele reţinute în cuprinsul sentinţei recurate vădindu-se a fi neconforme dispoziţiilor legale în vigoare la data emiterii actului contestat.

Astfel, art. 69 alin. 5 din Legea nr. 393/2004 statuează că la eliberarea din funcţie a viceprimarului, cazul în speţă, se aplică prevederile Legii nr. 215/2001, care, la art. 78 alin. 2 stabilea că schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, la propunerea motivată a unei treimi din numărul consilierilor sau a primarului prin hotărâre adoptată cu votul a două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

Cum numărul consilierilor în funcţie la Consiliul Local Cozmeşti este de 11, iar pentru adoptarea propunerii de eliberare a viceprimarului din funcţie au votat 7 consilieri, prima instanţă trebuia să constate că nu s-a îndeplinit condiţia de cvorum cerută pentru adoptarea hotărârii nr. 11 din 2.03.2006.

Întrucât legiuitorul nu a stabilit cum să se procedeze atunci când din aplicarea procentului de 2/3 nu rezulta un număr întreg, prima instanţă trebuia să observe că actul de eliberare din funcţia publică nu putea fi adoptat cu votul unui număr de consilieri care se situează sub raportul menţionat, indiferent de câtimea lipsă, proporţia de 2/3 fiind minimă şi de neînlăturat.

Ca atare, pentru a fi valabilă, hotărârea de eliberare din funcţie trebuia adoptată de un număr de opt consilieri în funcţie, votul celor şapte neîndeplinind condiţia imperativă de 2/3.

Neîndeplinirea condiţiei de cvorum, cerută pentru valabilitatea actului de eliberare din funcţie, are ca efect nulitatea actului emis cu încălcarea unei dispoziţii imperative şi de neînlăturat, nulitate ce nu poate fi acoperită sau justificată de împrejurări străine procedurii de numire şi revocare a mandatului viceprimarului, chiar dacă interesul public ar fi real.

Ca atare, soluţia de admitere a acţiunilor promovate de V.A. şi Prefectul Judeţului Vaslui şi de anulare a H.C.L. nr. 11/2006 se vădeşte a fi temeinică şi legală, dar pentru motivul reţinut în prezenta decizie, constatarea nulităţii actului, pentru neîndeplinirea condiţiei de valabilitate cerută de legiuitor –cvorumul de 2/3 făcând de prisos cercetarea pe fond a cauzei, sub aspectul temeiniciei măsurii.

Drept urmare, în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, recursul promovat de pârât a fost respins, fără a mai cerceta aspectele ce s-au evocat în susţinerea cererii formulate, nulitatea fiind absolută.

Etichete: