Top

Anulare act emis de autoritatatile publice locale

Dosar nr. 5068/121/2009

R O M A N I A

TRIBUNALUL GALAŢI

SECTIA COMERCIALA, MARITIMA ŞI FLUVIALA

ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 507

SEDINTA PUBLICA DIN 01.02.2010

Pentru astăzi fiind amânata soluţionarea acţiunii in contencios administrativ având ca

obiect „anulare act emis de autorităţile publice locale – dizolvare Consiliu Local” formulata de

reclamantul I.G. domiciliat in — in contradictoriu cu pârâţii UNITATEA ADMINISTRATIV

TERITORIALA P. şi CONSILIUL LOCAL P.

Din actele si lucrările dosarului, precum si din susţinerile parţilor ce au fost consemnate in

încheierea de şedinţa din data de 18.01.2010 care face parte integranta din prezenta, TRIBUNALUL, in

urma deliberării a pronunţat următoarea hotărâre:

TRIBUNALUL :

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe sub nr.5068/09.09.2009 reclamantul I. G.

a solicitat in contradictoriu cu comuna P., reprezentata prin Primar, caprin hotărârea ce se va pronunţa

sa se constate dizolvat de drept Consiliul local P. si sa se constate nulitatea hotărârilor

nr.63,64,65,66,67,68,69 adoptate de către acesta in şedinţele din iulie si august.

Motivându-si in fapt acţiunea, reclamantul a arătat ca , potrivit unui ordin al Prefectului,

Consiliul Local P. este format din 17 consilieri. CL P. nu s-a mai întrunit legal încă din luna mai 2009,

deoarece la şedinţa din 30 .06.2009 au fost prezenţi doar 7 consilieri. Doi dintre aceştia, M. V. si M. P.

au fost insa in situaţia încetării de drept a mandatului înainte de termen, in condiţiile art.9 al.2 lit.h1 din

legea nr.393/2004, nemaiavând calitatea de membri ai PSD.

Nefiind îndeplinita condiţia prezentei numărului minim de consilieri in funcţie, CL P. nu a

fost legal întrunit, fiind îndeplinite condiţiile pentru a se constata dizolvarea de drept a acestuia.

In consecinţa, hotărârile astfel adoptate sunt nule.

In drept a invocat Legea nr.15/2001.

Ulterior a precizat ca înţelege sa cheme in judecata si CL P..

Consiliul Local P., legal citat, a formulat întâmpinare arătând ca potrivit adresei Prefectului,

CL nu a fost legal întrunit deoarece încetarea mandatelor consilierilor locali poate fi constatata doar in

şedinţa ordinara, nu si in şedinţa extraordinara, astfel ca la momentul întrunirii cei doi aveau calitatea de

consilieri locali, şedinţa din data de 30.06.2009 fiind legala.

In ceea ce priveşte hotărârile adoptate de CL in lunile iulie si august a arătat ca acestea

sunt legale, aşa cum rezulta si din controlul efectuat de Prefect in temeiul art.19 din Legea nr.340/2004.

A solicitat respingerea acţiunii ca nefondata.

Analizând si coroborând probele administrate in cauza, instanţa retine următoarele;

Potrivit art.55 al.1 din Legea nr.215/2001 “consiliul local se dizolva de drept in cazul in care

acesta nu se întruneşte timp de doua luni consecutiv”. Din interpretarea textului de lege rezulta ca sunt

posibile doua variante : fie consiliul nu se întruneşte efectiv timp de doua luni consecutive, fie se

întruneşte in acest interval de timp, insa fără a îndeplini condiţiile de legalitate.

Potrivit disp.art.40 al.1 din Legea nr.215/2001 consiliul local este legal întrunit numai in

prezenta numărului minim de consilieri locali in funcţie prevăzut de lege, număr care in cazul Consiliului

Local P. este de 9.

Din adresa nr.39/3.04.2009 a PSD Galaţi (fila 4) rezulta ca M. V. si M. P.si-au pierdut

calitatea de membri ai partidului, fiind excluşi.

Cum la acea data (3.04.2009) calitatea acestora de consilieri locali a încetat in temeiul legii,

potrivit art.9 al.1 lit.h1 din Legea nr.393/2004, in mod evident, la data de 30.06.2009 nu mai puteau

participa in mod legal la şedinţa CL , fie ea ordinara sau extraordinara, nemaiavând calitatea esenţiala

ceruta de lege.

Aceasta situaţie a fost sesizata si de Prefectul judeţului, prin adresa emisa CL la data de

27.07.2009, acesta reţinând ca şedinţa din 30.06.2009 nu a fost legal întrunita.

Fata de aceasta situaţie de fapt dovedita cu înscrisuri, instanţa retine ca şedinţa CL P. din

30.06.2009 nu a fost legal întrunita, deoarece nu au fost prezenţi consilieri locali in funcţie in numărul

minim cerut de lege (cel puţin 9) , ci doar 7.

Inadvertentele rezultând din împrejurarea ca şedinţa a fost una extraordinara sau ordinara,

ori din faptul ca prin HCL nr.49 s-a dispus cu privire la încetarea mandatelor celor doi consilieri nu pot fi

retine, având in vedere ca mandatul lor de consilier nu încetează ca urmare a faptul ca se “dispune”

astfel de către consiliul local ori ca se ia act prin hotărâre, ci încetează ope legis, fără a fi nevoie de vreo

alta intervenţie. Tot ce poate face in acest caz consiliul local este sa constate încetarea de drept a

mandatului, in şedinţa ordinara.

Şedinţa din 30.06.2009 nefiind legal întrunita, instanţa constata ca începând cu luna mai

2009 Consiliul Local P. nu s-a întrunit timp de doua luni consecutive, fiind dizolvat de drept. In

consecinţa, atât hotărârile adoptate in acea şedinţa cat si hotărârile ulterioare sunt nule.

Pentru considerentele anterior expuse instanţa apreciază întemeiata acţiunea si o va

admite, constatând atât dizolvarea de drept a CL P. cat si nulitatea hotărârilor adoptate in şedinţa din

30.06.2009 si in şedinţele ulterioare, din lunile iulie si august.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Admite acţiunea in contencios administrativ având ca obiect „anulare act emis de

autorităţile publice locale – dizolvare Consiliu Local” formulata de reclamantul I. G. domiciliat in — in

contradictoriu cu pârâţii UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA PSD P. şi CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI P.

Constata dizolvarea de drept a Consiliului Local P.

Constata nelegala şedinţa Consiliului Local P. din data de 30.06.2009.

Constanta nulitatea hotărârilor nr. 63, 64, 65, 66, 67, 68 si 69 adoptate de Consiliul Local P.

in şedinţele din data de 30.07.2009, 12.08.2009, 13.08.2009 si 31.08.2009-.

Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţa publica din 01.02.2010.

Etichete: