Top

Aplicarea Legii nr.220/2007 privind modificarea coeficienţilor de multiplicare pentru salariile personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr.45 din 20.01.2008
Prin sentinţa civilă nr.2038 din 02.11.2007 Tribunalul Iaşi a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
A admis acţiunea formulată de reclamanta Alianţa Sindicală „Gh. A.” Iaşi în contradictoriu cu pârâţii Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi , Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Liceul Teoretic „M. Eminescu”, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Şcoala „Alecu Russo”, Şcoala „I. Creangă” Iaşi, Şcoala „I. Creangă” Tg. Frumos, Şcoala „Alexandru cel Bun”, Şcoala „G. Ibrăileanu”, Şcoala „I. Ghica”, Şcoala „N. Tonitza”, Şcoala „Petru Poni”, Şcoala „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Şcoala „Şt. Bârsănescu”, Şcoala „Titu Maiorescu”, Şcoala cu clasele I–VIII „Dumitru Mărtinaş” – Butea, Şcoala „D. D. Pătrăşcanu” – Tomeşti, Şcoala cu clasele I-VIII Dorobanţ, Şcoala Lungani, Şcoala Popricani, Şcoala Coordonatoare Cucuteni, Şcoala Normală „V. Lupu”, Şcoala Specială „Constantin Păunescu”, Şcoala cu clasele I–VIII Şcheia, Şcoala cu clasele I-VIII Drăguşeni, Şcoala Vânători Popricani, Clubul Copiilor şi Elevilor Târgu Frumos, Colegiul Tehnic „D. Leonida”, Colegiul Tehnic „Gh. Asachi”, Colegiul Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii, Grup Şcolar „Victor Mihăilescu Craiu” – Belceşti, Grup Şcolar „D. Mangeron”, Grup Şcolar Agricol „H. Vasiliu”, Grup Şcolar „I.C. Ştefănescu”, Grup Şcolar „M. Sturdza”, Grup Şcolar „Nicolina”, Grup Şcolar „R. Cernătescu”, Grup Şcolar „Şt. Procopiu”, Grup Şcolar „V. Adamachi”, Grup Şcolar „Virgil Madgearu”, Grup Şcolar Agricol „M. Kogălniceanu” Miroslava, Grup Şcolar Tehnic Hârlău, Grup Şcolar Tehnic Tg. Frumos, Grup Şcolar Vlădeni, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Liceul Teoretic „D. Cantemir”, Liceul Teoretic „G. Ibrăileanu”, Liceul Teoretic „Ion Neculce” şi Liceul Teoretic „Miron Costin”.
A obligat pârâţii să aplice dispoziţiile Legii nr.220/2007 şi să plătească salariaţilor unităţilor şcolare, membri ai sindicatului reclamant, drepturile salariale reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele ce li s-ar fi cuvenit prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr.222/2007 pentru perioada ianuarie 2007-27 septembrie 2007 cu aplicarea indicelui de inflaţie .
Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că:
Raportat dispoziţiilor H.G. nr.366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive este neîntemeiată, pârâtul având ca atribuţie elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional şi economico–financiar în care se realizează politicile în domeniu.
În Monitorul Oficial din 2 februarie 2007 a fost publicată Ordonanţa nr.11/2007 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic. Această ordonanţă prevede că în cursul anului 2007 salariile de bază ale personalului didactic din învăţământ se majorează prin modificarea valorii coeficientului de multiplicare.
Aceste coeficient se majorează în trei etape: 1 ianuarie – 31 martie 2007, 1 aprilie – 30 septembrie 2007, 1 octombrie – 31 decembrie 2007.
Legea nr.220 din 4 iulie 2007 aprobă Ordonanţa Guvernului nr.11/2007 şi modifică anexele nr.1.1, 1.2, 2, 3, 4 şi 5 privind coeficienţii de multiplicare, etapele rămânând aceleaşi: 1 ianuarie – 31 martie 2007, 1 aprilie – 30 septembrie 2007, 1 octombrie – 31 decembrie 2007.
În speţă se reţine că unităţile de învăţământ nu au aplicat dispoziţiile Legii nr.220/2007 care prevăd modificări ale coeficienţilor de multiplicare pentru perioada 1 ianuarie – 4 iulie 2007, motivat de faptul că legea nu retroactivează.
Raportat la dispoziţiile art.16 pct.2 din Constituţie, acţiunea formulată de reclamanta Alianţa Sindicală „Gh. A.” Iaşi, în numele membrilor de sindicat privind aplicarea dispoziţiilor Legii nr.220/2007 este întemeiată.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, ambii pârâţi considerând-o nelegală şi netemeinică.
1. Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului arată în motivarea cererii de recurs că hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal fiind dată cu interpretarea greşită a Legii nr.220/2007. Instanţa era obligată să determine momentul de la care se pun în aplicare prevederile Legii nr.220/2007 prin raportare la principiul constituţional al neretroactivităţii legii, la principiul conform căruia unde legea nu distinge nici interpretul nu distinge şi la conţinutul Legii nr.220/2007, act care în cuprinsul său nu a prevăzut că modificarea coeficienţilor are loc începând cu 1 ianuarie 2007.
Prin Legea nr.220/2007 a fost aprobată cu modificări O.G. nr.11/2007. Aceste modificări nu vizează valoarea coeficientului de multiplicare 1,00 pentru etapele ianuarie – decembrie. Singurul aspect modificat sunt coeficienţii de multiplicare detaliaţi pe grade didactice, vechime în învăţământ, funcţie didactică. Această lege a intrat în vigoare, conform Constituţiei, la 3 zile de la publicare, respectiv la 17 iulie 2007, deoarece nu prevede o dată ulterioară în textul ei şi nu se înscrie în condiţiile pentru retroactivitatea sa.
Prin urmare, în raport de principiul efectului imediat al legii noi prevederile acesteia se aplică de la data intrării în vigoare şi nu de la data de 1 ianuarie 2007.
2. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi arată în motivarea recursului său că Legea nr.220/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României la 17 iulie 2007, iar termenul de 3 zile calendaristice prevăzut de art.78 din Constituţie s-a împlinit la data de 19.07.2007, orele 2400, motiv pentru care legea a intrat în vigoare la data de 20 iulie 2007.
Este adevărat că prin Legea nr.220/2007 s-a aprobat O.G. nr.11/2007 şi s-au modificat coeficienţii de multiplicare şi din perioada anterioară publicării legii, respectiv 01.01.2007. Chiar dacă legiuitorul a modificat coeficienţii de multiplicare cu data de 01.01.2007, legea nu poate fi aplicată cu data de 01.01.2007 deoarece, atât Constituţia României cât şi Codul civil şi Legea nr.24/2000 consacră, în mod imperativ, principiul potrivit căruia legea se aplică numai pentru viitor şi nu poate fi aplicată şi pentru trecut.
Mai invocă faptul că Inspectoratul Şcolar Iaşi nu are calitate procesual-pasivă deoarece, conform prevederilor Legii nr.84/1995 şi ale Legii nr.128/1997, modificate şi completate, unităţile de învăţământ au personalitate juridică, iar angajarea pe post a personalului se face de către directorul unităţii de învăţământ şi personalul didactic nu are raporturi de muncă cu Inspectoratul Şcolar.
Intimata-reclamantă Alianţa Sindicală „Gh. A.” Iaşi depune concluzii scrise prin care solicită respingerea recursului ca nefondat.
Intimata susţine că în speţă se pune problema aplicării O.G. nr.11/2007 modificată, completată şi aprobată prin Legea nr.220/2007. Această din urmă lege nu modifică data de aplicare ci doar valoarea coeficienţilor de ierarhizare. Astfel salariile cadrelor didactice vor creşte începând cu 1 ianuarie 2007, aşa cum se prevede în O.G. nr.11/2007 modificată.
Examinând actele şi lucrările dosarului în raport de motivele de recurs şi excepţiile invocate, apărările intimatei şi dispoziţiile legale aplicabile, curtea a reţinut următoarele:
1. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual-pasive a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Curtea reţine că aceasta este întemeiată şi va fi admisă ca atare.
Din coroborarea dispoziţiilor art.25 din Legea nr.128/1997 cu Legea nr.90/2001 rezultă că Ministerul Educaţiei şi Cercetării în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale exercită doar funcţii de conducere, îndrumare şi control.
De asemenea, raportat la dispoziţiile art.13 din O.U.G. nr.32/2001 şi art.16 din H.G. nr.2192/2002, Curtea reţine că Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului nu este ordonator de credite pentru finanţarea învăţământului preuniversitar de stat pentru a fi obligat la plata diferenţelor de drepturi salariale solicitate. Conform actelor normative invocate finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se asigură din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază îşi desfăşoară activitatea, de la bugetul de stat şi din alte surse, potrivit legii.
2. În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesual-pasive a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi, curtea a reţinut că este, de asemenea, întemeiată şi va fi admisă.
Conform art.11 al.5 din Legea 128/1997 coroborat cu art.7 al.8 din Legea 84/1995 şi art.22 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar calitate de angajator, şi prin urmare, de obligat la plata drepturilor salariale o are doar unitatea de învăţământ cu personalitate juridică.
Pentru aceste considerente, recursurile declarate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, în nume propriu şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului vor fi admise, în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ. combinat cu art.304 pct.9 C.pr.civ. Sentinţa pronunţată de Tribunalul Iaşi va fi modificată în parte în sensul că va fi respinsă cererea reclamantei de obligare a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la plata drepturilor salariale reprezentând diferenţa dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele care li s-ar fi cuvenit prin aplicarea Legii 220/2007 pentru perioada ianuarie 2007 – 27 septembrie 2007, cu aplicarea indicelui de inflaţie.
3. În ceea ce priveşte recursul declarat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, prin reprezentant legal, în numele şcolilor pârâte, curtea a reţinut următoarele:
Prin adoptarea Ordonanţei nr.11/2007 sunt stabilite creşterile salariale pentru anul 2007 pentru personalul didactic din învăţământ, salarizat potrivit Legii 128/1997, privind Statutul personalului didactic. Actul normativ prevede valoarea coeficientului de multiplicare pentru cele trei etape de creşteri salariale din cursul anului 2007 precum şi coeficienţii de multiplicare detaliaţi pe grade didactice, vechime în învăţământ şi funcţie didactică.
Potrivit art.9 prevederile ordonanţei se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007.
Ordonanţa nr.11/2007 a fost aprobată prin Legea 220/4 iulie 2007. Prin legea de aprobare s-au adus modificări coeficienţilor de multiplicare.
Problema litigioasă este dacă coeficienţii de multiplicare astfel cum au fost modificaţi prin Legea nr. 220/2007 se aplică de la 1 ianuarie 2007, fără să se aducă atingere principiului neretroactivităţii legii, prevăzut de art.2 al.2 şi art.15 din Constituţia României.
Curtea a constatat că dispoziţiile modificatoare ale coeficienţilor de multiplicare detaliaţi pe grade didactice, vechime în învăţământ şi funcţie didactică din Legea de aprobare nr.220/2007 se încorporează în actul de bază, O.G. 11/2007, identificându-se cu acesta, de la data intrării lor în vigoare, respectiv 1 ianuarie 2007 conform art.9 din ordonanţă.
Articolul 9 privind termenul de la care se operează creşterile salariale nu a suferit modificări.
Prin consecinţă, raportat la dispoziţiile art.11 alin.2 din Legea nr.24/2000 Ordonanţa nr.11/2007 astfel cum a fost modificată trebuie aplicată de la data stabilită în cuprinsul său, prin art.9, şi nu de la data de 17 iulie 2007 cum susţin recurenţii.
Pentru aceste considerente, curtea, în temeiul dispoziţiilor art.312 C.pr.civ., a respins recursul declarat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi în numele unităţilor şcolare şi a menţinut sentinţa de obligare a acestora la aplicarea şi plata drepturilor salariale rezultate din O.G. nr.11/2007 astfel cum a fost modificată prin Legea 220/2007 pentru intervalul 1 ianuarie 2007 – 27 septembrie 2007, actualizate cu indicele de inflaţie.

Etichete: