Top

Termenul de formulare a contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect lucrări

În cazul în care contractul de achiziţie publică are ca obiect lucrări, nu furnizare sau prestare de servicii, termenul de depunere a contestaţiei împotriva documentaţiei de atribuire este de 5 zile, prevăzut de dispoziţiile art. 256 indice 2 alin. 1 lit. b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 raportat la art. 55 alin. 2 lit. c din acelaşi act normativ.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 471/CA din 10 august 2009

Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor a respins, ca tardivă, contestaţia formulată împotriva documentaţiei de atribuire prin cerere de oferte a unui contract de achiziţie publică de lucrări.

Împotriva deciziei s-a formulat contestaţie, arătându-se că în mod eronat s-a avut în vedere la calcularea termenului pragul valoric de 5000000 de euro prevăzut de art. 55 alin. 2 lit. c din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Curtea de Apel Iaşi a respins plângerea, reţinând că, potrivit dispoziţiilor art. 256 indice 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau, după caz, instanţa judecătorească competentă în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de:

a) 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile ordonanţei de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. 2;

b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile ordonanţei de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este egală sau mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. 2.

S-a mai reţinut că, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. 2 din acelaşi act normativ, publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie în toate situaţiile în care:

a) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. a-c, iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 125.000 euro;

b) autoritatea contractantă se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 8 lit. d sau e, iar valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 400.000 euro;

c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru de lucrări care urmează să fie atribuit/încheiat este mai mare decât echivalentul în lei a 5.000.000 euro.

Având în vedere că din documentaţia de atribuire rezultă că procedura de achiziţie publică iniţiată de autoritatea contractantă are ca obiect lucrări de alimentare cu apă şi amenajare poduri şi podeţe în valoare de 2672684,27 lei, nu furnizare sau prestare de servicii, Curtea a considerat că termenul de depunere a contestaţiei este cel de 5 zile, prevăzut de dispoziţiile art. 256 indice 2 alin. 1 lit. b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 raportat la art. 55 alin. 2 lit. c din acelaşi act normativ. Cum contractul de achiziţie publică are ca obiect executarea unor lucrări, este evident că nu poate fi primită susţinerea potrivit căreia termenul s-ar determina prin raportare la dispoziţiile 256 indice 2 alin. 1 lit. b şi art. 55 alin. 2 lit. a şi b din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, care se referă la furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, ceea ce nu este cazul în speţă.

Având în vedere că petenta a luat cunoştinţă de conţinutul documentaţiei de atribuire la data de 07.07.2009, că termenul pentru depunerea contestaţiei este de 5 zile şi calculând termenul în conformitate cu dispoziţiile art. 256 indice 2 alin. 1 lit. b şi art. 3 lit. z din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, precum şi cu art. 101 alin. 5 din Codul de procedură civilă, Curtea a constatat că termenul pentru introducerea contestaţiei s-a împlinit la data de 13.07.2009 şi că, în aceste condiţii, just a stabilit Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor că termenul de 5 zile a fost depăşit, contestaţia fiind introdusă la data de 14.07.2009.

Etichete: