Top

Litigii de munca

Dosar nr. 2681/89/2009 litigiu muncă

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2549

Şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE CORINA-SUZANA ARTENE

Judecător LAURA-MONICA BALAN

Asistent judiciar SIMONA MIHAELA TĂBĂCARU

Asistent judiciar DANIEL GEORGE RUSU

Grefier GHEORGHE RADU

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta F P, domiciliată în , în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apollodor, nr. 17, sector 5, Curtea de Apel Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. A. Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, şi Tribunalul Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 54, judeţul Vaslui, având ca obiect litigiu de muncă – drepturi salariale ale personalului din justiţie.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică la pronunţare, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-au verificat şi citit actele şi lucrările dosarului, după care:

Se constată că, dezbaterile în cauză au avut loc în şedinţa publică din data de 22 octombrie 2009, dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, din lipsă de timp pentru deliberare, în baza art. 260 alin. 1 Cod procedură civilă, s-a amânat pronunţarea la data de 29 octombrie 2009, când, pentru lipsa justificată a asistentului judiciar Tăbăcaru Simona Mihaela, care se afla în incapacitate temporară de muncă, s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, 03 noiembrie 2009, când s-au reţinut următoarele:

INSTANŢA DE JUDECATĂ

Asupra cauzei civile de faţă;

Cu nr. 2681/89 din data de 17 august 2009, s-a înregistrat acţiunea formulata de reclamanta F P, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Curtea de Apel Iaşi, Tribunalul Vaslui, solicitând obligarea acestora la plata diferenţelor salariale pentru perioada 19 august 2006 – 18 mai 2009, datorate ca urmare a încadrării în mod greşit, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, în gradul II şi nu în gradul I. Solicită reclamanta F P plata diferenţelor salariale ce rezultă din aplicarea coeficientului de multiplicare de 6,5 la valoarea sectorială de referinţă pe toată perioada sus menţionată, faţă de 5,5 cât s-a aplicat, sume actualizate în raport cu indicele de inflaţie la data plăţii.

În motivarea acţiunii, reclamanta F P arată că potrivit art. 22 alin. 2 din Legea nr. 327/2006, personalul angajat la data intrării în vigoare a prezentei legi se reîncadrează în funcţie potrivit vechimii în specialitate şi coeficienţilor prevăzuţi în anexă. Precizează reclamanta F P că, la data intrării în vigoare a Legii nr. 327/2006, avea o vechime în specialitate de 6 ani şi 11 luni, vechime căreia îi corespundea gradul profesional I şi coeficientul de multiplicare 6,5. Apreciază că în mod greşit în Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006 a fost reîncadrată pe gradul profesional II cu un coeficient de multiplicare 5,5.

În drept, reclamanta F P a invocat dispoziţiile Legii nr. 327/2006.

Acţiunea este scutită de la plata taxei de timbru şi timbru judiciar, conform art. 285 Codul muncii.

În dovedire, reclamanta F P a folosit proba cu acte.

Pârâta Curtea de Apel Iaşi a depus întâmpinare, invocând excepţia inadmisibilităţii acţiunii, întrucât reclamanta F P nu a contestat în termen legal Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, pe motiv că numirea şi promovarea personalului din serviciile de probaţiune este de competenţa Ministerului Justiţiei.

Pe fondul cauzei, pârâta Curtea de Apel Iaşi solicită respingerea acţiunii, raportat la dispoziţiile art. 31, art. 8 din Legea nr. 123/2006, care reglementează vechimea în specialitate.

Pârâtul Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a depus întâmpinare, invocând excepţia necompetenţei materiale, raportat la dispoziţiile art. 3 Cod procedură civilă. Pe fondul cauzei, pârâtul Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti solicită respingerea acţiunii.

La termenul din 22 octombrie 2009, instanţa a respins excepţia necompetenţei materiale invocată de pârâtul Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În cauză, au fost invocate excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, care vor fi analizate prioritar, potrivit art. 137 alin. 1 Cod procedură civilă.

Referitor la excepţia inadmisibilităţii acţiunii, instanţa reţine că obiectul dosarului este plata unor diferenţe salariale, acţiune întemeiată pe dispoziţiile art. 281 Codul muncii. Reclamanta F P nu contestă Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, astfel încât nu pot fi reţinute susţinerile pârâtei Curtea de Apel Iaşi cu privire la nerespectarea termenelor legale în care poate fi atacat respectivul act administrativ.

Drept urmare, raportat la obiectul dedus judecăţii, instanţa apreciază că acţiunea este admisibilă, urmând ca excepţia invocată să fie respinsă.

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Curtea de Apel Iaşi, instanţa reţine că este neîntemeiată, întrucât respectiva pârâtă are calitatea de ordonator secundar de credite, potrivit art. 44 alin. 1 din Legea nr. 304/2004, iar obiectul cauzei este plata unor drepturi salariale. În consecinţă, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive va fi respinsă.

Pe fondul cauzei, se reţine că, reclamanta F P a fost numită la data de 01 septembrie 2001 consilier de reintegrare socială şi supraveghere, potrivit Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2019/C/2001. Ulterior, a fost adoptată Legea nr. 327/2006, care la art. 22 alin. 2 prevede că personalul angajat la data intrării în vigoare a prezentei legi se reîncadrează în funcţie potrivit vechimii în specialitate şi coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexă.

Potrivit anexei la Legea nr. 327/2006 şi art. 2 alin. 1 din aceeaşi lege, după criteriul vechimii în specialitate, funcţia de consilier de probaţiune are patru grade, după cum urmează:

a) consilier de probaţiune debutant – vechime în specialitate de până la un an;

b) consilier de probaţiune grad III – vechime în specialitate de la un an la 4 ani;

c) consilier de probaţiune grad II – vechime în specialitate de la 4 la 6 ani;

d) consilier de probaţiune grad I – vechime în specialitate peste 6 ani.

Aşadar, în temeiul Legii nr. 327/2006 s-a emis Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, în cuprinsul anexei nr. 12, poziţia nr. 34, figurând reclamanta F P ca fiind încadrată în funcţia de sef serviciu de probaţiune, gradul II, cu un coeficient de multiplicare de 5,500. Ca urmare, s-a procedat la reîncadrarea reclamantei F P, în temeiul Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, fapt care rezultă şi din conţinutul carnetului de muncă, poziţia nr. 30.

Instanţa reţine că reclamanta F P solicită obligarea pârâţilor la plata diferenţelor salariale pentru perioada 19 august 2006 – 18 mai 2009, însă aceasta nu a contestat Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006 prin care s-a dispus asupra încadrării sale în gradul II şi asupra coeficientului de multiplicare de 5,500.

Pe calea acţiunii pentru plata unor drepturi salariale nu se poate proceda la modificarea Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, acesta fiind un act administrativ ce trebuia contestat în termenele şi condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Reclamanta F P a cunoscut conţinutul Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006, acesta fiind menţionat în carnetul său de muncă la poziţia nr. 30. La aceeaşi poziţie din carnet se precizează gradul de încadrare II şi coeficientul de multiplicare 5,500, precum şi cuantumul salariului de bază.

Drept urmare, nefiind contestat, Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2073/C/2006 produce efecte juridice în forma în care a fost adoptat, astfel încât plata unor diferenţe salariale corespunzătoare gradului I, ce nu a fost acordat reclamantei F P, nu este întemeiată.

Pentru aceste motive, instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamanta F P, în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Curtea de Apel Iaşi şi Tribunalul Vaslui.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Curţii de Apel Iaşi.

Respinge acţiunea formulată de reclamanta F P, domiciliată în , în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, cu sediul în mun. Bucureşti, sector 5, str. Apollodor, nr. 17, Bucureşti, Curtea de Apel Iaşi, cu sediul în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu, nr. 25, judeţul Iaşi, şi Tribunalul Vaslui, cu sediul în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 54, judeţul Vaslui.

Definitivă.

Cu drept de recurs, în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03 noiembrie 2009.

Etichete: