Top

Litigii de muncă

Dosar nr. 3856/89/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

Sentinta civila Nr. 1940

Sedinta publica de la 16 Decembrie 2010

Instanta constituita din:

PRESEDINTE PETRUS CIPRIAN DIACONARU

Asistent judiciar OLIVIA CRETU

Asistent judiciar LORIN STEFAN PASCARU

Grefier LAVINIA-CERASELA LICA

Pe rol pronuntarea cauzei Litigii de munca privind pe reclamantii toti cu domiciliul procesual ales în, reprezentati prin Sindicatul liber al functionarilor din cadrul Primariei municipiului Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, în contradictoriu cu pârâtii Politia Comunitara Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, , respectiv Seful Politiei Comunitare Vaslui, având ca obiect contestatie act DISJUNS DIN DOS. NR. 1302/89/2010.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care;

Se constata ca dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din data de 02 decembrie 2010, ce s-au consemnat în încheierea de sedinta din acea zi, ce face parte integranta din prezenta hotarâre, când, din lipsa de timp pentru deliberare, instanta în temeiul art.260 alin.1 Cpc a amânat pronuntarea în cauza pentru data de 09 decembrie 2010, când, în aceeasi compunere si din aceleasi motive s-a amânat pronuntarea pentru data de astazi, când s-a dat sentinta civila de fata;

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei de fata constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalul Vaslui sub nr. 1302/89/2010 la data de 14.05.2010, reclamantii, functionari publici si personal contractual în cadrul Politiei Comunitare Vaslui, prin mandatar Sindicatul SINDPRIM Vaslui, a chemat în judecata pârâtii Seful Politie Comunitare Vaslui – Turbatu Laurentiu si Politia Comunitara Vaslui solicitând anularea deciziilor 140-246 din 8.04.2010 emis de catre Seful Politiei Comunitare Vaslui, privind reîncadrarea reclamantilor conform dispozitiilor Legii nr. 330 din 2009 si obligarea pârâtilor la emiterea unor noi dispozitii de reîncadrare în cuprinsul carora drepturile salariale ale acestora sa fie recalculate în mod legal, în sensul acordarii tuturor sporurilor prevazute în anexele Legii nr. 330 din 2009 , precum si includerii în salariul de baza a unei sume compensatorii egala în cuantum cu sporurile neprevazute în anexele Legii nr. 330 din 2009, dar acordate prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate.

În motivarea actiunii se arata ca prin dispozitiile contestate, pârâtul Seful Politiei Comunitare Vaslui, în calitatea sa de ordonator de credite, a dispus reîncadrarea reclamantilor în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 330/2009. Dispozitiile de reîncadrare anterior amintite sunt nelegale întrucât veniturile salariale prevazute în cuprinsul acestora au fost stabilite prin nerespectarea dispozitiilor Legii nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si a O.U.G. nr. 1/2000 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar.

Astfel, potrivit art. 3o lit. c) din Legea nr. 330/2009, unul din principiile noii legi consta în nediminuarea veniturilor salariale ale persoanelor reîncadrate în conformitate cu dispozitiile acestei legi, nivelul de referinta fiind venitul salarial de la momentul 31 decembrie 2009.Acelasi principiu este reluat si prin dispozitiile art. 30 alin. (5) din Legea nr. 330/2009 si ale art. 5 alin. (1) din OUG nr. 1/2010, care prevad ca „începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în functie la data de 31 decembrie 2009 îsi pastreaza salariul (…) avut la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute a art. 10 din Legea nr. 329/2009″.

Modalitatea efectiva de calculare a veniturilor salariale este prevazuta de disp. art. 5 si 6 din OUG nr. 1/2010 si ale art. 30 din Legea nr. 330/2009, acestea fiind compuse din: noul salariu de baza, care va fi cel corespunzator functiilor detinute la data de 1.12.2010, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta prevazute în anexa nr. 1/3 (privind salariatii din administratia publica locala); sporurile prevazute în anexele Legii nr. 330/2009 care au ramas în afara salariului de baza si care se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la.o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009; suma compensatorie cu caracter tranzitoriu (art. 6 din OUG nr. 1/2000) care se va include în salariul de baza si va fi compusa din drepturile stabilite prin acorduri sau contracte colective de munca care erau prevazute de legislatia de salarizare specifica categoriei respective de personal si care nu se mai regasesc în Legea-cadru nr.330/2009.

Învedereaza reclamantii ca, în conformitate cu Nota 2 din cadrul Anexei 1/3 a Legii nr. 330/2010 în privinta salariatilor din categoria carora fac parte reclamantii, din salariul de baza fac parte si salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul de stabilitate (fidelitate), sporul de dispozitiv iar potrivit conform Notei 3 din cadrul punctului II al Anexei I/3 politistii comunitari beneficiaza si de prevederile de la pct.1 din Anexa IV/2, astfel ca, în salariul de baza trebuie inclusa si o indemnizatie de 7% din salariul functiei de baza, indemnizatie acordata pentru compensarea activitatii suplimentare specifice.

Reclamantii sustin ca, separat de salariul de baza, veniturile salariale ale reclamantilor ar trebui sa includa , conform art. 3 al.1 lit.a si b din Sectiunea aII-a a Anexei II a Legii nr. 3330 din 2010 si sporurile ramase în afara salariului de baza, respectiv sporul de periclitate(15% din salariul de baza) si sporul de conditii grele de munca( 15% din salariul de baza)astfel ca, pe lânga salariul de baza si sporurile prevazute în anexele Legii nr. 330 din 2010 ramase în afara salariului de baza, reclamantii mai sunt îndreptatiti si la suma compensatorie cu caracter tranzitoriu compusa din sporurile acordate prin contractul colectiv de munca, suma compusa în cazul reclamantilor din sporul de risc(25%) si sporul de toxicitate(10%), în functie de specificul muncii desfasurate de catre fiecare dintre reclamanti.

În continuare, arata reclamantii ca dispozitiile de reîncadrare contestate prin prezenta cerere nu respecta dispozitiile Legii nr. 330/2009 si ale OUG nr. 1/2010, în sensul ca drepturile salariale ale reclamantilor au fost stabilite nelegal , dupa cum urmeaza: unora dintre reclamanti nu le-au fost incluse în salariul de baza sporurile de dispozitiv si de stabilitate(fidelitate) conform Notei 2 din cadrul Anexei I/3; altora dintre reclamanti nu le-au fost acordate sporul de conditii grele si sporul de periclitate, desi aceste sporuri trebuiau stabilite separat de salariul de baza, conform prevederilor art. 3 ali.1 lit.a si b din Sectiunea II-a a Anexei II a Legii nr. 330 din 2010 în timp ce, unora dintre reclamanti, nu le-a fost acordata integral suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, în sensul ca aceasta nu cuprinde sporul de toxicitate si sporul de risc acordat unora dintre reclamanti prin contractul colectiv de munca.

Separat de stabilirea nelegala a veniturilor salariale ale reclamantilor ca efect al reîncadrarii acestora, dispozitiile contestate sunt nelegale si prin prisma faptului ca, desi acestea au fost emise la data de 8.04.2010, reîncadrarea reclamantilor s-a facut începând cu data de 01.01.2010, aspect nelegal, întrucât printr-un act administrativ nu se poate dispune pentru trecut, ci doar pentru viitor. Cu alte cuvinte, reîncadrarea se putea dispune doar începând cu o data ulterioara zilei de 8.04.2010 si nu pentru o data anterioara acestei zile.

Totodata, reclamantii precizeaza ca, anterior formularii prezentei actiuni, toti reclamantii au realizat procedura administrativ prealabila prevazuta de art. 34 din Legea nr. 330/2009, asa cum rezulta din contestatiile anexate prezentei cereri (Anexa 3).

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 34 alin. (4) din Legea nr. 330/2009 si art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003.

Legal citata, pârâta Politia Comunitara Vaslui a depus întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive , având în vedere faptul ca potrivit prevederilor art. 4 al.2 din Legea nr. 371 din 2004, aceasta constituie ca serviciu public local în cadrul Primariei Vaslui.

Reclamantii, reprezentati prin Sindicat, au depus precizari la data de 02.09.2010 prin care au aratat care dintre ei au calitatea de functionari publici si care au calitatea de salariati, indicând si pentru fiecare dintre reclamanti sporurile care apreciaza ca , nelegal, nu le-au mai fost acordate prin emiterea dispozitiilor a caror anulare se solicita , respectiv sporul de dispozitiv în cuantum de 25%, sporul de conditii grele de 15%, sporul de risc de 25%, sporul de fidelitate de 5%, sporul de periclitate de 10% si sporul de toxicitate de 10%.

Prin sentinta nr. 268/CA din data de 27 septembrie 2010 a Tribunalului Vaslui, a fost disjunsa cererea formulata de catre reclamantii si a fost transpusa la completul specializat în litigii de munca si asigurari sociale din cadrul Tribunalului Vaslui – CF12 .

Cauza astfel transpusa a fost înregistrata sub nr. 3856/89/2010 .

În cauza, s-a administrat proba cu înscrisuri.

De asemenea, la solicitarea instantei, pârâta a depus la dosar, în copii, statele de plata aferenta lunii decembrie 2009, precum si precizari referitoare la sporurile încasate de catre reclamanti si care nu au mai fost cuprinse în deciziile de reîncadrare . Totodata, instanta retine si faptul ca, prin sentinta nr. 268/CA din data de 27 septembrie 2010 a Tribunalului Vaslui a fost solutionata si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre pârâta Politia Comunitara Vaslui, astfel cat aceasta nu a mai fost pusa în discutia contradictorie a partilor .

Fata de actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

Reclamantii sunt salariati ai Politiei Comunitare Vaslui, institutie aflata în subordinea Consiliului local Vaslui. O parte sunt angajati ce ocupa sarcini administrative, dupa cum urmeaza: . Restul reclamantilor sunt agenti comunitari, tot personal contractual.

Prin dispozitiile emise la data de 8.04.2010 de catre pârâta Politia Comunitara Vaslui ( filele 11 – 46), reclamantii , începând cu data de 01 01 2010, stabilindu-se salariul lunar brut.

Astfel, prin dispozitiile a caror anulare se solicita , s-a stabilit salariul de baza al reclamantilor va fi compus din salariul de baza din luna decembrie 2009, salariul de merit, sporul de vechime de 15 % din luna decembrie 2009, sporul de 7% din salariul de baza. S-a prevazut de asemenea ca, în anul 2010, vor beneficia si de spotul de conditii vatamatoare, spor de noapte 25%- doar pentru agenti, precum si o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu cu titlu de spor de arma, pentru agenti respectiv spor de control financiar preventiv (). Unora dintre reclamanti() li s-a acordat si salariu de merit .

Conform sustinerilor reclamantilor si a situatiei de fapt retinute prin sentinta nr. 268/CA din data de 27 septembrie 2010, reclamantii au primit dispozitiile de reîncadrare la 15 04 2010 si au depus contestatie administrativa la aceeasi data, procedura prealabila la care pârâta nu a raspuns, aspect necontestat de catre aceasta din urma .

Prin Hotarârea Consiliului Local Vaslui nr. 138 din 28.11.2007 s-a aprobat Contractul colectiv de munca al salariatilor din aparatul propriu de specialitate al primarului Municipiului Vaslui si pentru personalul serviciilor publice de subordonare locala, contractul fiind înregistrat la Directia de Munca si Protectie sociala Vaslui sub nr. 79/10.12.2007 . Conform acestui contract, reclamantii beneficiaza printre altele de spor de fidelitate, spor de toxicitate, spor de periclitate ( art. 16 lit. e, art. 17 alin 4 lit. b si c) .

Dispozitii legale incidente :

Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice : art. 3 lit. c : „Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la baza urmatoarele principii: ) luarea în considerare a sporurilor, a adaosurilor salariale, a majorarilor, a indemnizatiilor cu caracter general sau special, precum si a altor drepturi de natura salariala, recunoscute sau stabilite, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, prin hotarâri judecatoresti, prin acte de negociere colectiva, precum si prin alte modalitati, acestea regasindu-se la un nivel acceptat, potrivit principiilor prezentei legi, în salariul brut sau, dupa caz, în salariul de baza, în solda functiei de baza sau în indemnizatia lunara de încadrare; ”; art. 7 alin 2 : „ (2) Realizarea trecerii de la actualul sistem de salarizare la noul sistem de salarizare se efectueaza în mod etapizat, astfel încât în perioada de implementare a prezentei legi nicio persoana sa nu înregistreze o diminuare a salariului brut de care beneficiaza potrivit actualelor reglementari. ”; art. 30 alin 5 lit. b : „ (5) În anul 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel: b) sporurile prevazute în anexele la prezenta lege ramase în afara salariului de baza, soldei functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatiei lunare de încadrare se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009. ”; pct. 2 din Nota la Anexa I/3 : „ ANEXA I/3 ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA….. NOTA: 2. În coeficientul prevazut în coloana „Baza” sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv.”.

OG nr. 1/2010 privind unele masuri de reîncadrare în functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri în domeniul bugetar : art. 5 alin 1 lit. a : „ (1) Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi pastreaza salariul, solda sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare brut/bruta avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza dupa cum urmeaza: a) la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevazute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în masura în care îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii; ”; art. 6 alin 1: „ (1) În cazul în care drepturile salariale determinate în conformitate cu Legea-cadru nr. 330/2009 si cu prezenta ordonanta de urgenta sunt mai mici decât cele stabilite prin legi sau hotarâri ale Guvernului pentru functia respectiva pentru luna decembrie 2009 se acorda o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu care sa acopere diferenta, în masura în care persoana îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii. Aceasta suma se include în salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau indemnizatia lunara de încadrare, dupa caz, dar nu este luata în calcul la determinarea altor drepturi de natura salariala care se stabilesc în functie de acestea. ” art. 10 : „În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 330/2009, la stabilirea salariilor personalului bugetar începând cu 1 ianuarie 2010 nu vor fi luate în considerare drepturi salariale stabilite prin contractele si acordurile colective si contracte individuale de munca încheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor sau prin acte administrative emise cu încalcarea normelor în vigoare la data emiterii lor si care excedeaza prevederilor Legii-cadru nr. 330/2009.” .

Din analiza actelor si lucrarilor dosarului, raportat la dispozitiile legale incidente, instanta retine ca actiunea este partial întemeiata, dispozitiile atacate fiind emise cu nerespectarea acestor dispozitiilor legale .

Astfel, potrivit principiului general de aplicare a Legii nr. 330/2009 enuntat de art. 3 lit. c, coroborat cu dispozitiile art. 7 alin 2 din acelasi act normativ, rezulta ca în urma reîncadrarii, reclamantii trebuie sa beneficieze de acelasi cuantum al salariului brut . Acelasi lucru este exprimat expres si prin dispozitiile art. 30 alin. 5 din Legea nr. 330/2009, în anul 2010, conform cu care, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 .

Or, din cuprinsul statelor de plata aferente lunii decembrie 2009 si din deciziile contestate, rezulta ca drepturile salariale ale reclamantilor au fost diminuate prin deciziile de reîncadrare. Totodata, instanta retine ca în cuprinsul deciziilor contestate, în suma compensatorie cu caracter tranzitoriu, nu sunt incluse sporul de fidelitate, cel de periclitate si cel de toxicitate, desi acestea au fost prevazute în Contractul colectiv de munca al salariatilor din aparatul propriu de specialitate al primarului Municipiului Vaslui si pentru personalul serviciilor publice de subordonare locala, înregistrat la Directia de Munca si Protectie sociala Vaslui sub nr. 79/10.12.2007 ( art. 16 lit. e, art. 17 alin 4 lit. b si c) .

De asemenea, nu se poate retine interpretarea din opinia separata, conform cu care sporul de fidelitate, cel de periclitate si cel de toxicitate, nu pot fi incluse în suma compensatorie, datorita faptului ca acestea nu au fost stabilite prin prin legi sau hotarari de Guvern ci printr-un contract colectiv de munca, din mai multe considerente :

Astfel, pe de o parte, art. 10 din OG nr. 1/2010, se refera la contractele colective de munca încheiate cu nerespectarea dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor, or, în speta, contractul colectiv de munca al salariatilor din aparatul propriu de specialitate al primarului Municipiului Vaslui si pentru personalul serviciilor publice de subordonare locala a fost validat prin Hotarârea Consiliului Local Vaslui nr. 138 din 28.11.2007 ( verificata perntru legalitate si temeinicie de Prefectul Judetului Vaslui) si confirmat de catre Directia de Munca si Protectie sociala Vaslui, prin înregistrarea acestuia sub nr. 79/10.12.2007 .

Pe de alta parte, aplicând regulile generale de interpretare a legii, rezulta faptul ca, primeaza principiile ce au stat la baza adoptarii actului normative, în speta, principiul nediminuarii salariului brut al reclamantilor .

Este adevarat ca salariile reclamantilor se calculeaza conform art. 5 din OG nr. 1/2010, adaugându-se sumele prevazute în Nota de la pct. 2 din Anexa I/3, însa, în speta sunt aplicabile dispozitiile art. 6 din acelasi act normativ coroborate cu dispozitiile art. 3 lit. c si art. 30 alin 5 din Legea nr. 330/2009 .

Asadar, procedând la interpretarea dispozitiilor legale incidente, instanta retine ca dispozitiile art. 3 lit. c si ale art. 30 alin 5 din Legea nr. 330/2009 reprezinta norme imperative, care se impun de o maniera absoluta tuturor celor ce li se adreseaza, în timp ce, dispozitiile art. 5 si 6 din OG nr. 1/2010 reprezinta norme dispozitive, ce desemneaza regulile pe care legiuitorul le traseaza ca o norma generala, obligatoriu de urmat fara însa a avea un caracter absolut, fiind inferioare normelor imperative .

De asemenea, analizând cele doua categorii de texte, prin prisma ierarhiei actelor în care sunt mentionate, se poate constata un conflict între acestea . Or, în cazul problema unei eventuale contradictii dintre o norma si norma aflata pe o pozitie superioara în ierarhia normativa, principiile solutiei acestui conflict rezida în regula conform cu care, norma inferioara îsi bazeaza validitatea pe norma superioara ei in ierarhie. Asadar, orice norma juridica ce contrazice norma aflata pe o pozitie superioara în ierarhia normativa îsi pierde fundamentul si trebuie exclusa din ordinea juridica. În speta, daca dispozitiile ordonantei ajung sa contrazica principiile enuntate în legea nr. 330/2009 acestea trebuie înlaturate din ordinea juridica, pentru ca actul normativ superior ierarhic sa îsi produca efectele pentru care a fost edictat .

Continuând interpretarea dispozitiilor legale, conform teoriei generale a dreptului, instanta retine si faptul ca, în conformitate cu principiul efectului util al interpretarii legii, aceasta trebuie interpretata în sensul în care ea îsi gaseste aplicare, respectiv în sensul avut în vedere la elaborarea principiilor sale, în speta cel privind nediminuarea salariului brut al reclamantilor .

Nu în ultimul rând, instanta retine faptul ca, cele trei sporuri au fost acordate reclamantilor în temeiul unui contract colectiv de munca, act care nu a fost contestat sau anulat, astfel încât nu se poate retine ca acesta ar fi fost emis cu încalcarea normelor în vigoare la data emiterii lui . O eventuala verificare a acestuia si excludere din analiza temeiniciei deciziilor contestate nu poate fi facuta de catre instanta decât cu încalcarea principiului disponibilitatii si a dispozitiilor Legii nr. 130/1996, având în vedere pe de o parte, faptul ca instanta nu a fost investita cu un astfel de capat de cerere, iar pe de alta parte, faptul ca niciuna dintre parti nu a contestat valabilitatea acestuia ci, dimpotriva din anul 2007 pâna la emiterea deciziilor de reîncadrare acesta a fost executat de parti fara obiectiuni .

Or, raportat si la dispozitiile art. 24 alin 2 din Legea nr. 130/1996 potrivit cu care : „ (2) Nulitatea clauzelor contractuale se constata de catre instanta judecatoreasca competenta, la cererea partii interesate”nu se poate retine nelegalitatea sporurilor de care reclamantii beneficiaza conform contractului colectiv de munca, în conditiile în care nu s-a facut dovada existentei unei astfel de hotarâri . Mai mult decât atât, înregistrarea contractului de catre Directia de Munca si Protectie sociala Vaslui, prezuma legalitatea acestuia, având în vedere dispozitiile 26 si 27 din acelasi act normativ, potrivit cu care contractul colectiv de munca nu va fi înregistrat daca nu este încheiat cu respectarea dispozitiilor legale .

De asemenea, sporul de dispozitiv este prevazut de lege ca facând parte din coeficientul prevazut în coloana „Baza”, fiind inclus de drept în salariul reclamantilor conform dispozitiilor prevazute la pct. 2 din Nota la Anexa I/3 .

În consecinta, instanta constata ca deciziile de reîncadrare sunt nelegale, fiind întemeiata cererea reclamantilor de anulare a acestora.

În ceea ce priveste cererea reclamantilor având ca obiect includerea în salariu si a sporului de conditii grele, instanta retine faptul ca cererea acestora este neîntemeiata, având în vedere faptul ca Legea 330/2009 nu prevede includerea acestuia în salariu si nici nu este prevazut în contractul colectiv de munca . De altfel, din deciziile de reîncadrare rezulta ca reclamantii ( agenti) beneficiaza si de sporul de noapte si de cel de conditii vatamatoare .

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanta constata ca este întemeiata în parte actiunea formulata de reclamantii, urmând sa o admita în consecinta .

Drept urmare, instanta va anula deciziile de la numarul 140 la numarul 246 din 08 aprilie 2010 emise de Politia Comunitara Vaslui, prin Seful Politiei Comunitare Vaslui.

Obliga pârâtii la emiterea unor noi decizii de reîncadrare conform dispozitiilor legale ( art. 30 alin 5 lit. b si pct. 2 din Nota la Anexa I/3 din Legea nr. 330/2009) prin care sa li se acorde reclamantilor o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu în care sa fie incluse si sporul de fidelitate, cel de periclitate si cel de toxicitate.

De asemenea, instanta va respinge cererea reclamantilor având ca obiect includerea în salariu si a sporului de conditii grele.

In ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta retine ca, potrivit art. 274 Cod procedura civila partea care cade in pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuielile de judecata.

Potrivit art. 276 Cod de procedura civila : „ Când pretentiile fiecarei parti au fost încuviintate numai în parte, instanta va aprecia în ce masura fiecare dintre ele poate fi obligata la plata cheltuielilor de judecata, putând face compensarea lor.”.

Astfel, raportat la solutia ce se va pronunta, de admitere în parte a actiunii, retinând culpa procesuala a pârâtei, instanta va obliga pârâta Politia Comunitara Vaslui a achita reclamantilor suma de 1488, 5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea formulata de reclamantii toti cu domiciliul procesual ales, reprezentati prin Sindicatul liber al functionarilor din cadrul Primariei municipiului Vaslui, cu sediul în Municipiul Vaslui, str. Spiru Haret, nr.2, judetul Vaslui, în contradictoriu cu pârâtii Politia Comunitara Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr.64, judetul Vaslui, respectiv Seful Politiei Comunitare Vaslui.

Anuleaza deciziile de la numarul 140 la numarul 246 din 08 aprilie 2010 emise de Politia Comunitara Vaslui, prin Seful Politiei Comunitare Vaslui.

Obliga pârâtii la emiterea unor noi decizii de reîncadrare prin acre sa li se acorde reclamantilor o suma compensatorie cu caracter tranzitoriu în care sa fie incluse si sporul de fidelitate, cel de periclitate si cel de toxicitate.

Obliga pârâta Politia Comunitara Vaslui a achita reclamantilor suma de 1488, 5 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Definitiva si executorie.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 16 decembrie 2010.

Cu opinie separata,

P.L.S C.O

Opinia separata

În opinia mea, cererea reclamantilor se impunea a fi respinsa ca neîntemeiata.

Articolul 11 alineatul 3 din Legea-cadru 330/2009 prevede o exceptie pentru salarizarea din anul 2010. “ În anul 2010, salariile, soldele si indemnizatiile lunare de încadrare se stabilesc potrivit art. 30 alin. (5), fara a fi utilizati coeficientii de ierarhizare prevazuti în anexele la prezenta lege.”

Totusi, întreg articolul 30 reglementeaza modul de stabilire a a salariilor începând cu anul 2010, asadar si în anul 2010.

Textul special pentru salariazarea din anul 2010 este articolul 30 alineatul 5 din lege, iar pentru interpretarea unor clauze neclare se impune recurgerea la textul general, anume Legea 330/2009, în ansamblu.

Articolul 30 alineatul 5 dispune:

” În anul 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi va pastra salariul avut, fara a fi afectat de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009, astfel:

a) noul salariu de baza, (…)va fi cel corespunzator functiilor din luna decembrie 2009, la care se adauga sporurile care se introduc în acesta potrivit anexelor la prezenta lege;

b) sporurile prevazute în anexele la prezenta lege ramase în afara salariului de baza, (…) se vor acorda într-un cuantum care sa conduca la o valoare egala cu suma calculata pentru luna decembrie 2009.”

“Sporurile care se introduc în acesta potrivit anexelor la prezenta lege” sunt definite în articolul 30 alineatul 1

“(1) Începând cu 1 ianuarie 2010, sporurile, acordate prin legi sau hotarâri ale Guvernului(s.n), si, dupa caz, indemnizatiile de conducere, care potrivit legii faceau parte din salariul de baza, (…), prevazute în notele din anexele la prezenta lege, se introduc în salariul de baza, (…) din luna decembrie 2009, atât pentru personalul de executie, cât si pentru functiile de conducere.

(2) Sporurile specifice pe categorii de personal si domenii de activitate sunt cele prevazute în cap. III si în anexele la prezenta lege.”

Asadar, aceste sporuri în acceptiunea Legii 330/2009 sunt cele acordate prin legi si hotarâri de guvern – nu si prin contracte colective de munca – si acele sporuri sunt reproduse în anexele la lege.

Alineatul 6 al articolului 30 dispune ”(6) Pentru persoanele ale caror sporuri cu caracter permanent acordate în luna decembrie 2009 nu se mai regasesc în anexele la prezenta lege si nu au fost incluse în salariile de baza, (…), sumele corespunzatoare acestor sporuri vor fi avute în vedere în legile anuale de salarizare, pâna la acoperirea integrala a acestora.”

În acelasi sens dispune si articolul 22 din lege “ Sporurile, majorarile, precum si indemnizatiile de conducere care, potrivit prezentei legi, sunt incluse în salariul de baza, în solda functiei de baza sau în indemnizatia lunara de încadrare, dupa caz, sunt prevazute în notele din cuprinsul anexelor la prezenta lege.”

ART. 5 din OUG 1/2010 dispune “ (1) Începând cu luna ianuarie 2010, personalul aflat în functie la 31 decembrie 2009 îsi pastreaza salariul, (…)avute la aceasta data, fara a fi afectate de masurile de reducere a cheltuielilor de personal din luna decembrie 2009 prevazute la art. 10 din Legea nr. 329/2009, care se calculeaza dupa cum urmeaza:

a) la salariul de baza, solda/salariul functiei de baza sau, dupa caz, indemnizatia lunara de încadrare corespunzatoare functiilor avute la data de 31 decembrie 2009 se adauga cuantumul sporurilor si indemnizatiilor care se introduc în acesta/aceasta, prevazute în notele la anexele la Legea-cadru nr. 330/2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în masura în care îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii;

b) sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale prevazute în anexele la Legea-cadru nr. 330/2009 care nu se introduc în salariul de baza, (…)se acorda în aceleasi cuantumuri de la 31 decembrie 2009, numai personalului care a beneficiat de acestea, în masura în care îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii, cu respectarea prevederilor art. 23 din Legea-cadru nr. 330/2009.”

Articolul 6 alineatul 3 din OUG 1/2010 dispune ” (3) Cuantumul individual al salariilor/soldelor, inclusiv sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale stabilite începând cu luna ianuarie 2010 în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 330/2009, nu va depasi nivelul acestuia stabilit pentru luna decembrie 2009, în masura în care personalul îsi desfasoara activitatea în aceleasi conditii.”

Din interpretarea coroborata a textelor legale expuse rezulta ca pentru includerea sporurilor în salariu trebuie îndeplinite patru conditii cumulative:

– sporurile sa fi fost prevazute de lege sau hotarâre de guvern;

– sporurile sa fie prevazute în notele de la anexele la lege;

– sporurile sa fi fost efectiv acordate salariatului anterior, inclusiv în luna decembrie 2009;

– cuantumul drepturilor astfel acordate sa nu depaseasca salariul avut în luna decembrie 2009.

Pentru situatia concreta a reclamantilor, sporurile relevante sunt reproduse în

doua anexa I.3, anexa III.3 si IV.2

Raportat la continutul notelor aferente anexelor ca sporurile admise a fi adaugate sunt Notele de la ANEXA III/3 – IC. Salarii de baza pentru functii publice locale, stabilite si avizate potrivit legii în cadrul aparatului de specialitate al primarilor municipiilor, oraselor si comunelor si al institutiilor înfiintate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea consiliilor locale

1. În coeficientul prevazut în coloana „Baza” sunt cuprinse salariul de merit, sporul de stabilitate, sporul de dispozitiv, iar în coeficientul prevazut pentru gradul I, respectiv treapta de salarizare a functiilor de conducere este cuprins si sporul de vechime în munca.

2. Politistii comunitari beneficiaza si de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.

3. Suma sporurilor acordate cumulat pe total ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baza.

Referitor la salariul de merit, acesta a fost acordat conform articolului 5 alineatul 4 din OUG 1/2010 si nu a fost contestat.

Sporul de stabilitate nu a fost acordat pentru reclamanti. Acestia au beneficiat de “ spor pentru fidelitate si loialitate fata de instituitie, pentru salariatii nesanctionati” acordat prin articolul 16 alineatul 5 litera d din Contractul colectiv de munca.

Sporul de dispozitiv nu este acordat printr-o lege sau hotarâre de guvern.

Din statele de plata rezulta ca reclamantii nu au beneficiat de spor de confidentialitate. Un spor de “fidelitate fata de institutie si de confidentialitate pentru pastrarea secretului de serviciu” a fost stipulat doar pentru functionarii publici prin art. 16 alin. 5 litera c) din Acordul colectiv. Aceeasi situatie si pentru indemnizatia de dispozitiv. Articolul 13 din Legea 138/1999, articol specificat în Acord, a fost abrogate anterior deducerii litigiului.

– Sporul de periclitate (5-10%) acordat prin art. 17 alineatul 4 litera d) din Contractul colectiv de munca la nivelul Primariei Vaslui nr. 79 din 10.12.2007, nefiind reglementat prin lege sau hotarâre de guvern.

Sporul de toxicitate, reclamat cu titlu de suma compensatorie a fost stabilit a fi acordat tot prin contractul colectiv de munca nefiind stabilit prin lege sau hotarâre de govern. Din statele de plata din luna decembrie rezulta ca acest spor nu a fost acordat reclamantilor.

Conform articolului 12 alineatul 1 din Legea 130/1996 privind contractele colective de munca „Prin aceste contracte nu se pot negocia clauze referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale.” Salarizarea angajatilor bugetari este reglementata prin dispozitii legale, astfel încât acordarea unor sporuri salariale suplimentare prin contracte colective de munca apare ca nelegala, fiind încalcata o norma legala imperativa.

Sanctiunea aplicabila nerespectarii acestei norme imperative rezulta din natura interesului ocrotit: asigurarea unui mod unitar de salarizare a personalului angajat în institutiile publice din România – un interes public. Sanctiunea nu poate fi, asadar, decât nulitatea absoluta.

Este de retinut si ca invocarea unei norme de drept care are ca rezultat inaplicarea unei norme legale imperative este definitia fraudei la lege, iar sanctiunea pentru aplicarea acestui procedeu este nulitatea absoluta.

Mai apreciez ca faptul ca Acordul colectiv, respectiv Contractul colectiv de munca au fost înregistrate la Directia de munca, este un aspect care vizeaza opozabilitatea si nu este de natura a acoperi nulitatea unei clauze nule absolut. De altfel, specific regimului juridic al nulitatii absolute este si faptul ca aceasta nu poate fi acoperita prin confirmare. Evident, nici executarea benevola a unei astfel de clauze nu poate acoperi nulitatea ei absoluta.

Unul din principiile si scopurile Legii 330/2009 “ART. 6 Reglementarile din cuprinsul prezentei legi au ca scop si finalitate urmatoarele:

c) realizarea ierarhiei salariilor functiilor de baza, a soldelor si a indemnizatiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât si în cadrul aceluiasi domeniu.”

Acest scop nu s-ar putea realiza daca persoane angajate în aceleasi posturi bugetare dar în localitati diferite ar putea avea adaosuri salariale stabilite prin contracte colective de munca negociate la nivel de unitate angajatoare.

Pentru aceste considerente, consider ca cererea reclamantilor se impunea a fi respinsa ca neîntemeiata.

Asistent judiciar

Pascaru Lorin – Stefan

Etichete: