Top

Asigurări sociale

Prin cererea înregistrată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 5443 din 26.08.2008 d-l Gh. C. în calitate de tutore al minorei G. C. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 180249 emisă la 18.08.2008 de C.J.P. Bacău, solicitând calcularea pensiei cuvenite minorei prin includerea în indemnizaţia de încadrare brută lunară a sporului de vechime de 25% şi a sporului pentru condiţii de muncă de 15%.

În motivarea contestaţiei s-a arătat că la 03.02.2007 a decedat C. L., mama minorei C. G., şi prin decizia nr. 180249 din 03.12.2007 s-a stabilit o pensie de serviciu de 5305 lei în conformitate cu dispoziţiile art. 84 al. 3 din OUG 100/2007, avându-se în vedere la calcul adeverinţa nr. 3880/30.10.2007 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău din care rezultă că în ultima lună de activitate defuncta a avut o indemnizaţie brută de 7073 lei din care 5052 lei indemnizaţie de încadrare, 1263 lei spor de vechime de 25% şi 758 lei spor pentru condiţii de muncă de 15%.

Prin decizia nr. 180249/18.08.2008 s-a dispus actualizarea pensiei de urmaş, avându-se în vedere doar indemnizaţia de bază ce a fost actualizată de la 5052 lei la 5153 lei fără a fi incluse sporurile de vechime şi pentru condiţii de muncă, de 25% şi respectiv de 15%.

Procedându-se în acest fel, se arată în contestaţie, a fost încălcat art. 80 al. 3 Legea 303/2004, modificată, potrivit căruia în cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori, precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din indemnizaţia de încadrare brută lunară avută de susţinătorul decedat în ultima lună de activitate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

În dovedire s-au depus la dosar înscrisuri (fl. 4-6) şi s-a cerut intimatei să depună actele care au stat la baza calculului pensiei.

Contestaţia este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit dispoziţiilor Legii 19/2000.

Formulând întâmpinare prin reprezentanţii săi legali, CJP Bacău a solicitat respingerea contestaţiei ca nefondată cu motivarea că prin decizia nr. 180249/03.12.2007 s-a deschis dreptul de pensie avându-se în vedere adeverinţa emisă de Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, ulterior în 2008 fiind comunicată intimatei adeverinţa de actualizare a pensiei, constatându-se astfel erorile din adeverinţa anterioară, respectiv din decizia emisă în baza acesteia, din eroare şi cu încălcarea art. 3 din OUG 27/29.03.2006 fiind înscrisă indemnizaţia brută lunară ca fiind salariul cu toate sporurile deşi legea defineşte expres acest termen.

Susţinerea contestatorului, se mai arată în întâmpinare, potrivit căreia nu s-au respectat dispoziţiile Legii 303/2004 nu are nici un fundament atâta vreme cât art. 84 al. 3 stabileşte că pensia de urmaş este în cuantum de 75% din îndemnizaţia de încadrare brută lunară avută de susţinătorul decedat în ultima lună de activitate şi nu la salariul brut lunar care cuprinde indemnizaţia de bază brută lunară aşa cum este reglementată de OUG 27/2006 art. 3 şi sporurile care conduc la majorarea acesteia.

Motivând în drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 115, 118 Cod procedură civilă, dispoziţiile Legii 19/2000 modificată şi completată, ale Legii 303/2004, ale Hot. 1275/2004 precum şi dispoziţiile Ord. 340/2001 iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri în fotocopie (fl. 14-23).

Examinând înscrisurile aflate la dosar instanţa reţine următoarele:

Defuncta C. L. îndeplinea la data decesului – 03.02.2007 funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, având un copil minor – C. G., născută la 31.03.1990.

Potrivit art. 84 al. 2 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în cazul în care la data decesului procurorul sau judecătorul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a pensiei de serviciu, copiii minori precum şi copiii majori până la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, au dreptul la o pensie de urmaş în cuantum de 75% din indemnizaţia de încadrare brută lunară avută de susţinătorul decedat în ultima lună de activitate, în condiţiile prevăzute de Legea 19/2000 cu modificările şi completările ulterioare.

Pensia cuvenită urmaşilor judecătorului sau procurorului decedat reprezintă, deci, 75% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, noţiune la care face referire art. 3 din OUG nr. 27/2006 privind salarizarea şi alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor şi altor categorii de personal din sistemul justiţiei.

Potrivit acestui text judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora şi magistraţii-asistenţi au dreptul pentru activitatea desfăşurată la o indemnizaţie de încadrare brută lunară stabilită în raport cu nivelul instanţelor sau parchetelor, cu funcţia deţinută şi cu vechimea în magistratură prevăzută de art. 86 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza valorii de referinţă sectorială şi a coeficienţilor de multiplicare prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din ordonanţa de urgenţă.

La această indemnizaţie se adaugă sporurile recunoscute de textele legale următoare: sporul de vechime în funcţie (art. 4), sporul de vechime în muncă (art. 41), sporul pentru titlu de doctor (art. 5), sporul pentru mediul rural (art. 6), sporul pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase (art. 7).

Din modalitatea de reglementare a acestor drepturi băneşti se desprinde cu evidenţă concluzia că indemnizaţia de încadrare brută lunară prevăzută de art. 3 din OUG 27/2006 nu include nici sporul de vechime şi nici sporul pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase or art. 84 al. 2 din Legea 303/2004 foloseşte aceeaşi noţiune, de „indemnizaţie de încadrare brută lunară”.

Prin urmare, la stabilirea pensiei de urmaş cuvenită minorei C.G. nu poate fi luat în calcul nici sporul de vechime şi nici sporul pentru condiţii deosebite de muncă, având în vedere şi dispoziţiile art. 6 al. 2 din OUG 27/2006 potrivit cărora doar indemnizaţia de încadrare brută lunară majorată cu până la 10% pentru judecătorii şi procurorii ce funcţionează la instanţele şi parchetele din mediul rural, situate în comune se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale.

Aşadar, atunci când legiuitorul a dorit includerea unui anumit spor în baza de calcul a pensiilor a prevăzut aceasta în mod expres.

Etichete: