Top

PRET FORFETAR. INVOCAREA PRINCIPIULUIÎMBOGĂTIRH FARA JUSTĂCAUZĂ

Prin Sentinţa civilă nr. 3696/2008 pronunţată de Judecătoria Vaslui a fost respinsă cererea formulată de reclamantă privind obligarea pârâtului la plata sumei de bani solicitată cu titlu de îmbogăţire fară justă cauză. Pentru a pronunţa această soluţie s-a reţinut:

Intre părţile în litigiu s-a încheiat contractul prin care au fost reglementate raporturile privind executarea unor lucrări de construcţie, valoarea lucrărilor fiind stabilită în convenţie, preţul materialelor de construcţie urmând a fi decontat la valoarea facturilor de procurare.

Din expertiza tehnică efectuată în cauză a reieşit executarea unor lucrări de construcţie suplimentare faţă de obiectul contractului, lucrări cuprinse în procese-verbale de recepţie calitativă, semnate de pârât.

Dispoziţiile art. 1484 Cod civil prevăd că antreprenorul care s-a angajat să execute o clădire după un plan stabilit cu clientul, nu poate solicita o sporire a preţului pe motiv că s-au efectuat modificări sau adăugiri la planul initial, dacă aceste modiflcări şi adăugiri nu au fost aprobate de client în scris şi modificările de preţ nu au fost stabilite cu clientul.

In cauză preţul stabilit prin contract este un preţ forfetar care fluctuează exclusiv după valoarea materialelor şi reclamanta era obligată să execute lucrarea astfel individualizată în contract.

Cu privire la lucrările suplimentare pârâtul nu şi-a exprimat acordul expres cu privire la efectuarea şi majorarea preţului, condiţii impuse de art. 1484 Cod civil.

Nu există convenţia suplimentară a părţilor cu privire la lucrările suplimentare şi la preţ.

Cu alte cuvinte, constructorul-reclamant ce s-a obligat să edifice o construcţie după un plan hotărât cu clientul său – in cauza de faţă pârâtul – nu poate cere o sporire de plată (nici cu titlu de îmbogăţire fară justă cauză) sub pretextul scumpirii muncii ori a materialelor sau sub pretextul efectuării unor schimbări sau adăugiri la planul initial, dacă aceste lucrări şi modificările de preţ nu au fost aprobate de client in scris.

In cauza de faţă, lucrarea a fost contractată pe un preţ forfetar, neexistând acordul expres al pârâtului privind majorarea preţului, reclamanta fiind obligată să execute şi să predea lucrarea în condiţiile stipulate în convenţie.

O acordare a unui spor de preţ, pe temeiul îmbogăţirii fără justă cauză este posibilă în situaţia în care se vorbeşte de instalaţii sau reparaţii la construcţii, ipoteză neregăsită în cauză, în condiţiile în care sunt incidente prevederile art. 1484 Cod civil – ce fac trimitere la „edificiu” construit „după un plan”.

Etichete: