Top

CIVIL.ACŢIUNE ÎN PRETENŢII.NETIMBRAREA UNUI CAPĂT DE CERERE FORMULAT ULTERIOR INTRODUCERII CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ.APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 35 ALIN. 6 DIN ORDINUL MINISTRULUI JUSTIŢIEI NR. 760/C/22.04.1999

Prin sentinţa civilă nr.1156 din 20.11.2008 Judecătoria Pogoanele a admis în parte excepţia de netimbrare formulată de pârât şi a anulat capătul de cerere formulat de reclamanta privind obligarea pârâtului la plata sumei de 2500 de lei, reprezentând lucrări de remediere a construcţiilor, ca netimbrat. În acelaşi timp, a dispus continuarea judecăţii cu privire la capetele de cerere formulate prin cererea introductivă de instanţă.

Instanţa a reţinut că prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei totale de 7.000 de lei, reprezentând 4.000 de lei – contravaloarea lucrărilor neexecutate sau prost executate şi a materialelor sustrase, şi 3.000 de lei – daune interese pentru neexecutarea în perioada stabilită a lucrărilor de construcţii şi reparaţii. Pentru aceste pretenţii, taxa de timbru a fost stabilită în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 146/1997, privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, la suma de 504 lei, care a fost achitată de către pârât.

Prin cererea depusă la dosarul cauzei prin serviciul registratură, la data de 03.11.2008, reclamantul a solicitat în plus faţă de pretenţiile din cererea de chemare în judecată, suma de 2.500 de lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de remediere solicitate de echipa de muncitori. Faţă de aceste elemente noi intervenite care au determinat o valoare mai mare a pretenţiilor solicitate de către reclamant, la termenul din data de 06.11.2008, instanţa a dispus citarea acestuia cu menţiunea de a achita o taxă de timbru în valoare de 206 lei corespunzătoare sumei de 2.500 de lei solicitată în plus faţă de cuantumul pretenţiilor iniţiale. Reclamantul nu s-a conformat acestei obligaţii.

Faţă de cele constatate, instanţa reţine că potrivit art. 35 alin. 3 din Ordinul Ministrului justiţiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, în cazul în care în cursul procesului apar elemente care determină o valoare mai mare a pretenţiilor solicitate la momentul înregistrării cererii de chemare în judecată, instanţa îi va pune în vedere petentului să achite suma datorată până la primul termen de judecată, iar neîndeplinirea acestei obligaţii de plată până la termenul stabilit se sancţionează, potrivit alin. 5 al art. 35 din actul normativ menţionat, cu anularea acţiunii.

În acelaşi timp, art. 35 alin. 6 din Ordinul Ministrului justiţiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999 prevede că „dacă, în momentul înregistrării, acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată în limitele în care taxa judiciară de timbru a fost plătită.”

Având în vedere aceste considerente, în temeiul prevederilor legale menţionate, instanţa a admis în parte excepţia invocată, şi a anulat capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata sumei de 2.500 de lei, reprezentând contravaloarea lucrărilor de remediere a construcţiei, pretenţii solicitate prin cererea depusă la dosarul cauzei la data de 03.11.2008.

În acelaşi timp, faţă de soluţia pronunţată cu privire la excepţia invocată, instanţa a dispus continuarea judecăţii cu privire la pretenţiile solicitate prin cererea introductivă de instanţă.

Etichete: