Top

Somatie de plata

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la aceasta instanta sub nr. x contestatorul Consiliul Local al Comunei I, a formulat contestatie in anulare impotriva sentintei civile nr. X pronuntata in dosarul X de catre Judecatoria B, in contradictoriu cu creditoarea SC C SA B, motivat de faptul ca hotararea judecatoreasa a fost data de o instanta necompetenta material.

In motivarea admisibilitatii contestatiei in anulare , contestatorul a aratat ca potrivit dispozitiilor art. 317 C. proc. civ., hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului” iar sentinta civila nr. X21.07.2009 a fost pronuntata in procedura necontencioasa a somatiei de plata, sentinta care nu poate fi atacata cu apel sau /si recurs, Legea 195/2004 pentru aprobarea OUG nr. 58/2003 privind modificarea si completarea codului de proc. civ. suprimand calea de atac a recursului in procedura somatiei de plata.

Contestatorul a mai aratat ca , contestatia in anulare este o cale de atac extraordinara, de retractare, indreptata impotriva unei hotarari judecatoresti irevocabile data cu incalcarea anumitor norme de procedura, iar sentinta civila nr. X21.07.2009 este irevocabila in sensul art. 377 alin 2 din C. proc. civ. si deci este susceptibila de atac pe calea contestatiei in anulare.

De asemenea, contestatorul a aratat ca potrivit dispozitiilor art. 319 alin 2 C. proc. civ. contestatia se poate face oricand inainte de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la implinirea termenului stabilit la art. 401 alin 1 lit. b sau c, iar conform art. 401 alin 1 lit c cod proc. civ. aplicabil in speta „ contestatia se poate face in termen de 15 zile de la data cand: debitorul care contesta executarea insasi a primit somatia, ori de la data cand a luat cunostinta de primul act de executare, in cazurile in care nu a primit somatia sau executarea se face fara somatie”, ori, arata contestatorul, primul act de executare consta in emiterea adresei din 17.01.2011 catre AFP B pentru infiintarea popririi asupra conturilor Comunei I, adresa comunicata Consiliului Local I in data de 21.01.2011.

Contestatorul sustine ca hotararea judecatoreasca a fost data de o instanta necompetenta material, motivat de faptul ca relatiile comerciale existente intre partile contractante au avut la baza contractul nr. X/15.02.2007, incheiat in baza procedurii speciale prevazute de OUG 60/2001 privind achizitiile publice , in care a avut calitatea de autoritate contractanta.

In acest contract partile au prevazut in mod expres la art. 19 ca „ actualizarea pretului se va face cu respectarea Ordonantei nr. 75/19.08.2004 pentru modificarea OUG nr. 60/2001 privind achizitiile publice si a HG nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG nr. 60/2001 .

Contestatorul precizeaza, referitor la modificarile legislative intervenite, ca incepand cu iulie 2006 a intrat in vigoare OUG nr. 34/2006 pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, iar potrivit dispozitiilor art. 286 procesele privind executarea contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de sectia comerciala a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante, astfel ca , sustine contestatorul competenta exclusiva stabilita de acest text este in favoarea Tribunalului si nu a Judecatoriei.

Contestatorul mai arata ca, factura fiscala nr. 0000263 din 20.12.2007 analizata de Judecatoria B sub aspectul indeplinirii conditiilor instituite de OG nr. 5/2001 , s-a emis in baza contractului de executie de lucrari nr. X/15.02.2006, astfel ca sentinta civila nr. X/21.07.2009 a fost data de o instanta necompetenta material.

Cererea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile art. 317 si urm. C. proc. civ.

In sustinere contestatorul a solicitat proba cu inscrisuri si a atasat la dosar copie de pe : factura fiscala nr. X/20.12.2007, adresa de infiintare a popririi emisa de BEJ X catre ANAF – Trezoreria B , la data de 17.01.2011(f. 8-9).

Creditoarea a formulat intampinare in cuprinsul careia a invocat exceptia tardivitatii contestatiei in anulare, motivat de faptul ca sentinta impotriva careia a fost formulata a fost pronuntata la data de 21.06.2009, iar art. 319 C. proc. civ. prevede „ contestatia se introduce la instanta a carei hotarare se ataca. Contestatia se poate face oricand inainte de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la implinirea termenului stabilit la art. 401 alin 1 lit b) sau c).Impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila.

Creditoarea sustine ca, avand in vedere ca hotararea impotriva careia s-a formulat contestatie in anulare a fost comunicata contestatoarei , dar mai ales faptul ca s-a implinit termenul obiectiv de un an prevazut de art. 319 Cod proc. civ. de la data cand hotararea a ramas irevocabila, nu se poate concluziona decat ca prezenta contestatie in anulare este tardiv formulata.

Creditoarea mai arata ca, daca contestatoarea ar fi avut nemultumiri fata de hotararea pronuntata de Judecatoria B, aceasta ar fi avut posibilitatea de a formula cerere in anulare a acesteia , dar a ramas in pasivitate, astfel ca potrivit art. 317 alin. 1 C. proc. civ o astfel de cale de atac nu poate fi promovata impotriva unei hotarari pe care partea interesata ar fi putut-o supune unei cai ordinare de atac( cerere in anulare ).

De asemenea, creditoarea mentioneaza ca dispozitiile OUG nr. X/30.06.2010 pentru modificarea art. 286 OUG nr. X/2006 sunt ulterioare pronuntarii Sentintei civile nr. X/21.06.2009, astfel incat nu puteau fi aplicabile la data pronuntarii.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul nr X/189/2009 ce avut ca obiect cererea de emitere a somatiei de plata formulata de SC C SA in contradictoriu cu Consiliul Local I.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr. X/21.07.2009 pronuntata de Judecatoria B, in dosarul nr. X/189/2009 a fost admisa cererea de somatie de plata, formulata de creditoarea SC C SA B in contradictoriu cu debitorul Consiliul Local I si a fost somat debitorul ca, in termen de 30 de zile de la primirea ordonantei, sa plateasca, creditoarei, suma de 22. 696,22 lei, reprezentand pret. De asemenea, a fost obligat debitorul sa plateasca, creditoarei, cheltuieli de judecata in suma de 39,3 lei. In dispozitivul sentintei se prevede totodata ca impotriva prezentei ordonante debitorul poate formula cerere in anulare, in termen de 10 zile de la comunicare.

Pentru a hotari astfel instanta a constatat ca potrivit facturii nr. x din 20.12.2007, emisa de SC C SA B, creditoarea SC C SA B a executat in folosul debitorului Consiliul Local I, jud. V lucrari pentru intretinerea drumului comunal 84, in valoare de 22.696,22 lei.

Factura nr. din 20.12.2007 a fost semnata de primire de catre reprezentantul debitoarei, insa din actele dosarului, nu rezulta ca debitorul ar fi platit pretul de 22.696,22 lei.

Instanta a constatat ca in cauza sunt incidente prevederile art.1 alin.1 din O.G. nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, conform carora:

„(1) Procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.

De asemenea, instanta a constatat ca factura nr. X din 20.12.2007 reprezinta un inscris care a fost insusit prin semnatura de catre reprezentantul debitorului.

Pentru considerentele de mai sus, retinand caracterul cert, lichid, exigibil al creantei pe care creditoarea o are fata de debitor, instanta a apreciat cererea de somatie de plata formulata de creditoare ca intemeiata, fapt pentru care a admis-o, iar potrivit art. 6 alin. 2-3 din O.G. nr. 5 /2001, debitorul a fost somat ca, in termen de 30 de zile de la primirea ordonantei, sa plateasca, creditoarei, suma de 22.696,22 lei, reprezentand pret.

Impotriva acestei sentinte debitorul a formulat contestatie in anulare inregistrata la instanta la data de 2.02.2011 prin care a invocat dispozitiile art. 317 C. proc civ. , respectiv faptul ca sentinta nr. X21.07.2009 a fost pronuntata de o instanta necompetenta.

Creditorul a invocat prin intampinare exceptia tardivitatii contestatiei in anulare.

Potrivit dispozitiilor art. 137 C. proc. civ. instanta urmeaza sa se pronunte mai intai asupra exceptiilor de procedura si asupra celor de fond care fac de prisos, in totul sau in parte cercetarea in fond a pricinii.

Astfel, potrivit dispozitiilor art. 319 alin 2 „ Contestatia se poate face oricand inainte de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la implinirea termenului stabilit la art. 401 alin 1 lit b) sau c).Impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila.”

Avand in vedere ca sentinta civila nr. X/21.07.2009 este susceptibila de aducere la indeplinire pe calea executarii silite, instanta constata ca in cauza sunt aplicabile dispozitiile art. 319 alin 2 teza I , iar din actele dosarului reiese ca primul act de executare a fost indeplinit la data de 17.01.2011 cand a fost emisa adresa de infiintare a popririi de catre BEJ X in dosarul de executare nr. 15/2010(f. 9) , iar contestatia in anulare a fost inregistrata la instanta la data de 02.02.2011, in termenul de 15 zile prevazut de art. 319 alin 2 teza I , raportat la art. 401 alin 1 lit b si c, astfel incat instanta urmeaza a respinge exceptia tardivitatii formulata de creditoare.

Cu privire conditiile de admisibilitate a contestatiei in anulare formulata, instanta constata ca acestea nu sunt indeplinite, motivat de urmatoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 317 alin „ Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare( …) numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau a recursului”. Este adevarat ca in procedura somatiei de plata reglementata de O.G. nr. 5/2001, ordonanta pronuntata nu poate fi atacata nici cu apel si nici cu recurs, insa dispozitiile art. 8 alin 1 din O.G. nr. 5/2001 acorda debitorului nemultumit de ordonanta pronuntata, posibilitatea formularii cererii in anulare, in termen de 10 zile de la data inmanarii sau comunicarii acesteia.

De asemenea, in cuprinsul O.G. nr. 5 sunt prevazute situatiile in care hotararea pronuntata de instanta investita cu solutionarea unei cereri de emitere a somatiei de plata este irevocabila, si anume in cazul prevazut de art. 5 , cand judecatorul ia act de plata datoriei ori de intelegerea partilor asupra platii , in cazul prevazut de art. 7 cand instanta respinge cererea creditorului si cea prevazuta de art. 9 alin 9 potrivit caruia ordonanta de admitere in tot sau in parte a cererii creditorului , impotriva careia nu a fost introdusa cerere in anulare .

Avand in vedere considerentele de mai sus, instanta constata ca debitorul, contestatorul din prezenta cauza, a avut posibilitatea de a ataca sentinta civila nr. X/21.07.2009 cu cerere in anulare in termenul de 10 zile prevazut de art. 8 din O.G. nr. 5/2001, prin intermediul careia putea invoca si exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei B. In spiritul art. 317 alin 1 C. proc. civ cererea in anulare prevazuta de art. 8 din O.G. nr. 5/2001 este o cale de atac similara apelului sau recursului, astfel incat observand ca sentinta nr. X/21.07.2009 a devenit irevocabila prin neatacarea ei cu cerere in anulare , instanta constata ca nu sunt indeplinite dispozitiile art. 317 alin 1, urmand a respinge contestatia in anulare ca inadmisibila.

Potrivit dispozitiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 prezenta contestatie in anulare este scutita de la plata taxei judiciare de timbru .

Etichete: