Top

Drept procesual civil. Cheltuieli de judecată. Criteriile de care este ţinută instanţa în aprecierea acestora.

Drept procesual civil. Cheltuieli de judecată. Posibilitatea pentru instanţă de a reduce onorariul avocatului.

Art. 274 alin. 3 cod pr. civilă.

În aprecierea cuantumului onorariului de avocat instanţa trebuie să aibă în vedere atât valoarea pricinii, cât şi proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de pregătirea apărării în cauză, determinat de elemente precum complexitatea, noutatea sau dificultatea litigiului.

Curtea de Apel Bacău – Secţia civilă, minori şi familie,

conflicte de muncă şi asigurări sociale,

Decizia civilă nr. 1478 din 23 noiembrie 2009

Prin sentinţa civilă nr. 5678/28.11.2007 J. Bc. a respins ca nefondată excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de pârâta SC „B” SRL Bc, a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanţii P.L. şi P.C.D. împotriva pârâtelor SC „S” SA H şi SC „B” SRL, a obligat reclamanta să plătească pârâtei SC „B” suma de 1800 lei cheltuieli de judecată.

Apelurile declarate de apelanţii-reclamanţi P.L. şi P.C.D. şi apelanţii-intervenienţi CD. şi CD. împotriva încheierii de admitere în principiu şi a sentinţei civile 5678/28.11.2007 pronunţată de J. Bc. în dosarul nr. 9/180/14968/2002 în contradictoriu cu intimatele-pârâte SC „S” SA H. şi SC „B” SRL au fost respinse prin decizia civilă nr. 85/16.03.2009.

Au fost obligaţi apelanţii să plătească în solidar suma de 3000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată către intimata SC „S” SA (prin reducerea onorariului de avocat) şi suma de 3000 lei reprezentând cheltuieli de judecată către intimata SC „B” SRL (prin reducerea onorariului de avocat).

Împotriva acestei decizii au promovat recurs apelanţii – reclamanţi P.L. şi P.C.D., apelanţii – intervenienţi C.D. şi C.D., intimatele – pârâte S.C S. SA şi SC B. SRL, toate recursurile fiind declarate şi motivate în termen şi înregistrate pe rolul C. de A. Bc. sub nr. 9/180/2002.

Recursul intimatei – pârâte S.C. S. S.A.

Recursul intimatei – pârâte S.C. B. SRL – ambele recursuri au criticat reducerea de către instanţă a onorariului de avocat. S-a susţinut, în esenţă, că reducerea onorariului avocatului este desuetă, atâta timp cât nu există un tablou al onorariilor minimale. In plus, susţin recurenţii, magistratul nu putea cuantifica munca avocatului.

Recursurile sunt nefondate.

Astfel, Curtea reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor deciziei nr. 492/08.06.2006 a Curţii Constituţionale prin care s-a statuat faptul că dispoziţiile art. 274 alin.3 din Codul de procedură civilă – prin care judecătorii au dreptul să mărească sau să micşoreze onorariile avocaţilor ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari faţă de valoarea pricinii ori munca îndeplinită de avocat – nu contravin dispoziţiilor art. 16 din Constituţie.

De asemenea, prin decizia nr. 401/14.07.2005 Curtea Constituţională a reţinut ca prerogativa instanţei de a cenzura, cu prilejul stabilirii cheltuielilor de judecată, cuantumul onorariului avocaţial convenit, prin prisma proporţionalităţii sale cu complexitatea activităţii depuse, este cu atât mai necesară cu cât respectivul onorariu, convertit în cheltuielile de judecată, urmează a fi suportat de partea potrivnică, dacă a căzut în pretenţii, ceea ce presupune în mod necesar ca acesta să-i fie opozabil. Ori, opozabilitatea sa faţă de partea potrivnică, care este terţ în raport cu convenţia de prestare a serviciilor avocaţiale, este consecinţa însuşirii sale de instanţă prin hotărârea judecătorească prin al cărui efect creanţa dobândeşte caracter cert, lichid şi exigibil.

În sensul celor arătate, este şi jurisprudenţa C.E.D.O., care, investită fiind cu soluţionarea pretenţiilor la rambursarea cheltuielilor de judecată, în care sunt cuprinse şi onorariile avocaţiale, a statuat că acestea urmează a fi recuperate numai în măsura în care constituie cheltuielile necesare care au fost în mod real făcute în limita unui cuantum rezonabil.

În speţă, ţinând seama de criteriile la care se referă art. 274 alin.3 cod pr. civilă, respectiv valoarea pricinii şi de munca depusă de avocat în faţa instanţei de apel – se reţin următoarele :

– obiectul pricinii – 1-a constituit constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare – cumpărare nr. 25738/1994 – respectiv a unei suprafeţe de teren de 1343,51 mp;

– în ce priveşte al doilea criteriu prevăzut de acelaşi text, respectiv proporţionalitatea onorariului cu volumul de muncă presupus de pregătirea apărării în cauză, se constată că elemente precum dificultatea sau noutatea litigiului nu sunt incidente în speţă, atât timp cât obiectul 1-a constituit constatarea nulităţii absolute a unui contract, cauză care frecvent se întâlneşte pe rolul instanţelor.

Faţă de aceste două criterii ale art. 274 alin. 3 cod pr. civilă Curtea a constatat că în mod corect instanţa de apel a procedat la reducerea onorariilor avocaţilor lui S.C. B. SRL Bc. şi S.C. S. S.A.

Etichete: