Top

Cerere formulată de societatea comercială – creditoare pentru deschiderea procedurii insolvenţei. Contestaţia depusă de societatea comercială debitoare privind suma de bani datorată.

Prin sentinţa civilă nr. 676 din 01 octombrie 2008, pronunţată de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2200/103/2008 a fost respinsă contestaţia formulată de debitoarea S.C”P 18″ S.R.L. Piatra Neamţ, B – J/27/311/1993 CUI 3668811.

Debitoarea a formulat contestaţie la cererea de deschidere a procedurii şi a solicitat respingerea acesteia arătând în motivare că neplata datoriei s-a datorat faptului că, la rândul său, este blocată de neplata la timp din partea partenerilor de afaceri, că suma de plată nu este cea precizată în cererea de chemare în judecată, ci este în valoare de 256.240 lei şi că nu este în incapacitate de plată, neavând datorii restante faţă de furnizori, salariaţi, bugetul local. Analizând actele dosarului instanţa a constatat următoarele:

Creanţa faţă de debitoare este certă, lichidă şi exigibilă, iar cuantumul acesteia superior valorii prag stabilită de lege. Debitoarea este în insolvenţă, încetând plăţile faţă de creditoare o perioadă mai mare de 30 de zile.

Prin contestaţia depusă la dosar aceasta a contestat starea de insolvenţă, dar nu a dovedit susţinerile cu înscrisurile anexate.

Împotriva hotărârii pronunţate de Tribunalul Neamţ a promovat recurs societatea debitoare – „P 18” S.RX, considerând-o nelegală, motivat de faptul că instanţa trebuia să aibă în vedere că suma datorată nu este cea trecută în cerere de către creditoare iar societatea debitoare are la rândul său creanţa de încasat pentru serviciile prestate; pe cale de consecinţă, creanţa nu este certă şi lichidă, astfel că nu se impune deschiderea procedurii insolvenţei.

Analizând motivele de recurs, actele şi lucrările dosarului precum şi sentinţa recurată, instanţa Curtea de Apel Bacău – a reţinut următoarele:

Instanţa de fond a reţinut o corectă situaţie de fapt şi de asemenea, a făcut o corectă aplicare a prevederilor legale; astfel, suma datorată către creditoare de 345.795 lei este certă, lichidă şi exigibilă.

Atât prin contestaţia formulată (fila 179 fond) cât şi prin cererea de recurs, societatea comercială debitoare a menţionat că în totalul debitorului s-a făcut şi suma de 124.186 lei reţinută de inspecţia fiscală ca fiind o plată nedatorată către o altă societate comercială; această sumă a fost contestată, constituindu-se dosar la Tribunalul Neamţ nr. 2482/103/2008, ceea ce dovedeşte că suma reprezentând datorie, nu este certă şi nici nu se află în stare de insolvabilitate.

Susţinerea recurentei nu reprezintă o dovadă a închiderii greşite a sumei de 124.186 lei, atât timp cât nu s-a pronunţat o hotărâre definitivă şi irevocabilă; de asemenea, împrejurarea precum că ar avea creanţe de încasat, recurenta nu a prezentat nici-o dovadă în acest sens.

Pe cale de consecinţă, instanţa a respins recursul, ca nefondat.

Etichete: