Top

Mandat

Prin sentinţa civilă nr. 10175/14.11.2008 Judecătoria Bacău a admis acţiunea pronunţată de reclamantul V.D. în contradictoriu cu pârâta C.M., a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 21254 lei cu titlul de pretenţii şi 2027 lei cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această sentinţă prima instanţă a reţinut următoarele:

Prin procura autentificată sub nr. 526/ 16.03.2004 la BNP U.Ş.S., pârâta a fost mandatată de către reclamant să îl reprezinte în faţa instanţelor de judecată în litigiul purtat cu S.C. U. SA Tmişoara şi să procedeze la executarea silită a hotărârii.

Prin sentinţa civilă 8452/25.09.2006 a Judecătoriei Bacău a fost obligată pârâta S.C. U. S.A. Bucureşti să plătească reclamantului ( reprezentat prin procurator pârâta din prezenta cauză) suma de 19025,39 lei despăgubiri şi 1781,51 lei cheltuieli de judecată.

Aşa după cum rezultă din înscrisul aflat în copie la fila 5 dosar, pârâta a deschis pe numele său un cont la BRD- G.S.G. Bacău. S.C. U. Bucureşti a virat în contul deschis pe seama pârâtei suma de 21.254 lei şi la data de 14.08.2007 a solicitat B.R.D. – G.S.G. Bacău să vireze în contul reclamantului această sumă având în vedere că la data de 04.04.2007 procura de reprezentare nr. 526/2004 a fost revocată( fila 8 dosar).

Prin urmare coroborând aceste două înscrisuri instanţa constată că pârâta a încasat în temeiul procurii nr. 526/2004 de la S.C. U. S.A. Bucureşti suma de 21.254 lei pe care refuză să o remită reclamantului.

Instanţa reţine că procura de reprezentare nr. 526/2004 dată de reclamant pârâtei reprezintă un contract de mandat prin care pârâta şi-a asumat îndeplinirea unor acte juridice în numele şi pe seama mandantului .

Este evident că această procură dă naştere unor drepturi şi obligaţii între părţi dar şi în raporturile cu terţii.

Potrivit art. 1541 Cod Civil, mandatarul este dator a da seamă mandantului de lucrările sale şi de a remite tot ceea ce ar fi primit în puterea mandatului chiar când ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantului.

Împotriva sentinţei a declarat recurs pârâta C.M. care a arătat că instanţa de fond a analizat eronat probele din dosar, în contradictie cu actele depuse şi în pofida evidenţelor invocate prin întâmpinare deoarece suma a cărei returnare s-a solicitat a fost virată după revocarea procurii de reprezentare moment în care între ea şi reclamant nu mai existau raporturi juridice. A mai arătat recurenta că suma care i-a fost virată în cont provine din cu totul alte raporturi juridice care nu fac obiectul prezentului dosar.

În recurs părţile au depus la dosar înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului reţine următoarele:

Din adresa nr. 6469/13.09.2007 emisă de BRD Sucursala Bacău catre Biroul Executorului Judecătoresc C.I. şi din adresa emisă de SC U. SA înregistrată la BRD – Sucursala Bacău la 14.08.2007 rezultă că suma în litigiu de 21254 lei a fost virată de U. SA prin sucursala Bacău în contul personal al pârâtei C.M. în baza procurii de reprezentare deţinută de aceasta, autentificată sub nr. 526/16.04.2004, suma fiind datorată în baza sentinţei civile nr. 8452/2006.

Actele depuse la dosar în recurs de către pârâtă nu fac dovada că ar fi nereală situatia rezultată din cele două adrese privind titlul în baza căruia s-a efectuat plata sumei virate în contul pârâtei.

Prin urmare sunt lipsite de temei susţinerile recurentei pârâte în sensul că suma care i-a fost virată ar rezulta din raporturi juridice care nu fac obiectul prezentei cauze.

În mod corect prima instanţă a reţinut incidenţa prevederilor art. 1541 Cod civil potrivit cărora oricând i se va cere mandatarul este dator să remită mandantului tot ceea ce a primit în puterea mandatului. În raport de aceste dispoziţii sunt lipsite de relevanţă apărările recurentei privind revocarea procurii de reprezentare autentificată sub nr. 526/16.03.2004 la cererea mandantului atâta vreme cât în cauza soluţionată prin sentinţa civilă nr. 8452/25.09.2006 C. M. a stat în judecată în calitate de reprezentant pentru reclamantul V.D. conform procurii nr. 526/2004 iar SC U. SA A virat în contul recurentei din prezenta cauză suma în litigiu în îndeplinirea obligaţiilor de plată dispuse prin sentinţa civilă nr. 8452/25.09.2006 faţă de reclamantul V.D..

Faţă de cele reţinute, văzând şi prevederile art. 312 Cod procedură civilă va respinge recursul ca nefundat.

În temeiul art. 274 Cod procedură civilă va obliga recurenta la plata cheltuielilor de judecată către intimatul reclamant reprezentând onorariu avocat.

Etichete: