Top

Cheltuieli transport solicitate de personalul didactic din mediul rural

Prin cererea adresată reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău solicită în numele membrilor de sindicat în contradictoriu cu Şcoala I-VIII G., Consiliul Local T. obligarea la plata cheltuielilor de transport pe mijloacele de transport în comun, la şi de la locul de muncă cuvenite personalului didactic de la Şcoala din comuna C. începând cu 2007 şi pe viitor.

Solicită ca plata să se facă de la 01.01.2007 la zi pentru un nr. de 11 persoane, urmând ca plata să se facă şi pe viitor, urmând ca sumele datorate să se facă şi pe viitor, urmând ca sumele datorate să fie actualizate la data plăţii efective.

În motivare se arată că, la dosar sunt depuse acte potrivit cărora, cadrele didactice navetiste de la şcolile din comuna T. au dovedit faptul că au suportat din bugetul propriu aceste cheltuieli.

Se arată că în speţă nu s-au respectat dispoziţiile art. 104 alin. 3 şi ale arat. 138 Lg. 128/1997 privind Statul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare ale art. 34 alin. 4 lit. „b” şi ale art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel teritorial ramură învăţământ 2003/2004 precum şi ale art. 36 alin. 1 şi 4 Contractul Colectiv de Muncă.

Astfel art. 104 alin. 3 din Lg. 128/97 privind Statul personalului didactic prevede că „personalul didactic titular din mediul rural care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul didactic, se vor deconta de către administraţia locală cheltuielile pe mijloacele de transport în comun la şi de la locul de muncă art. 34 alin.(4) lit. „b” din Contractul colectiv de muncă se precizează, „de prevederile art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază personalul didactic calificat conform art. 7 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, iar în art. 51 alin.(l) se dispune că „personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu i se va deconta lunar, de către consiliul local în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ, cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă”.

în art. 36 alin.(l) din Contractul colectiv de muncă se precizează, „drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc chenzinal sau lunar, înaintea oricăror alte obligaţii ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ”, iar la alin.(4), „persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare vot fi sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare”.

Mai mult răspunsul dat de primărie prin care se menţionează ca decontarea transportului nu poate fi făcuta personalului didactic ce se deplasează in cadrul aceleaşi comune , nu poate fi luat in considerare pentru următoarele motive:

– art 104(3) din Legea 128/1997 prevede: „…. Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţa şi căruia nu i se poate oferi o locuinţa corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţa la locul de munca şi de la locul de munca în localitatea de reşedinţa. In cazul în care nu exista mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţa şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 1 benzina Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. In cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se afla unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale…”

În susţinerea acţiunii la dosar s-a depus adresa 578/2008 emisă de Consiliul Local T. prin care se arată că nu toţi membrii de sindicat fac naveta conform susţinerilor acestora, în privinţa biletelor de transport acestea nu sunt ştanţate nefiind posibilă verificarea datei efectuării călătoriei, adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 111/2008, acte de stare civilă, cererile formulate de cadrele didactice (filele 12-30).

Prin întâmpinarea depusă se solicită respingerea acţiunii întrucât la dosar nu s-au depus acte doveditoare.

Acţiunea s-a depus în termen, motivată, legal scutită de plata taxei de timbru.

Instanţa verificând actele şi lucrările dosarului constată.

Potrivit dispoziţiilor lg. 128/1997 – privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, art. 104 – personalul didactic din unităţile de învăţământul de stat, care nu dispun de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă.

În cazul în care nu există mijloacele de transport, între cele două localităţi, i se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de benzină Premium la 100 km parcurşi dacă deplasarea se face cu autoturismul propriu personal.

Decontarea se face de către unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic urmare a solicitărilor acestora.

Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, reclamanţii trebuiau să depună la sfârşitul fiecărei luni de activitate – documentele justificative – bilete de transport, abonamente călătorie, în cazul în ce priveşte decontarea contravalorii a 7,5 litri benzină Premium la 100 km parcurşi, reclamanţii nu au făcut dovada mai întâi că între localitatea de domiciliu şi cea unde pretind că şi-au desfăşurat activitatea – nu există mijloace de transport în comun, împrejurare în care erau îndreptăţiţi la decontarea biletelor de transport şi numai în situaţia în care nu exista mijloace de transport erau îndreptăţiţi la decontarea a 7,5 litri benzină la 100 km parcurşi.

Se observă în primul rând că reclamanţii, nu au depus acte justificative, pontajul zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ, bonuri benzină decontate proprietate autoturism.

De asemenea Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu a propus lunar spre aprobare Consiliului Local drepturile aferente personalului didactic care solicită aceste cheltuieli.

Singurele cereri formulate de membrii de sindicat sunt formulate la 07.03.2008 prin care solicită decontarea cheltuielilor retroactiv, sens în care intimata a precizat prin adresa 578/12.03.2008 că doar parte din reclamanţii care au domiciliul în altă localitate sunt îndreptăţiţi la decontare dar pe bază de acte justificative.

Faţă de situaţia reţinută, instanţa având în vedere art. 104 alin. 31 lg.128/1997 instanţa urmează să respingă acţiunea ca fiind nefondată.

Prin cererea adresată reclamantul Sindicatul Liber din Învăţământul Judeţului Bacău solicită în numele membrilor de sindicat în contradictoriu cu Şcoala I-VIII G., Consiliul Local T. obligarea la plata cheltuielilor de transport pe mijloacele de transport în comun, la şi de la locul de muncă cuvenite personalului didactic de la Şcoala din comuna C. începând cu 2007 şi pe viitor.

Solicită ca plata să se facă de la 01.01.2007 la zi pentru un nr. de 11 persoane, urmând ca plata să se facă şi pe viitor, urmând ca sumele datorate să se facă şi pe viitor, urmând ca sumele datorate să fie actualizate la data plăţii efective.

În motivare se arată că, la dosar sunt depuse acte potrivit cărora, cadrele didactice navetiste de la şcolile din comuna T. au dovedit faptul că au suportat din bugetul propriu aceste cheltuieli.

Se arată că în speţă nu s-au respectat dispoziţiile art. 104 alin. 3 şi ale arat. 138 Lg. 128/1997 privind Statul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare ale art. 34 alin. 4 lit. „b” şi ale art. 51 din Contractul colectiv de muncă unic la nivel teritorial ramură învăţământ 2003/2004 precum şi ale art. 36 alin. 1 şi 4 Contractul Colectiv de Muncă.

Astfel art. 104 alin. 3 din Lg. 128/97 privind Statul personalului didactic prevede că „personalul didactic titular din mediul rural care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul didactic, se vor deconta de către administraţia locală cheltuielile pe mijloacele de transport în comun la şi de la locul de muncă art. 34 alin.(4) lit. „b” din Contractul colectiv de muncă se precizează, „de prevederile art. 104 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază personalul didactic calificat conform art. 7 din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi completările ulterioare, iar în art. 51 alin.(l) se dispune că „personalului din învăţământ care îşi desfăşoară activitatea în altă localitate decât localitatea de domiciliu i se va deconta lunar, de către consiliul local în a cărui rază teritorială îşi are sediul unitatea de învăţământ, cheltuielile de navetă la şi de la locul de muncă”.

în art. 36 alin.(l) din Contractul colectiv de muncă se precizează, „drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc chenzinal sau lunar, înaintea oricăror alte obligaţii ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ”, iar la alin.(4), „persoanele care se fac vinovate de întârzierea plăţii drepturilor băneşti cu mai mult de 3 zile lucrătoare vot fi sancţionate potrivit legislaţiei în vigoare”.

Mai mult răspunsul dat de primărie prin care se menţionează ca decontarea transportului nu poate fi făcuta personalului didactic ce se deplasează in cadrul aceleaşi comune , nu poate fi luat in considerare pentru următoarele motive:

– art 104(3) din Legea 128/1997 prevede: „…. Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţa şi căruia nu i se poate oferi o locuinţa corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţa la locul de munca şi de la locul de munca în localitatea de reşedinţa. In cazul în care nu exista mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţa şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 1 benzina Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. In cazul în care exista mijloc de transport în comun, dar personalul didactic prefera sa circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalenta costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se afla unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale…”

În susţinerea acţiunii la dosar s-a depus adresa 578/2008 emisă de Consiliul Local T. prin care se arată că nu toţi membrii de sindicat fac naveta conform susţinerilor acestora, în privinţa biletelor de transport acestea nu sunt ştanţate nefiind posibilă verificarea datei efectuării călătoriei, adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 111/2008, acte de stare civilă, cererile formulate de cadrele didactice (filele 12-30).

Prin întâmpinarea depusă se solicită respingerea acţiunii întrucât la dosar nu s-au depus acte doveditoare.

Acţiunea s-a depus în termen, motivată, legal scutită de plata taxei de timbru.

Instanţa verificând actele şi lucrările dosarului constată.

Potrivit dispoziţiilor lg. 128/1997 – privind Statutul personalului didactic cu modificările şi completările ulterioare, art. 104 – personalul didactic din unităţile de învăţământul de stat, care nu dispun de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă.

În cazul în care nu există mijloacele de transport, între cele două localităţi, i se va deconta contravaloarea a 7,5 litri de benzină Premium la 100 km parcurşi dacă deplasarea se face cu autoturismul propriu personal.

Decontarea se face de către unitatea administrativ teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic urmare a solicitărilor acestora.

Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor de transport, reclamanţii trebuiau să depună la sfârşitul fiecărei luni de activitate – documentele justificative – bilete de transport, abonamente călătorie, în cazul în ce priveşte decontarea contravalorii a 7,5 litri benzină Premium la 100 km parcurşi, reclamanţii nu au făcut dovada mai întâi că între localitatea de domiciliu şi cea unde pretind că şi-au desfăşurat activitatea – nu există mijloace de transport în comun, împrejurare în care erau îndreptăţiţi la decontarea biletelor de transport şi numai în situaţia în care nu exista mijloace de transport erau îndreptăţiţi la decontarea a 7,5 litri benzină la 100 km parcurşi.

Se observă în primul rând că reclamanţii, nu au depus acte justificative, pontajul zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ, bonuri benzină decontate proprietate autoturism.

De asemenea Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu a propus lunar spre aprobare Consiliului Local drepturile aferente personalului didactic care solicită aceste cheltuieli.

Singurele cereri formulate de membrii de sindicat sunt formulate la 07.03.2008 prin care solicită decontarea cheltuielilor retroactiv, sens în care intimata a precizat prin adresa 578/12.03.2008 că doar parte din reclamanţii care au domiciliul în altă localitate sunt îndreptăţiţi la decontare dar pe bază de acte justificative.

Faţă de situaţia reţinută, instanţa având în vedere art. 104 alin. 31 lg.128/1997 instanţa urmează să respingă acţiunea ca fiind nefondată.

Etichete: