Top

Drepturi băneşti

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.4527 din 12.07.2010, prin reprezentant legal SLI Bacău, d-l L.P. a chemat în judecată pârâţii Şcoala cu clasele I-VIII , şi Consiliul Local A., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligaţi pârâţii la plata şi, respectiv, la asigurarea fondurilor necesare plăţii sumelor de bani reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport (navetă) la şi de la locul de muncă, începând cu luna februarie până la zi precum şi pe toată durata derulării contractului individual de muncă, drepturilor băneşti cuvenite urmând a fi plătite în sumă actualizată în funcţie de coeficientul de inflaţie, defalcat pe fiecare lună, până la data efectivă a plăţii.

Motivând în drept acţiunea, reclamantul a invocat dispoziţiile art.104 alin.(3) din L.128/1997 coroborat cu prevederile art.167 alin.2,3 şi 5 din Legea 84/1995, iar în dovedirea susţinerilor sale a depus la dosar înscrisuri (f.6-8, 16-45).

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar potrivit art.285 Codul muncii.

Formulând întâmpinare prin reprezentantul său legal (f.13,14), comuna A. a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, cu motivarea că sumele necesare decontării cheltuielilor de transport nu au fost plătite din cauza lipsei fondurilor bugetare. S-a invocat, de asemenea, în întâmpinare excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Consiliului Local A., arătându-se că această instituţie nu are personalitate juridică şi deci nu poate fi chemat în judecată.

La cererea instanţei, Şcoala cu clasele I-VIII A. a expediat adresele nr.1425/29.11.2010 şi 1426/2.12.2010 prin care a arătat că d-l profesor P. L. are de încasat suma totală de 1.885 lei până la data de 31.12.2010 din care 940 lei pentru anul şcolar 2008-2009, 795 lei pentru anul şcolar 2009-2010 şi 150 lei pentru anul şcolar 2010-2011, toate actele justificative fiind depuse lunar la Consiliul Local A. lunar (f.49,50).

Examinând înscrisurile aflate la dosar, instanţa reţine următoarele:

D-l P. L. este angajat ca profesor la Şcoala cu clasele I-VIII A., jud. Bacău, având domiciliul în municipiul Bacău, (f.8), înscrisurile depuse la dosar dovedind împrejurarea că în anii şcolari 2008-2009 şi 2009-2010 a efectuat cheltuieli cu transportul la şi de la locul de muncă în sumă de 1.885 lei, documentele justificative fiind depuse şi înregistrate lunar la consiliul Local, astfel cum însăşi şcoala angajatoare recunoaşte. Potrivit art.104 alin.3 din legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentului lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale, astfel:

a) decontarea contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport în comun prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a biletelor de călătorie sau a abonamentului, iar decontarea contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, prin depunerea la sfârşitul fiecărei luni de activitate a documentelor justificative eliberate de unitatea de învăţământ, care certifică efectuarea transportului cu autoturismul proprietate personală;

b) solicitarea contravalorii călătoriei efectuate cu mijloacele de transport în comun sau a contravalorii corespunzătoare a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, pentru cei care-şi asigură transportul cu autoturismul proprietate personală, ca urmare a pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ.

Potrivit alineatului 31 al aceluiaşi articol, consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune, lunar, spre aprobare consiliului local drepturile băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare.

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Consiliul Local A. nu este întemeiată si urmeaza a fi respinsa intrucat, potrivit art.1 din HG 538/2001 cheltuielile privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar se asigura din bugetele locale iar potrivit art.7 din Legea 85/1995, invatamantul de stat este finantat de la bugetul de stat si de la bugetele locale.

De asemenea, potrivit art. 167 si art. 170 din Legea 84/1995, finantarea unitatilor de invatamant se face din bugetele locale, iar repartizarea acestor fonduri se face prin hotarare a consiliului local.

Având în vedere că nu s-a făcut dovada acordării drepturilor băneşti solicitate, în temeiul art.269 Codul muncii, instanţa urmează a admite acţiunea, astfel cum a fost formulată şi a obliga Şcoala cu clasele I-VIII A. să plătească reclamantului suma de 1.885 lei, reprezentând cheltuieli de transport aferente anilor 2008, sumă ce va fi actualizată cu indicele de inflaţie de la data scadenţei la data plăţii efective, Consiliul Local A. fiind obligat să asigure fondurile necesare plăţii acestor drepturi băneşti.

Etichete: