Top

Drepturi băneşti

Prin acţiunea formulată se solicită de către reclamanţii : A.D., Ş.A. reprezentaţi de către S.L.I. JUDEŢULUI BACĂU, în contradictoriu cu pârâţii : C.T.P.P. ONEŞTI şi CONSILIUL LOCAL ONEŞTI, plata sumelor de bani reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă, cuvenite personalului didactic şi auxiliar de la unitatea pârâtă C.T. „P.P.” Oneşti, începând cu septembrie 2009 la zi, perioadă pentru care s-au depus actele, precum şi în viitor.

Se solicită obligarea Consiliului Local Oneşti la asigurarea fondurilor necesare efectuării plăţilor pe toată durata derulării raporturilor de muncă, sume ce urmează să fie actualizate la data plăţii efective.

În motivare se arată că, decontarea navetei se face potrivit art.104 alin.3 din Legea nr.128/1997 coroborat cu prevederile cuprinse în art.167 alin.2, 3, 5 din Legea nr.84/1995.

Potrivit art.104 alin.3 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, unde se precizează : „(3) Personalului didactic din unităţile de învăţământ de stat, care nu dispune de locuinţă şi căruia nu i se poate oferi o locuinţă corespunzătoare în localitatea unde are postul, i se vor deconta cheltuielile pe mijloacele de transport în comun, din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă. În cazul în care nu există mijloace de transport în comun între localitatea de reşedinţă şi sediul unităţii de învăţământ, urmează a i se deconta contravaloarea a 7,5 l benzină Premium la 100 km parcurşi, dacă transportul se face cu autoturismul proprietate personală. În cazul în care există mijloc de transport în comun, dar personalul didactic preferă să circule cu autoturismul proprietate personală, urmează a se deconta contravaloarea abonamentul lunar pe respectivul mijloc de transport în comun. Atunci când transportul mai multor cadre didactice se face cu un singur autoturism, plata se face numai posesorului autoturismului respectiv. Decontarea sau plata echivalentă costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic, în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale”.

Decontarea contravalorii călătoriei efectuate se face pe baza depunerii la sfârşitul lunii de activitate a actelor doveditoare.

În ceea ce priveşte asigurarea fondurilor necesare efectuării plăţilor se arată că potrivit art.162(2) din Legea nr.84/1995 – legea învăţământului „finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază…unde potrivit alin.5 prevede între actele şi cheltuielile pentru navetă, cheltuieli pentru transportul elevilor”.

Se arată că membrii de sindicat din prezentul dosar au efectuat naveta de la domiciliu la unitatea şcolară C.T. „P.P.” Oneşti şi de la unitatea şcolară la domiciliu potrivit pontajelor depuse la dosar, fără ca acestora să li se deconteze contravaloarea cheltuielilor de transport.

În dovedirea acţiunii la dosar s-au depus copii, cereri de aprobare decontări cheltuieli de transport, tabel cu membrii de sindicat şi rutele pe care aceştia efectuează naveta, copii buletine de identitate pentru a face dovada domiciliilor, tabel întocmit de unitatea şcolară înaintat Primăriei mun. Oneşti pentru decontarea cheltuielilor, copii foi prezenţă colectivă, adeverinţe privind calitatea de salariaţi, copii ale C.I.M., copii cărţi de muncă.

Prin întâmpinarea depusă la dosar Consiliul Local Oneşti arată că reclamanţii au primit parte din cheltuielile solicitate, astfel : pentru perioada septembrie – decembrie 2009 plata s-a efectuat în aprilie 2010, iar pentru perioada ianuarie – iulie 2010, decontarea s-a făcut în octombrie 2010.

Se mai arată că se vor achita şi sumele restante în viitor funcţie de situaţia financiară a instituţiei.

Pentru aspectele arătate se solicită respingerea acţiunii.

În dovedirea întâmpinării la dosar s-au depus acte doveditoare.

Acţiunea s-a depus în termen, motivată, legal scutită de plata taxei de timbru.

Potrivit actelor dosarului reclamanţii au calitatea de personal didactic la C.T. „P.P.” Oneşti conform adeverinţei, C.I.M., C.M. – depuse la dosar.

Potrivit fişelor de pontaj depuse la dosar, aceştia au efectuat naveta la instituţia şcolară chemată în judecată fiind îndreptăţiţi potrivit art.104(3) din Legea nr.128/1997 privind statutul personalului didactic la decontarea cheltuielilor de transport.

Potrivit acestor dispoziţii, decontarea sau plata echivalentă a costurilor de transport se va efectua de către autorităţile administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învăţământ la care îşi desfăşoară activitatea cadrul didactic în urma solicitărilor adresate autorităţilor administraţiei publice locale.

Potrivit art.104 alin.3 – „personalul didactic din unităţile de învăţământ de stat din mediul rural, care nu are domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport la şi de la locul de muncă în urma solicitărilor adresate administraţiei locale pe baza pontajului zilnic efectuat de conducerea unităţii de învăţământ”.

Se apreciază de instanţă că decontarea cheltuielilor pentru cadrele didactice de predare şi didactice auxiliare se realizează din bugetul local al unităţii administrativ – teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, pe baza documentelor justificative depuse la sfârşitul fiecărei luni.

Potrivit actelor depuse la dosar, Consiliul Local Oneşti a decontat membrilor de sindicat din prezentul dosar contravaloarea cheltuielilor de transport pentru perioada septembrie – decembrie 2009 şi ianuarie – iulie 2010 conform actelor justificative depuse la dosar.

În ceea ce priveşte plata pentru viitor se arată că acestea vor fi achitate funcţie de situaţia financiară, având în vedere şi criza economică existentă.

Instanţa urmează să înlăture apărările intimatei privind lipsa fondurilor întrucât potrivit dispoziţiilor art.37, 38 Codul muncii „drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii prin negociere în cadrul contractelor colective de muncă şi ale C.I.M. , părţile neputând renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege”.

Faţă de situaţia reţinută, instanţa urmează să admită în parte acţiunea, respectiv pentru perioada august 2010 – data pronunţării, sume ce vor fi actualizate, întrucât în ce priveşte plata acestor drepturi în viitor, acţiunea urmează să fie respinsă, drepturile acestora nefiind născute, neexistând o creanţă certă, lichidă şi exigibilă în sensul dispoziţiilor art.379(1) Cod procedură civilă, neexistând indicii că intimata nu va achita aceste drepturi.

În ce priveşte perioada pentru care s-au achitat drepturile instanţa urmează să respingă acţiunea ca nefondată.

Etichete: