Top

Art. 276 al. 1.4 CP

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI – JUDEŢUL BACĂU

DOSAR NR.847/270/2010

Înreg.3.02.2010 art.276 al.1,4 Cod penal

SENTINŢA PENALĂ NR.194

Şedinţa publică din data de 18.03.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte –

Grefier –

Ministerul public reprezentat de procuror –

Astăzi a fost pe rol judecarea acţiunii penale pusă în mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului …….., trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de , faptă prev. de art. 276 al.1,4 cod penal.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul asistat de avocat …. , apărător desemnat din oficiu , lipsă fiind partea vătămată şi martorul din lucrări ………

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei de grefierul de şedinţă,după care, în conformitate cu art.300 Cod procedură civilă instanţa a verificat regularitatea actului de sesizare , după care, a adus la cunoştinţa inculpatului prevederile art.70, 322 Cod procedură penală privind dreptul de a avea un apărător, dreptul de a nu face declaraţii, atrăgându-i-se atenţia că ceea ce declară poate fi folosit împotriva sa. În temeiul prevederilor art.322 cod procedură penală grefierul de şedinţă a făcut o prezentare succintă a actului de sesizare al instanţei,

aducându-se la cunoştinţa inculpatului fapta ce formează obiectul cauzei, încadrarea juridică a acesteia.

Existând consimţământul inculpatului , în baza art. 323 Cod procedură penală, instanţa a procedat la audierea inculpatului , declaraţia acestuia fiind consemnată la dosar.

Instanţa pune în discuţie probatoriul , reprezentantul Ministerului Public solicită a se lua act că renunţă la audierea martorului din lucrări faţă de poziţia sinceră a inculpatului.

Avocat ……….. solicită în circumstanţiere proba cu un martor, dar inculpatul nu doreşte acest lucru faţă de recunoaşterea faptei.

Şi instanţa apreciază că nu se mai impune audierea martorului din lucrări, declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul pe fond.

Procurorul expune situaţia de fapt reţinută prin actul de sesizare, arătând că inculpatul a fost trimis în judecată pentru comiterea infracţiunii prev. de art.276 al.1,4 cod penal, constând în aceea că la data de 24.12.2009, în timp ce conducea autoturismul proprietate personală, fără să se asigure, s-a angajat în traversarea căii ferate la o trecere de nivel peste calea ferată şi a fost surprins de un tren de marfă, punând în pericol siguranţa circulaţiei. Fapta este dovedită cu materialul probator administrat şi recunoscută de inculpat, motiv pentru care, pune concluzii de condamnarea inculpatului la pedeapsa închisorii, urmând a se dispune în baza art.81 cod penal suspendarea executării pedepsei. Urmează a fi obligat inculpatul la prejudiciul nerecuperat, cu precizarea că s-a achitat 700 lei din prejudiciu, şi la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat ……… solicită, faţă de poziţia sinceră a inculpatului şi a circumstanţelor personale a i se aplica o pedeapsă către minimul general, şi a se dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. Urmează a fi obligat să achite părţii vătămate prejudiciul nerecuperat , cu onorar din fondurile Ministerului Justiţiei.

Inculpatul având ultimul cuvânt, arată că regretă sincer fapta şi va achita prejudiciul.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând

Asupra cauzei penale de faţă ;

Prin rechizitoriul nr. 3319/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti înregistrat pe rolul instanţei sub nr.847/270/2010 a fost trimis in judecată inculpatul ………, fiul lui ……., născut la data de ……., in …,jud. Bacău, domiciliat in com. ……, jud. Bacău, căsătorit,studii medii,şomer, fără antecedente penale, CNP ……., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de “distrugere si semnalizare falsă” prevăzută de art. 276 alin 1,4 cod pen.

În actul de sesizare al instanţei s-au reţinut următoarele:

Inculpatul locuieşte în …….. jud.Bacău şi este proprietarul autoturismului marca ……cu nr. de înmatriculare …. În ziua de 24.12.2009, în jurul orelor 10.45, intenţiona să ajungă de la domiciliu în mun. Oneşti. A urcat la volanul autoturismului, avându-l ca pasager pe fratele său ….., care ocupa bancheta faţă dreapta.

Între staţiile CFR Tg.Ocna- Oneşti, în zona satului Viişoara, la km. 47+ 633, există o trecere la nivel cu calea ferată. Inculpatul nu s-a asigurat corespunzător înainte de a traversa trecerea la nivel, autoturismul pe care îl conducea fiind surprins de locomotiva trenului de marfă 70885-2, care circula pe distanţa Comăneşti-Adjud. În gabaritul locomotivei a intrat doar faţa autoturismului . Prin lovire, i-a imprimat o mişcare de rotaţie, fiind lovită şi partea laterală.

Ocupanţii autoturismului nu au suferit leziuni, însă autoturismul a fost avariat în proporţie de 50-60 %. De asemenea, locomotiva trenului de marfă a avut avarii, constând în ruperea de filet a conductei principale de aer, fiind necesară înlocuirea locomotivei, ceea ce a dus la întârzierea trenului cu 108 minute.

SC ………ROMÂN SA s-a constituit parte civilă cu suma de 5846,06 lei , din care 675,36 lei deviz reparaţie locomotivă şi 5158,7 lei , prestaţia pentru acordarea locomotivei de ajutor şi remorcarea trenului pe distanţa Oneşti-Adjud.

Inculpatul a achitat în contul acestei societăţi suma de 700 lei prin Raiffeisen Bank.

In cauza de faţă a fost administrat următorul material probatoriu: în cursul urmăririi penale: proces- verbal de cercetare la faţa locului,planşe foto,devize calcul prejudiciu,declaraţie martor, declaraţie inculpat; în cursul judecăţii: declaraţie inculpat.

Inculpatul aflat in stare de libertate a fost asistat de apărător din oficiu conform art 171 cod pen.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În data de 24.12.2009, inculpatul …………. intenţiona să se deplaseze cu autoturismul proprietate personală marca …., nr. de înmatriculare ……… din localitatea de domiciliu, sat Viişoara spre Oneşti, împreună cu fratele său …..

În momentul când a ajuns la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Viişoara,la km 47+ 633, inculpatul nu s-a asigurat in mod corespunzător, a oprit prea aproape de şinele de cale ferata si a fost surprins de locomotiva trenului de marfa 70885-2 care circula pe distanta Adjud- Comăneşti.

In urma impactului cu locomotiva, autoturismul inculpatul a suferit avarii in proporţie de 50-60 % , însă ocupanţii din autovehicul nu au prezentat leziuni. Totodată, potrivit procesului – verbal de constatare tehnică, locomotiva a fost avariată necesitând următoarele reparaţii: betlul de la sacul colector ce face legătura cu tubul de aer.

Din acelaşi proces – verbal rezultă că ruperea betlului de la sacul colector a determinat imposibilitatea alimentării trenului si înlocuirea locomotivei defecte, rezultând o întârziere de 108 minute.

Din adresa nr. 709/5/2010 eliberată de Compania Naţională de Căi Ferate, Sucursala ………, rezultă că fapta inculpatului de angajare în traversare a liniei de cale ferata a pus in pericol siguranţa circulaţiei trenului sus menţionat.

Situaţia de fapt a fost dovedită in prezenta cauză cu declaraţia învinuitului care recunoaşte si regretă săvârşirea faptei, declaraţie testimonială, proces- verbal de constatare tehnică, proces – verbal de cercetare la faţa locului.

În drept, fapta inculpatului care a aşezat un obstacol pe calea ferată punând in pericol siguranţa mijloacelor de transport ale căilor ferate, fapta săvârşită din culpa, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de “distrugere si semnalizare falsă” prevăzută de art .276 alin .1,4 cod pen.

La individualizarea judiciară a pedepsei instanţa va avea in vedere criteriile generale prevăzute de art .72 cod pen, respectiv: dispoziţiile părţii generale ale codului penal,limitele speciale de pedeapsă, gradul de pericol social al faptei, persoana infractorului, urmând a aplica o pedeapsa cu închisoarea orientată spre minimul special prevăzut de lege.

Faţă de persoana inculpatului, infractor primar, atitudinea procesuală sinceră a acestuia, instanţa va face aplicarea circumstanţelor atenuante prevăzute de art .74 lit. a,c cod pen. urmând a coborî pedeapsa închisorii sub minimul prevăzut de lege conform art .76 lit. d cod pen.

În baza art. 71 Cod penal va aplica pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a doua şi litera b Cod penal.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază că sunt întrunite condiţiile art. 81 cod pen. si va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată compusă din termenul fix plus pedeapsa închisorii, termen de încercare stabilit potrivit art. 82 cod pen.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei va suspenda şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedură penală va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul in care va săvârşi o noua infracţiune in cursul termenului de încercare.

Sub aspectul laturii civile.

Partea civila SC …….. SA cu sediul in …….s-a constituit parte civilă în prezenta cauză cu suma de 5164,06 lei, despăgubiri civile reprezentând contravaloare prestaţie pentru acordarea locomotivei de ajutor si remorcarea trenului.

Prejudiciul infracţional produs de inculpat este de 5864,06 lei din care 675,36 lei, reparaţie locomotiva si 5.158,7 lei contravaloare prestaţie pentru acordarea locomotivei de ajutor si remorcarea trenului, conform devizelor existente la dosarul cauzei.

Inculpatul a achitat suma de 700 lei din acest prejudiciu arătând ca este de acord sa acopere întreg prejudiciul in prezent aflându-se in şomaj.

In cauza sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, intre fapta infracţională si prejudiciu exista legătura de cauzalitate si in baza art. 14, 346 alin 1 cod proc. pen., art 998 cod civ., va obliga inculpatul la plata sumei de 5164,06 lei, despăgubiri civile reprezentând contravaloare prestaţie pentru acordarea locomotivei de ajutor si remorcarea trenului, către partea civila SC ……… SA .

Fata de culpa procesuala a inculpatului, instanţa , in baza art. 191 al. 1 Cod procedură penală va obliga inculpatul la plata sumei de 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei, onorariu avocat din oficiu.

In baza art 189 cod proc. pen.va dispune plata onorariului avocat din oficiu in suma de 200 lei, av. ……,din fondurile M.J. către B.A. Oneşti.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E :

În baza art. 276 alin. 1,4 cod penal, cu aplicarea art. 74 lit. a,c, 76 lit. d cod penal, condamnă pe inculpatul ………., fiul lui …….., născut la data de ……, în ……,jud. Bacău, domiciliat în com. ……., jud. Bacău, căsătorit,studii medii,şomer, fără antecedente penale, CNP ….., la pedeapsa închisorii de 6 luni.

În baza art. 71 Cod penal aplică pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor civile prevăzute de art. 64 litera a teza a doua şi litera b Cod penal.

În baza art. 81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o perioada de 2 ani şi 6 luni, termen de încercare stabilit in condiţiile art .82 cod penal.

În baza art. 71 al. 5 Cod penal pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei suspendă şi executarea pedepselor accesorii.

În baza art. 359 Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 cod penal privind revocarea suspendării in cazul în care va săvârşi o noua infracţiune în cursul termenului de încercare.

In baza art. 14, 346 alin 1 cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 5158,7 lei, despăgubiri civile reprezentând contravaloare prestaţie pentru acordarea locomotivei de ajutor si remorcarea trenului, către partea civilă SC … SA cu sediul in ………..

În baza art. 191 al. 1 Cod procedură penală obligă inculpatul 300 lei cheltuieli judiciare către stat, din care 200 lei, onorariu avocat din oficiu.

În baza art .189 cod procedură penală dispune plata onorariului avocat din oficiu în suma de 200 lei, av. ………,din fondurile Ministerului Justiţiei către B.A Oneşti.

Cu apel in 10 zile de la pronunţare pentru inculpat şi de la comunicare pentru partea civilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.03.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Etichete: