Top

Furt calificat

ROMÂNIA

Judecătoria Oneşti

Dosar nr. 8295/270/2009

Înreg. 21.12.2009 furt calificat.

SENTINŢA PENALĂ Nr. 203

Şedinţa publică din 18. 03.2010.

Completul de judecată format din:

Preşedinte …….

Grefier ……..

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror ……

Pe rol judecarea acţiunii penale pusă in mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti împotriva inculpatului …….. trimis in judecată pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 209 Cod penal

La apelul nominal făcut in şedinţă publică au răspuns inculpatul personal şi asistat de apărător ales av. ……, martorii ……, ….. personal, lipsind partea vătămată ………

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

S-a procedat la audierea separată, sub prestare de jurământ, conform art. 85 alin.1 Cod procedură penală a martorilor, declaraţiile fiind consemnate la dosar.

Procurorul şi apărătorul inculpatului au precizat că nu au alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat instanţa declară terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvântul in dezbateri.

Procurorul, prezentând situaţia de faţă reţinută prin actul de sesizare, apreciază că a fost dovedită fapta şi vinovăţia inculpatului cu probatoriul administrat in cauză, motive pentru care solicită condamnarea acestuia la pedeapsa închisorii, cu suspendarea condiţionată a executării acesteia in condiţiile art. 81 Cod penal. I se va aplica inculpatului şi pedeapsa accesorie a interzicerii exerciţiului drepturilor civile prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a şi lit. b Cod penal, executare ce va fi suspendată in condiţiile art. 71 alin. 5 Cod penal. Pe latura civilă se va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă şi va fi obligat inculpatul la cheltuieli judiciare către stat.

Avocat …….. a solicitat instanţei ca la individualizarea judiciară a pedepsei ce va fi aplicată să aibă in vedere toate circumstanţele personale şi reale ce au condus la săvârşirea faptei, atitudinea sinceră, regretul inculpatului, lipsa antecedentelor penale, restituirea prejudiciului urmând ca aceasta să fie orientată sub minimul prevăzut de lege. Se va lua act că partea vătămată nu s-a constituit parte civilă şi că inculpatul a fost asistat de apărător ales.

Inculpatul, având ultimul cuvânt, potrivit art. 341 C.pr.pen. recunoaşte şi regretă săvârşirea faptei.

/ INSTANŢA ,

Deliberând asupra cererii de faţă, constată că:

Prin rechizitoriul nr. 2860/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpatului …….., cercetat pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 208-209 alin.1 ,lit. g, şi i Cod Penal.

În esenţă, prin actul de sesizare al instanţei s-a reţinut că în noaptea de 23/24.10.2009, a sustras bunuri de la domiciliul părţii vătămate …. din ………., jud. Bacău, prin folosirea unei chei potrivite, suma de 1.600 lei.

În faza de urmărire penală şi în faza de judecată a fost administrat următorul probatoriu : plângere şi declaraţie parte vătămată, procese verbale de acte premergătoare , declaraţii martori, proces-verbal –cercetare la faţa locului, proces-verbal de predare–primire bani , ,declaraţii învinuit, declaraţie inculpat ,declaraţii martori.

Situaţia de fapt reţinută în rechizitoriu a rezultat din coroborarea probelor administrate în faza de urmărire penală , materializate în: declaraţia părţii vătămate,declaraţiile învinuitului ,ale martorilor, procesele verbale de constatare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză în ambele faze ale procesului penal, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Inculpatul este cunoştinţă apropiată cu numitul ….. …., fiul părţii vătămate.

În noaptea de 23/24.10.2009 inculpatul, împreună cu ….. s-au aflat împreună cu alţii, la un prieten unde şi-au petrecut noaptea.

Inculpatul aflând de la …….., că tatăl acestuia nu se află acasă şi cunoscând că la domiciliul părţii vătămate există o sumă de bani pusă in mobilierul dintr-o cameră încuiată, a sustras din buzunarul îmbrăcămintei fiului părţii vătămate cheile de la apartament şi sub un anumit pretext, a părăsit locul de petrecere, deplasându-se la domiciliul lui …….

Cu cheile însuşite in condiţiile arătate, inculpatul a pătruns în apartamentul părţii vătămate …. şi de aici, cu o altă cheie, într-o cameră încuiată, luând în scopul însuşirii fără drept, dintr-un sertar de la o masă pliantă, suma de 1.600 lei, după care s-a întors la locul unde petrecea împreună cu ceilalţi, respectiv la domiciliul numitului ….. şi văzând că fiul părţii vătămate doarme, i-a pus cheile in buzunar şi după câteva minute l-a trezit pentru a pleca împreună acasă.

A doua zi, partea vătămată a sesizat lipsa banilor din locul unde îi depozitase şi a purtat discuţii cu fiul său in acest sens, suspectându-l. acesta la rându-i, a discutat cu inculpatul, recomandându-i să acopere paguba deoarece îl văzuse cu o sumă de bani asupra sa, care depăşea de obicei posibilităţile lui de câştig prin muncă.

Suma de bani furată a fost cheltuită de inculpat parţial pe ţigări şi băuturi alcoolice, iar o altă parte a fost ascunsă la domiciliul bunicii sale, fără ca aceasta să aibă cunoştinţă.

Prejudiciul cauzat prin infracţiune a fost recuperat in totalitate, astfel încât partea vătămată …… nu s-a mai constituit parte civilă in procesul penal.

Situaţia de fapt reţinută a fost confirmată prin probele administrate nemijlocit în faţa instanţei, respectiv declaraţiile părţii vătămate, declaraţia inculpatului ,declaraţiile martorilor, etc.,

Inculpatul a fost identificat şi interogat în faţa instanţei, recunoscând comiterea faptei.

Faţă de cele reţinute mai sus, instanţa apreciază că deşi fapta inculpatului este de natură a întruni elementele constitutive ale infracţiunii de furt prevăzută de art. 208-209 alin.1 lit. g, i Cod Penal , totuşi pericolul social concret al acesteia este extrem de redus , nefiind întrunită cea de –a treia trăsătură a infracţiunii aşa cum este prevăzută de art.17-art.18 Cod Penal.

La aprecierea gradului de pericol social a faptei săvârşite de către inculpat vor fi avute în vedere criteriile prevăzute de art.18 indice 1 al. 2 Cod Penal , respectiv acela că fapta săvărşită de inculpat s-ar putea încadra în dispoziţiile art. 208-209 alin. 1 lit. g,i Cod Penal dar, prin prejudiciul mic creat şi recuperat în totalitate şi prin împrejurările concrete ale comiterii faptei este în mod vădit lipsită de importanţă , aducând atingere minimă valorii sociale ocrotită de lege prin norma de drept incriminatoare , lipsindu-i astfel gradul de pericol social necesar pentru a putea fi caracterizată ca infracţiune.

Instanţa va avea în vedere şi persoana inculpatului care se află la prima încălcare a legii penale . Astfel, acesta nu a mai fost cercetat pentru comiterea de infracţiuni şi nici amendat contravenţional, până în momentul implicării în fapta ce constituie obiectul prezentului dosar.

Din întreg materialul probator administrat în cauză rezultă faptul că motivaţia săvârşirii faptei a fost dorinţa de a obţine bani pentru efectuarea unor cheltuieli personale. Factorii favorizanţi ai comiterii faptei au fost în strânsă legătură cu oportunitatea ivită, starea de ebrietate în care se afla inculpatul după mai multe ore de petrecere, faptul că fiul părţii vătămate s-a lăudat că părinţii săi au o sumă de bani , indicând şi locul exact unde se află suma de bani ,teribilismul specific vârstei şi cu slaba conştientizare a gravităţii faptei , pe fondul unei supravegheri diminuate din partea familiei. De altfel, această supraveghere precară din partea familiei rezultă şi din declaraţia martorei …… (fila 17 dosar) care a arătat că mama inculpatului lucrează în străinătate . Aceeaşi martoră a declarat că inculpatul este un băiat cuminte, bine educat, care nu a creat probleme familiei sau vecinilor şi care nu are probleme financiare. Din această declaraţie rezultă că inculpatul ……. este bine integrat în familie şi societate şi nu prezintă un comportament infracţional structurat, incidentul în care a fost implicat fiind unul izolat ce nu caracterizează conduita sa.

De asemenea, instanţa va ţine seama şi de poziţia sinceră a inculpatului pe parcursul procesului penal, acesta recunoscând fapta încă de la primele cercetări şi manifestându-şi regretul faţă de comportamentul lui antisocial . Regretul nu a fost doar formal întrucât inculpatul a acoperit şi paguba, restituind suma de bani sustrasă.

Instanţa va avea în vedere la individualizarea sancţiunii aplicate inculpatului şi faptul că acesta a restituit suma sustrasă la scurt timp după comiterea faptei –după 3 zile-deci a înlăturat imediat rezultatul infracţiunii, reparând paguba pricinuită.

În concluzie, având în vedere argumentele arătate mai sus, instanţa va dispune achitarea inculpatului …….. , cercetat pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 208-209 alin.1 ,lit. g, şi i Cod Penal , în baza art. 11 punctul 2 litera a Cod Procedură Penală raportat la art. 10 litera b indice 1 Cod procedură penală coroborat cu art.18 indice 1 Cod penal iar în baza art.18 indice 1 alin.3 Cod Penal coroborat cu art.91 litera c Cod Penal va aplica inculpatului ……… o amendă cu caracter administrativ în cuantum de 1000 (una mie )lei.

Sub aspectul laturii civile, se va constata că partea vătămată ………… nu s-a constituit parte civilă în cauză ,prejudiciul fiind recuperat în totalitate, prin restituirea banilor sustraşi.

Se va constata că inculpatul a fost asistat de către avocat ales.

Ca o consecinţă a achitării iinculpatului şi aplicării unei sancţiuni cu caracter administrativ ,acesta va fi obligat şi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi în faza de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

HOTĂRĂŞTE

În baza art. 11 punctul 2 litera a Cod Procedură Penală raportat la art. 10 litera b indice 1 Cod procedură penală coroborat cu art.18 indice 1 Cod penal achită pe inculpatul ……. , fiul lui ……., născut la data de …. in mun. ….., jud. Bacău, domiciliat în ……., jud. Bacău , şi fără forme legale in … …….. studii 8 clase, fără ocupaţie, necăsătorit, necunoscut cu antecedente penale, CNP- ….., pentru comiterea infracţiunii de furt calificat prevăzută şi pedepsită de art. 208-209 alin.1 , lit. g şi i Cod Penal.

În baza art. 18 indice 1 alin.3 Cod Penal coroborat cu art.91 litera c Cod Penal aplică inculpatului ……… amendă cu caracter administrativ în cuantum de 1000 (una mie ) lei.

Constată că partea vătămată ……. nu s-a constituit parte civilă în cauză ,prejudiciul fiind recuperat în totalitate.

Constată că inculpatul a fost asistat de către avocat ales.

În baza art.192 alin. 1 pct.1 lit.d Cod Procedură Penală obligă inculpatul la plata sumei de 150 lei reprezentând cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală ( 50 lei) şi în faza de judecata (100 lei) .

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare pentru toate părţile.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.03.2010

Etichete: