Top

Contestare rezultat procedură de atribuire prin licitaţie deschisă. Modificarea factorilor de evaluare a procedurii şi încălcarea principiilor, prevăzute de art. 2 din OG. 34/2006 şi art. 197 şi 199 şi 200 din acelaşi act normativ. Consecinţe.

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Curţii de Apel Galaţi împotriva deciziilor pronunţare de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor contestatoarea a contestat rezultatul procedurii de atribuire prin licitaţie deschisă desfăşurată prin mijloace electronice şi reluarea corectă a procedurii de atribuire a contractului privitor la „achiziţie sistem de preluare şi reciclare a deşeurilor de construcţii demolări”.

Consiliul, prin decizia pronunţată a respins contestaţia dispunând continuarea procedurii de atribuire.

În motivarea deciziei s-a reţinut că autoritatea contractantă a stabilit data deschiderii ofertelor la 14.07.2009 şi criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, iar ca factor de evaluare „durata de realizare a contractului” precizat în zile, respectiv maximum 60 zile.

Contestatoarea a obţinut un timp de realizare de o zi, o garanţie de 12 luni, oferind un preţ.

Cu toate acestea, a fost declarată câştigătoare altă societate care a totalizat 97,21 puncte, un termen de livrare de 0,25 zile şi o garanţie de 12 luni, precum şi o ofertă financiară de 573.000 EUR.

A apreciat Consiliul că, autoritatea contractantă nu a intervenit în modificare procedurii în ce priveşte termenul de livrare, stabilit la 0,25 zile, întrucât din fişa de participare în SEAP rezultă că oferta a fost exprimată într-o funcţie de zi şi nu în ore, cum susţine contestatoarea.

A mai reţinut Consiliul în ce priveşte ofertele inacceptabile sau neconforme, că acestea sunt limitativ prevăzute de lege, astfel că situaţia semnalată de contestatoare, se încadrează în excepţiile de la cazurile prestabilite, astfel încât critica adusă modului în care a procedat autoritatea contractantă, nu poate duce la admiterea contestaţiei.

Împotriva Deciziei pronunţate de Consiliu a formulat plângere X, criticând-o pentru motive de nelegalitate prin încălcarea art.200 din OG nr.34/2006, precum şi a art.197 şi 199 din acest act normativ, constând în modificarea factorilor de evaluare a procedurii şi a principiilor prevăzute în art.2 din Ordonanţă.

Se precizează că autoritatea contractantă a modificat criteriul „Durata de realizare” în cursul evaluării, care nu a mai fost exprimat în zile ci în fracţii de zile, astfel că a dezavantajat contestatoarea, declarând câştigătoare o altă societate.

A fost încălcat de asemenea şi principiul egalităţii de tratament al nediscriminării şi proporţionalităţii garantate prin art.2 alin.2 din OG nr. 34/2006, prin aceea că autoritatea contractantă a luat în considerare o durată mai mică decât durata minimă stabilită, deşi contestatoarea dispunea de utilaje existente deja pe stocul societăţii, ca şi de know-how-ul necesar finalizării proiectului într-un termen mai scurt, decât cel indicat în propria ofertă sau în oferta societăţii concurente.

Autoritate contractantă a iniţiat procedura de atribuire prin licitaţie deschisă desfăşurată prin mijloace electronice, a contractului de achiziţie publică „ Achiziţie sistem de preluare şi reciclare a deşeurilor din construcţii demolări” cod CPV 4264110002, 43262100 – 8 prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr.78671/30.05.2009 şi stabilind ca dată a deschiderii ofertelor ziua de 14.07.2009 şi criteriul de atribuire „ oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

În anunţul de participare s-a prevăzut ca factor de evaluare „Durata de realizare a contractului” să fie precizat pe zile, respectiv maximum 60 zile, preţul şi garanţia produselor.

Contestatoarea în urma deschiderii ofertelor a obţinut la factorul de evaluare durata de realizare 2,5 puncte faţă de 10 puncte obţinute de Y, iar în ce priveşte preţul a obţinut 85 puncte în raport de cealaltă ofertantă, care a obţinut 82,21 puncte.

Raportul procedurii a fost verificat şi avizat de Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regimului de Dezvoltare Sud-Est.

Acest punctaj obţinut a fost în favoarea ofertantului X iar critica privitoare la nerespectarea procedurii şi abaterea de la fişa de participare publicată în SEAP este neavenită.

Termenul de livrare a fost în adevăr stabilit în zile, dar din datele centralizate după deschiderea ofertelor a rezultat că firma câştigătoare X a menţionat ca durată de realizare, 0,25 zile echivalentul a 6 ore.

Se reproşează autorităţii contractante că, prin respingerea contestaţiei aceasta a fost într-un real dezavantaj, iar autoritatea contractantă trebuia să fie sancţionată cu anularea procedurii, pentru modificările aduse pe parcurs la „durata de realizare”.

Susţinerea contestatoarei este neîntemeiată, întrucât, astfel cum s-a demonstrat, oferta câştigătoare, aşa cum a fost publicată în SEAP conţine factorul de evaluare, respectiv durata de realizare, exprimată în zile, respectiv 0,25 zile.

Oferta sub acest aspect este credibilă, dat fiind că X are sediul în Bucureşti, cu posibilităţi de desfăşurare a activităţii pentru care a participat la licitaţie, cu mult superioare, contestatoarei.

Din alt punct de vedere, în absenţa oricăror precizări pe care ofertanţii erau obligaţi să le solicite înainte de depunerea ofertelor, cu referire la durata de realizare, nu se poate afirma cu suficienţă, că, prezentarea unei durate de realizare, în fracţii de zile, este neconformă sau inacceptabilă.

Din punctajul obţinut, X rezultă că s-a încadrat în limitele cerute de autoritatea contractantă, iar contestatoarea a obţinut un punctaj inferior, ceea ce nu justifică admiterea contestaţiei, situaţie în care va fi menţinută decizia Consiliului.

Etichete: