Top

Prejudiciu neacoperit in integralitate

Drept Penal: Prejudiciu neacoperit in integralitate

Dosar nr 1569/838/2008

Prin decizia penală nr. 344/ 01.09.2009 a T r i b u n a l u l ui Galati,

definitiva la 18.09.2009

S-a hotarat:

Admite apelul declarat de partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, împotriva sentinţei penale nr. 47/04.03.2009

pronunţată de Judecătoria Lieşti în dosarul nr. 1569/838/2008.

Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi în rejudecare:

Înlătura dispoziţia referitoare la latura civilă şi în consecinţă:

Constată acoperit în parte (suma de 8.975 lei) prejudiciul cauzat de inculpat părţii civile.

În baza art. 14 C.pr.pen rap la art. 998 C.civ şi art. 1000 C.civ obligă pe inculpatul S D –,

fără antecedente penale, domiciliat în Com. Lieşti, Jud. Galaţi, în solidar cu partea responsabilă

civilmente SC F A, prin lichidator M E, să plătească părţii civile Agenţia Naţională de Administrare

Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi, suma de 5.170 lei cu titlu de

despăgubiri civile.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate.

Potrivit art. 189 C.pr.pen, onorariul apărătorului desemnat din oficiu în apel, în sumă de

200 lei, se va vira către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei.

Conform art. 192 alin 3 C.pr.pen, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în

sarcina acestuia.

In motivarea deciziei s-au retinut urmatoarele:

Prin sentinţa penală 47/04.03.2009 a Judecătoriei Lieşti s-a dispus condamnarea inculpatului

S D, la o pedeapsă de 1(unu) an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de neînregistrare în actele

contabile a activităţii comerciale desfăşurate, sustrăgându-se de la plata taxelor datorate bugetului de stat

prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b din Lg.241/2005, în referire la art. 11 lit.c din Lg. 87/1994, republicată, cu

aplicarea art. 13 C.pen. şi art. 74 lit. a, b, în referire la art. 76 lit.d C.penal – faptă din luna septembrie 2003.

I-a fost aplicată inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 lit. a,b,c

C.pen. – pe durata executării pedepsei.

În baza disp. art. 81-82 C.p. s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe durata

termenului de încercare de 2 ani, plus pedeapsa aplicată, în total pe o durată de 3 ani .

În baza art. 71 alin. 5 C.pen., s-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii aplicată

inculpatului, pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Conform disp. art. 359 C.pr.pen, i s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor

nerespectării disp. art. 83 C.pen., privind revocarea suspendării executării pedepsei pe durata

termenului de încercare.

S-a constatat că prejudiciul produs părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Bucureşti, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi , în valoare de 11.511,69 lei a fost achitat de

către inculpat parţial şi în consecinţă a fost obligat inculpatul, în solidar cu partea responsabilă civilmente

SC F A, prin lichidator M E – să achite părţii civile suma de 2.536,69 lei, reprezentând diferenţă despăgubiri

civile.

Onorariu apărător din oficiu în sumă de 200 lei s-a dispus a fi achitat către B.A. Liesti – avocat PC

din fondul Ministerului Justiţiei.

Conform disp. art. 189-191 Cpr.pen. a fost obligat inculpatul la plata sumei de 1.000 lei cu titlul

de cheltuieli judiciare către stat, din care suma de 200 lei reprezintă onorariu apărător din oficiu.

S-a reţinut printre altele că la data de 24.XI.2004, Parchetul de pe lângă Judecătoria Lieşti a fost

sesizat prin ordonanţă de declinare emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea

cercetărilor faţă de inculpatul S D în calitate de administrator al SC „F A” SRL Lieşti, pentru săvârşirea

infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.11 din Legea nr.87/1994 republicată, în sensul că nu a

înregistrat în evidenţa contabilă facturile de livrare către SC „C” SA Alexandria din luna septembrie 2003,

sustrăgându-se de la plata către bugetul de stat a unui impozit în sumă de 842,32 lei şi TVA în sumă de

10.669,37 lei , respectiv suma totală de 11.511,69 lei.

Având în vedere ordonanţa de declinare a cauzei şi infracţiunea săvârşită de inculpatul S D,

organele de poliţie au desfăşurat activităţi de cercetare cu scopul de a stabili circumstanţele producerii

infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alineat 1 litera b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea

art.13 Cod penal , în referire la art.11 litera c din Legea nr.87/1994 republicată, cercetări care au cuprins

atât analizarea referatului şi a notei de constatare întocmite de Garda Financiară – Secţia Ialomiţa, a

raportului de inspecţie fiscală al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi efectuat asupra evidenţei

contabile ţinute de acesta la SC „F A” SRL Lieşti unde are calitatea de administrator, cât şi audierea

reprezentanţilor SC „C” SA Alexandria – Sucursala Slobozia .

Ca urmare a îndeplinirii acestor activităţi, organele de poliţie au stabilit situaţia de fapt

premergătoare desfăşurării operaţiunilor comerciale şi circumstanţele săvârşirii infracţiunii de evaziune

fiscală, conform căreia, la datele de 22 , 23 şi 24. IX.2003, la Sucursala Slobozia a SC „C” SA Alexandria,

s-a prezentat numitul S D în calitate de reprezentant al SC „F A” SRL Lieşti , unde a livrat cantitatea de

98.591 kg. floarea – soarelui, în valoare totală de 70.393,74 lei, întocmind în acest sens facturile fiscale

seria ACB numerele: 2190496, 2190498 şi 2190999, facturi care, de altfel, aparţin regimului fiscal al SC „V”

SRL Iveşti, ridicate de delegatul B V la solicitarea inculpatului S D şi înmânate primului pentru

definitivarea relaţiilor comerciale, fără a mai fi înregistrate ulterior în evidenţa contabilă a SC „F A” SRL

Lieşti unde are calitatea de administrator.

În acest context, cercetările organelor de poliţie au avut în vedere activitatea infracţională

desfăşurată de fiecare în parte, astfel că, inculpatul S D a fost cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de

evaziune fiscală, prevăzută de art.9 alineat 1 litera b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal,

în referire la art.11 litera c din Legea nr.87/1994 republicată .

Analizând întregul material probator de la dosar, prima instanţă a constatat că, inculpatul S D, în

calitate de administrator al SC „F A” SRL Lieşti, nu a înregistrat în actele contabile activităţile comerciale

desfăşurate în luna septembrie 2003, sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor datorate bugetului de

stat cu suma de 11.511,69 lei .

Inculpatul deşi legal citat, nu s-a prezentat în instanţă dar pe parcursul cercetării judecătoreşti a

depus la dosarul cauzei chitanţele nr. 0521639 din 27.10.2008 şi nr. 00001127 din 03.03.2009, în valoare

de 1998,75, emise de Administraţia Financiară Liesti, prin care face dovada achitării parţiale a prejudiciului

cauzat prin infracţiune.

Vinovăţia inculpatului a fost pe deplin dovedită cu adresa nr.100763/.IV.2004 a Gărzii Financiare –

Secţia Ialomiţa; nota de constatare a Gărzii Financiare – Secţia Ialomiţa; proces verbal de cercetare –

Poliţia Slobozia; referat nr.8201/23.VIII.2004 al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi – Structura de

administrare fiscală; decizia de impunere nr. 8201/23.VIII.2004; aport de inspecţie fiscală – Direcţia

Generală a Finanţelor Publice Galaţi; chitanţele nr.0521616/16.X.2008; 1521602/13.X.208;

0521544/8.X.2008 şi 1782851/9.VI.2006; facturile fiscale nr.: 2190499, 2190496 şi 2190498; ordine de

plată; factura fiscală nr.0958021/8.VIII.2003; cerere deschidere cont BRD Lieşti; extrase cont SC „F A” SRL

Lieşti; certificat de înmatriculare SC „F A” SRL Lieşti; statutul SC „F A” SRL Lieşti; încheiere de

autentificare; copie acte de identitate S D; declaraţiile martorilor M M, B V şi S D; procese verbale de

recunoaştere.

Cu privire la latura civilă, s-a constatat că, prin adresa nr. 8201/23.08.2004, Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală DGFP Galaţi s-a constituit parte civilă cu suma de 11.511,69 lei iar pe parcursul

urmăririi penale inculpatul a achitat din suma datorată bugetului centralizat al statului suma de 6.000 lei iar

în cursul cercetării judecătoreşti suma de 2975.

În drept – fapta inculpatului care nu a înregistrat în actele contabile activităţile comerciale

desfăşurate în luna septembrie 2003, sustrăgându-se în acest fel de la plata taxelor datorate bugetului de

stat cu suma de 11.511,69 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală,

prevăzută de art. 9 alineat 1 litera b din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.13 Cod penal, în referire la

art.11 litera c din Legea nr.87/1994 republicată.

Împotriva sentinţei penale menţionate a declarat apel partea civilă Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi.

În motivele de apel, partea civilă a arătat printre altele că diferenţa ce trebuia achitată de

inculpat este de 5170 lei, aşa cum rezultă şi din adresa nr. 675/15.05.2009 emisă de Administraţia

Finanţelor Publice Lieşti, precum şi din Raportul de Inspecţie Fiscală nr. 8201/23.08.2004.

Apelul este fondat

Astfel, în mod corect prima instanţă a stabilit situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului S D

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de art. 9 al. 1 lit. b din Lg. 241/2005 în referire la art. 11 lit.

c din Lg. 87/1994 cu aplicarea art. 13 Cod penal.

S-a avut în vedere materialul probator administrat în cauză: nota de constatare din

08.03.2004 încheiată de Garda Financiară – Secţia Ialomiţa, copia procesului – verbal din

01.10.2003 întocmit de Poliţia Mun. Slobozia, raport de inspecţie fiscală din 19.08.2004, înscrisuri

contabile diverse, declaraţiile martorilor M M şi B V, procesul verbal de prezentare pentru

recunoaştere.

Pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia au fost individualizate în mod

corespunzător în raport cu criteriile generale prevăzute de art. 72 Cod penal şi cu condiţiile

prevăzute de art. 81 Cod penal.

Cu toate acestea, hotărârea primei instanţe este netemeinică, întrucât prejudiciul produs

părţii civile Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice

Galaţi nu a fost calculat în mod corect.

Aşa cum rezultă din raportul de inspecţie fiscală încheiat la 19.08.2004, prejudiciul iniţial

total creat părţii civile se ridică la valoarea de 14.145 lei. Din suma arătată s-a recuperat doar o

parte, în valoare de 8975 lei, rămânând de achitat suma de 5170 lei, conform înscrisurilor de la

dosar (documente justificative de plată şi copia adresei 675/15.05.2009 emisă de ANAF –

Administraţia Finanţelor Publice Lieşti).

Etichete: