Top

CIVIL:Admisibilitate cerere vechime in munca

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instantei sub nr. 3664/114/2007 reclamantii T.M, D.S.,P.M.,I.T.,R.D.I. , S.M,S.L., N.V,F.M.,P.P.,N.A.,G.F,G.N,I.N.,G.C.,I.B.,T.M.,S.A.I.,D.P.,C.L.,B.I.,C.F.,I.G.şi I.A. au chemat in judecata pe parata CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna eliminarea discriminarii ca urmare a hotararii nr. 75/08.11.2006 a Plenului Curtii de Conturi prin care s-a dispus plata diferentelor pentru acordarea sporului de vechime in munca controlorilor financiari din cadrul Camerelor de Conturi judetene, pe baza hotararilor judecatoresti definitive, obligarea paratei sa despagubeasca controlorii financiari de la Camera de Conturi Buzau cu contravaloarea sporului de vechime in munca neacordat acestora in perioada 01.11.2000-30.04.2007, reactualizat in functie de rata inflatiei pana la achitarea integrala, obligarea paratei la corectarea incadrarii salariale pentru controlorii financiari pe perioada 01.01.2000-31.04.2007 prin acordarea sporului de vechime in munca, conform Legii 154/1998 si rectificarea corespunzatoare a inregistrarilor din carnetele de munca, precum si obligarea paratei sa despagubeasca pe controlorii financiari cu diferentele de premii anuale dintre cele efectiv incasate si cele cuvenite pentru perioada 2000-2006, actualizate cu rata inflatiei.

In motivarea actiunii reclamantii au aratat ca indeplinesc functia de controlori financiari in cadrul Curtii de Conturi, calitate in care au fost salarizati potrivit Legii 50/1995, care prevede la art.8 alin.1 un spor de vechime de pana la 25% calculat la salariul de baza in raport de vechimea in munca.

S-a mai aratat ca prin OUG 160/2000 s-a stabilit ca salariatii angajati in functia de controlori financiari sunt remunerati cu indemnizatie lunara care este unica forma de salarizare si de la data aplicarii acestei ordonante prevederile referitoare la salariul de merit, sporuri , indemnizatii, stimulente prevazute de Legea 50/1995 nu mai sunt aplicabile, astfel ca de la acest moment s-a sistat acordarea atat a salariului de merit cat si a celorlalte sporuri si stimulente inclusiv a sporului de vechime.

In privinta legislatiei incidente s-a aratat ca Legea 154/1998 a abrogat expres o serie de articole din Legea 50/1995 dar nu si prev. art.8 alin.1, iar OUG 160/2000 aprobata prin Legea 711/2001 nu a abrogat prev. art.24 alin.3 din Legea 154/1998, potrivit carora „dispozitiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru conditii de munca, sporul pentru vechime in munca, alte sporuri acordate persoanelor ale caror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevazute in anexele nr. III – VIII, raman in vigoare” .

Au mai sustinut reclamantii ca prin OUG 160/2000 s-a instituit un sistem de salarizare diferentiata fata de vechimea in specialitate, nu si de vechimea in munca, iar acest din urma spor se incadreaza in categoria drepturilor salariale personale ale titularului in sensul ca el este generat nu de activitatea desfasurata la locul de munca al titularului, ci de o situatie anterioara tinand de persoana acestuia si anume vechimea totala in munca, neputand fi inlaturat in conditiile in care nu este generat de postul detinut, de activitatea desfasurata sau de alte conditii referitoare la natura activitatii sau la locul desfasurarii acesteia.

Nu in ultimul rand s-a aratat ca au fost obtinute hotarari judecatoresti favorabile de catre colegi controlori financiari ai Camerelor de Conturi din tara, iar Plenul Curtii de Conturi a Romaniei a luat in discutie aplicarea acestor sentinte, stabilind prin art.1 al Hot. 75/2006, punerea in plata a hotararilor irevocabile si a celor definitive si executorii, asa cum au fost redactate de instantele judecatoresti si s-au achitat diferentele de salariu numai controlorilor prevazuti in aceste hotarari, situatie ce a general o inechitate si sunt aplicabile pentru inlaturarea acesteia dispozitiile art. 16 alin.1 din Constitutia Romaniei, art.4 din Carta Sociala Europeana revizuita, ratificata de Romania prin Legea 74/1999.

S-a mai invederat instantei ca Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursul formulat de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa ICCJ si a interpretat dispozitiile art. 33 alin.1 din Legea 50/1996 in raport de prev. art.1 pct.32 din OG 83/2000, art.50 din OUG 177/2002 si art.6 alin.1 din OUG 160/2000 in sensul ca judecatorii, procurorii, ceilalti magistrati, precum si persoanele care au indeplinit functia de judecatori financiari, procurori financiari sau controlori financiari in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei beneficiau si de sporul pentru vechime in munca, in cuantumul prevazut de lege.

In dovedire au fost depuse in copie urmatoarele inscrisuri: centralizatoare privind sporul de vechime si diferentele de premiu anual pentru perioada 2000-2007 ( filele 10 -75), minuta deciziei XXXVI a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in dosarul nr. 4/2007 la data de 07 mai 2007, Hotararea nr. 64/27.03.2007 a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, certificatul nr. 37446/3/LM/2006 eliberat de Tribunalul Bucuresti –sectia a 8-a, hotararea nr. 75/08.11.2006 a Plenului Curtii de Conturi a Romaniei, decizia nr. 333/06.06.2006 a Curtii de Apel Pitesti, decizia nr. 560/05.03.2007 a Curtii de Apel Craiova, sentinta civila nr. 2130/13.07.2006 a Tribunalului Dolj –sectia conflicte de munca si asigurari sociale si hotararea nr. 27/25.04.2007 a Plenului Curtii de Conturi a Romaniei.

Legal citata, parata nu a trimis reprezentant in instanta si nici nu a formulat in cauza intampinare pentru a-si expune apararile si a indica mijloacele de dovada pe care se sprijina acestia.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Reclamantii indeplinesc functia de controlori financiari in cadrul Camerei de Conturi Buzau.

Potrivit art.8 din Legea 50/1995 privind salarizarea membrilor si a personalului Curtii de Conturi, persoanele salarizate in baza acestei legi beneficiaza la functia de baza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru.

Ulterior a intrat in vigoare OUG 160/2000, privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curtii de Conturi, care prin art.6 a prevazut ca dispozitiile referitoare la salariul de merit, sporuri, indemnizatii, stimulente, prevazute de Legea 50/1995, nu mai sunt aplicabile functiilor de specialitate, specifice Curtii de Conturi , dar aceste prevederi nu au abrogat dispozitiile Legii 154/1998 referitoare la sporul pentru vechimea in munca, ce se aplica si controlorilor financiari din sistemul Curtii de Conturi, astfel incat acestea au ramas in vigoare si se aplica pentru perioada dedusa judecatii.

Prin art.24 alin.3 din Legea 154/1998 se prevede ca „dispozitiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru conditii de munca, sporul pentru vechimea in munca, alte sporuri, precum si premiile si stimulentele, acordate persoanelor ale caror salarii de baza se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevazute in anexele nr. III-VIII, raman in vigoare”, iar OUG 160/2000 nu a abrogat nici expres nici tacit dispozitiile Legii 154/1998, abrogand expres doar prevederile referitoare la salariul de merit, sporuri , indemnizatii si stimulente prevazute de Legea 50/1995.

Art.3 din OUG 160/2000 prevede ca indemnizatia este unica forma de remunerare lunara, dar prin aceasta nu se exclude orice spor, ci indemnizatia lunara reprezinta baza de calcul pentru stabilirea drepturilor care se determina in raport de venitul salarial, prevederea fiind conforma cu art.13 din Legea 154/1998 care stabileste ca persoanele ce ocupa functii de demnitate publica au dreptul pentru activitatea desfasurata la o indemnizatie lunara.

Vechimea in munca se diferentiaza de vechimea in specialitate, in raport de care s-a diferentiat sistemul de salarizare prin OUG nr. 160/2000, iar sporul de vechime se poate interpreta ca intra in categoria drepturilor salariale ale titularului fiind generat de vechimea totala in activitate a acestuia si nu generat de activitatera desfasurata pe postul de munca al titularului, dreptul neputand fi inlaturat in conditiile in care nu este generat nici de postul detinut, nici de activitatea desfasurata, sau de alte conditii referitoare la natura activitatii etc..

In alta ordine de idei, potrivit art. 155 din Codul Muncii „salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri”, iar unul dintre principiile fundamentale ale dreptului muncii este si cel al nediscriminarii, conform art. 5 din C.M. „in cadrul relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii”

Perioada lucrata trebuie salarizata in mod corespunzator pe durata cuprinsa in interiorul termenului general de prescriptie de 3 ani, socotit de la data introducerii actiunii si conform prevederilor art.161 al.4 din Codul muncii, intarzierea nejustificata a platii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.

Dispozitiile legale referitoare la salarizarea unor categorii de persoane printre care si controlorii financiari din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei au fost interpretate de Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar prin Decizia nr. XXXVI a fost admis recursul formulat de catre Procurorul General al Parchetului de pe langa ICCJ si s-au interpretat dispozitiile art. 33 alin.1 din Legea 50/1996 in raport de prevederile art.1 pct.32 din OG 83/2000, art.50 din OUG 177/2002 si art.6 alin.1 din OUG 160/2000 in sensul ca „judecatorii, procurorii, ceilalti magistrati, precum si persoanele care au indeplinit functia de judecatori financiari, procurori financiari sau controlori financiari in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei beneficiau si de sporul pentru vechime in munca, in cuantumul prevazut de lege”.

Intrucat, in confomitate cu prevederile art.329 alin.3 teza finala din Codul de pr.civila, dezlegarea data problemelor de drept judecate in cadrul recursurilor pronuntate in interesul legii, prin deciziile ICCJ, este obligatorie pentru instante in litigii aflate pe rol in curs de solutionare, in care sunt incidente dispozitiile legale interpretate in cadrul recursurilor in interesul legii, instanta va constata admisibila in ceea ce priveste sporul pentru vechimea in munca pentru controlorii financiari reclamanti in cauza, insa, in privinta intervalului de acordare, constata ca sunt incidente dispozitiile Decretului 167/1958 privind prescriptia extinctiva, dreptul material la actiune al reclamantilor fiind prescris pentru perioada 01.11.2000-24.05.2004 intrucat excede termenului general de 3 ani, prevazut de art. 3 alin. 1 din Decretul lege amintit.

Fata de cele retinute mai sus, Tribunalul va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantilor pentru perioada 01.11.2000-24.05.2004, va admite in parte actiunea si va obliga parata la plata catre reclamanti a sporului de vechime in munca, neacordat in intervalul 24.05.2004-30.04.2007, reactualizat in functie de rata inflatiei la data platii efective.

Pe cale de consecinta, constatand ca pentru intervalul sus mentionat reclamantii erau indreptatiti la obtinerea sporului de vechime in munca instanta va obliga parata catre acestia si la plata diferentei de premiu anual pentru perioada 24.05.2004-30.04.2007, actualizata cu rata inflatiei.

Vazand si dispozitiile art.17 din Codul de pr. civila, pe baza carora opereaza prorogarea legala de competenta a instantei in solutionarea capetelor de cerere accesorii, Tribunalul va obliga parata la corectarea in carnetul de munca a incadrarilor salariale ale reclamantilor.

In baza art. 289 din Codul Muncii sentinta este executorie de drept in ceea ce priveste drepturile salariale.

Admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune al reclamantilor pentru perioada 01.11.2000-24.05.2004.

Admite in parte actiunea formulata de reclamanţi în contradictoriu cu pârâta CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Obliga parata la plata catre reclamanti a sporului de vechime in munca neacordat in intervalul 24.05.2004-30.04.2007, reactualizat in functie de rata inflatiei la data platii efective.

Obliga parata la achitarea catre reclamanti a diferentei de premiu anual pentru perioada 24.05.2004-30.04.2007, actualizata cu rata inflatiei.

Obliga parata la corectarea in carnetul de munca a incadrarilor salariale ale reclamantilor.

Executorie de drept in ceea ce priveste drepturile salariale.

Definitiva.

Etichete: