Top

FOND PENAL .Reabilitare drum comunal . Obţinere pe nedrept de fonduri europene. Calitatea lucrarilor. Inexistenţa faptei

La data de 16 aprilie 2003 a fost încheiat un contract de finanţare cu nr. 2.111021000107 între Consiliul Local al Comunei L în calitate de Beneficiar şi Agenţia Sapard (în prezent Agenţia de plăţi pentru dezvoltare Rurală şi pescuit), în calitate de Autoritate Contractantă.

Prin acest contract s-a realizat o finanţare nerambursabilă de maxim 25.105.217.923 ROL (echivalentul a 689.135,82 euro) echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă a proiectului intitulat „Reabilitare drum comunal nr. 159, L – T, km 0+000-6+000, comuna L, jud. Buzău”.

Din valoarea acestui proiect, suma de 18.829.913.442 ROL a fost contribuţie UE, 6.276.304.481 ROL cofinanţare de la bugetul de stat.

Pe parcursul acestui contract de finanţare au fost încheiate 4 acte adiţionale, astfel:

– prin actul adiţional nr. 1 din 12 februarie 2004 s-a modificat de comun acord art. 3 din Anexa 1 – Prevederi Generale la Contractul Cadru referitoare la durata de depunere a fişei de avizare / neavizare a procedurii de achiziţii publice şi declaraţia de eşalonare a plăţilor a fost prelungită cu 10 luni, respectiv până la 16 februarie 2004;

– potrivit actului adiţional nr. 2 din 27 aprilie 2004, valoarea totală eligibilă a proiectului a fost diminuată de la 25.105.217.923 ROL la 24.608.597.383 ROL;

– actul adiţional nr. 3 din 27.07.2004 prin care s-a modificat art. 3 din Anexa 1 – Prevederi Generale la Contractul Cadru, prelungindu-se cu 90 de zile depunerea la B.R.I.P.S-ul de regiune al autorităţii contractante, a fişei de avizare/neavizare a procedurii de achiziţii publice şi a declaraţiei de eşalonare a plăţii, conform Anexei 5 la contract;

– prin actul adiţional nr. 4 din 30.09.2004 s-a modificat art. 2 din contractul cadrul de finanţare, astfel durata de execuţie a proiectului a fost prelungită până la data de 20.10.2004, iar data limită până la care beneficiarul putea depune ultima cerere de plată a fost 31.10.2004.

Responsabili de proiect au fost: G I – în perioada 16 aprilie 2003 – 30 ianuarie 2004; Z I – pentru perioada 30 ianuarie 2004 – 25 iunie 2004 şi inculpatul D V în perioada 25 iunie 2004 – iunie 2008.

Responsabil tehnic de proiect a fost numit martorul I I.

Pe parcursul derulării contractului decontarea cheltuielilor s-a făcut în două tranşe de plăţi:

– cererea de plată nr. 1 din 27.07.2004, prin care Beneficiarul a solicitat plata sumei de 10.934.568.719 ROL, reprezentând 100% din cheltuielile efectuate, Agenţia SAPARD admiţând cererea de plată, suma fiind decontată la data de 14 septembrie 2004.

– cererea de plată nr. 2 din 28 septembrie 2004 prin care Beneficiarul a solicitat plata sumei de 12.939.479.934 ROL reprezentând 100% din cheltuielile efectuate, Agenţia SAPARD admiţând cererea de plată şi efectuând-o în două tranşe:

– la 28 decembrie 2004 s-a făcut plata parţială nr. 1 în valoare de 10.501.572.770 ROL;

– în data de 31 ianuarie 2005 a fost făcută plata parţială nr. 2 în valoare de 2.411.269.738 ROL.

Aşa cum rezultă din actele de urmărire penală, lucrările au fost efectuate conform contractului încheiat între părţi, respectând toate procedurile legale prevăzute în Manualul de Instrucţiuni pentru Contractele de Achiziţii, Bunuri şi Lucrări, manual care este de fapt Anexa 4 de la contractul încheiat între părţi.

Astfel, pentru atribuirea contractului de servicii având ca obiect elaborarea proiectului tehnic, Consiliul Local a utilizat procedura simplificată de achiziţii şi a adjudecat efectuarea proiectului către SC I SA Bucureşti.

Această procedură a fost avizată de către SAPARD la data de 15 ianuarie 2004 prin Fişa de Avizare a Procedurii de Achiziţii Publice.

În legătură cu procedura de achiziţii de verificare a proiectului tehnic, procedura aleasă de Consiliul Local L şi confirmată de SAPARD a fost procedura de achiziţie cu o singură ofertă, contractul de servicii de verificare proiect tehnic fiind încheiat de SAPARD cu SC PUC W SRL, reprezentată de numitul C Ş.

Procedura achiziţii de servicii pentru diriginte de şantier, de asemenea confirmată de SAPARD Buzău, a fost după procedura de achiziţie cu o singură ofertă, contractul fiind atribuit SC I SRL reprezentată de inculpatul C I M.

Procedura de achiziţii de lucrări s-a desfăşurat după procedura de achiziţie naţională deschisă. Şi această procedură a fost confirmată de SAPARD Buzău, fiind avizată la data de 26.03.2004 de SAPARD – Serviciul Achiziţii Publice, prin Fişa de Avizare nr. 5257/24.03.2004.

În urma acestei licitaţii contractul a fost atribuit lui SC C SRL Buzău reprezentată de inculpatul M C, lucrările începând la data de 08.03.2004 conform Ordinului nr. 623 din 3.03.2004.

Astfel, între Consiliul Local L şi SC C SRL s-a încheiat un contract de lucrări în valoare de 20.872.791.00 ROL (exclusiv TVA) având ca obiect executarea conform proiectului a lucrărilor de reabilitare a DC nr. 159 L – T.

Pentru executarea lucrărilor, SC C SRL a emis 4 facturi, ultimele două la 27 septembrie 2004, în valoare totală de 22.938.302.689 ROL, care au fost plătite integral de către Consiliul Local Lopătari.

Odată cu începerea lucrărilor, între SC C SRL reprezentată de inculpatul Moglan Constantin şi SC C SA reprezentată de numitul G C, s-a încheiat un contract de prestări servicii în baza căruia o suprafaţă de aproximativ 3 km din drumul DC nr. 159 L – T urma să fie executată de SC C SA pentru SC C SRL. În acest sens se reţine că valoarea totală a lucrărilor executate de SC C SA care au fost plătite de SC C SRL a fost de 7.758.210.179 ROL, ceea ce reprezintă 33% din suma pe care SC C SRL, titulara contractului în discuţie a primit-o de la Consiliul Local L.

La data de 24 septembrie 2004 a fost încheiat procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, în care s-a consemnat că acestea s-au executat cu respectarea documentaţiei şi tehnologiei de execuţie. Prin urmare, comisia de recepţie a propus admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor şi în consecinţă Consiliul Local L reprezentat de inculpatul D V a depus la Agenţia SAPARD din Constanţa cererea nr. 2 de plată la aceasta anexând şi procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Agenţia SAPARD a admis la plată suma de 12.912.842.508 ROL, efectuând plăţile astfel cum s-a precizat mai sus, la datele din 28 decembrie 2004 şi 31 ianuarie 2005.

La 15 iulie 2007, din oficiu, au fost începute cercetările penale prin care s-a verificat legalitatea folosirii fondurilor destinate reabilitării Drumului Comunal nr. 159 L – T, cercetări finalizate prin Rechizitoriul DNA – Serviciul Teritorial Ploieşti în dosarul nr. 46/P/2008 cu care a fost investită instanţa.

Făcând o sinteză a actului de sesizare, Tribunalul reţine că inculpaţii D V, în calitate de responsabil de proiect, C I M în calitate de diriginte de şantier şi M C în calitate de administrator al firmei care a executat lucrările sunt trimişi în judecată, primul în calitate de autor, iar ceilalţi doi în calitate de complici, pentru infracţiunea prev. de art. 181 alin.1 teza a I şi a II-a şi alin.3 din Legea 78/2000 în concurs real cu infracţiunea de înşelăciune prev. de art. 215 alin.1,2,3 şi 5 Cod penal, constând în aceea că pe parcursul derulării contractului de finanţare, mai exact în momentul efectuării ultimei plăţi din acesta, au întocmit în fals procesul verbal de recepţie nr. 2334 / 24.09.2004 în care s-a consemnat în mod neadevărat că lucrările la Drumul Comunal nr. 159 L – Terca au fost finalizate la data de 24.09.2004. T

Tribunalul nu poate să confirme această interpretare a procesului verbal de recepţie având în vedere probatoriile administrate în cauză, precum şi dispoziţiile legale referitoare la recepţia lucrărilor de construcţii, astfel cum sunt reglementate prin Hotărârea 273/1994.

Conform acestui act normativ, în art. 17 se prevede că o comisie de recepţie recomandă amânarea recepţiei atunci când:

– se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări ce afectează siguranţa în exploatare a construcţiei din punct de vedere al existenţei esenţiale;

– construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcută ar diminua considerabil utilitatea lucrării;

– există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica.

În art. 18 al aceluiaşi act normativ se prevede că o comisie de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă se constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care prin natura lor implică realizarea uneia sau mai multor exigenţe esenţiale, caz în care se impune expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.

Din toate probatoriile administrate în cauză, inclusiv din expertiza tehnică de specialitate efectuată în faza de cercetare judecătorească nu rezultă că în speţă ne aflăm în una din situaţiile reglementată de acest act normativ, care să impună comisiei de recepţie să recomande respingerea recepţiei sau amânarea acesteia.

Astfel, expertiza tehnică efectuată de expert A V (filele 80 – 84) inclusiv pe baza constatărilor pe teren, la faţa locului, a concluzionat că drumul a fost reabilitat cu respectarea proiectului întocmit din punct de vedere tehnic având înglobat în structura sa tot materialul prevăzut în proiect şi toate lucrările necesare.

De altfel, aceeaşi situaţie este constatată şi prin Raportul de control întocmit la 7.10.2008 de Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (fosta SAPARD) – Direcţia de Control şi Antifraudă aflat la filele 293 – 298 din dosar şi în Nota informativă nr. 2165/29.07.2008 a Inspectoratului Teritorial în Construcţii Sud-Est, Inspectoratul în Construcţii Buzău, în care se concluzionează că proiectul în baza căruia s-a executat reabilitarea drumului DC nr. 169 L – T a fost aplicată în mod corespunzător, respectându-se grosimea straturilor de balast şi piatră spartă realizate efectiv, materialele folosite îndeplinind cerinţele de calitate prevăzute de standardele în domeniu, tratamentul bituminos aplicat pe drum respectând din punct de vedere calitativ şi cantitativ prevederile proiectului.

Instanţa reţine în baza acestor constatări făcute de experţi, coroborate şi cu declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, precum şi cu procesele verbale de constatare întocmite de Consiliul Local L, că în prezent această porţiune de drum este necorespunzătoare deoarece nu s-au luat măsurile necesare unei bune exploatări după finalizarea lucrărilor (restricţii pentru deplasarea camioanelor cu gabarit mare, restricţii de viteză etc), precum şi datorită efectelor inundaţiilor din anul 2005 care au avut loc în această zonă (procesul verbal de constatare a calamităţilor întocmit de Primăria Comunei L).

Referitor la documentaţia identificată de Garda Financiară în controlul efectuat la SC C SRL Buzău şi care conţine menţiuni exprese referitoare la DC nr. 159 L – T şi care în rechizitoriu reprezintă principalul argument că procesul verbal de recepţie nu a corespuns realităţii, tribunalul reţine următoarele:

– lucrările la care fac referire aceste documente contabile nu se încadrează în categoriile lucrărilor prevăzute expres de art. 17 şi 18 din HG 273/2004, precizate mai sus, şi care dacă nu ar fi fost executate recepţia trebuia amânată sau respinsă;

– din declaraţiile martorilor (I V şi G C, ambii ingineri constructori), coroborate cu declaraţiile inculpatului M C, precum şi cu documentele la care se face referire rezultă că aceste materiale au fost folosite pentru lucrări suplimentare proiectului (amenajarea unor drumuri laterale pe o distanţă de aproximativ 25 metri fiecare, pentru a se proteja drumul principal, construirea unei parcări într-o zonă îngustă pentru fluidizarea traficului, etc), precum şi pentru lucrări de întreţinere pentru perioada de garanţie, conform contractului.

Sub aspectul conţinutului constitutiv al infracţiunilor deduse judecăţii, instanţa mai constată următoarele:

– procesul verbal de recepţie a fost urmat de o recepţie proprie întocmită de SAPARD, care pe lângă verificarea în teren a drumului, a făcut şi o verificare a documentelor prezentate de beneficiar şi constructor, întocmindu-se o Fişă de verificare tehnică şi financiară (fila 124 din dosar) în care se menţionează expres: „lucrările din situaţiile de plată sunt executate conform graficului de execuţie anexat la contractul de execuţie şi se încadrează în limitele din bugetul indicativ (pct.27)”, iar la pct.21 din aceeaşi fişă se face menţiunea că „lucrările, achiziţiile şi serviciile declarate de beneficiar în raportul de execuţie coincid cu cele din facturi şi cu situaţia de la faţa locului”.

– conform contractului cadru, pentru a se acorda a doua tranşă de bani, la cererea formulată trebuia să se ataşeze pe lângă procesul verbal de recepţie şi Fişa de verificare tehnică şi financiară, fiecare din aceste documente având aceeaşi importanţă în acordarea sumelor de bani;

– data limită de depunere a cererii de plată a fost la data de 31.10.2004, iar lucrările care se presupune că au fost făcute după recepţie sunt situate în perioada 25.09.2004 – 12.10.2004. Deci după data de 31.10.2004 nu se mai susţine că s-a mai efectuat nicio lucrare, iar plăţile oricum au fost efectuate la 28 decembrie 2004 şi respectiv la 31 ianuarie 2005.

În legătură cu aspectul reţinut în rechizitoriu referitor la faptul că inculpaţii D V şi inculpatul C I M au cunoscut că inculpatul M C a încredinţat o parte din lucrări la SC C SA, încălcând astfel prevederile art. 7.3 şi art. 7.2 din Condiţiile generale pentru contractele de lucrări efectuate în cadrul unui proiect SAPARD.

Tribunalul reţine pe de o parte că între SC C SRL şi SC C SA s-a încheiat un contract numit „Contract de prestări servicii”, înregistrat sub nr. 540 din 8.03.2004 aflat la fila 183 din dosar. Acest contract se referă la o anumită categorie de lucrări pentru o parte din drumul DC nr. 159 L – T şi nu poate fi interpretat peste voinţa părţilor ca fiind o „subcontractare” a contractului încheiat de SC C SRL în cadrul proiectului SAPARD.

Pentru a constitui un contract de „subcontractare” conform art. 7 pct.3 din Condiţiile generale pentru contractele de lucrări efectuate în cadrul unui proiect SAPARD trebuia ca şi acest contract să fie un contract de antrepriză astfel cum este contractul încheiat de SC C SRL şi Consiliul Local al Comunei L.

Subcontractarea din punct de vedere civil nu poate opera decât în cadrul aceluiaşi tip de contract, astfel că un contract de „prestări servicii” nu poate fi considerat ca fiind un contract de „subcontractare” a unui contract de antrepriză.

De altfel, nu orice nerespectare a clauzelor contractuale din executarea unui proiect SAPARD poate constitui şi o infracţiune din cele deduse judecăţii.

Condiţia esenţială cerută de art. 181 din Legea 78/2000 pentru ca o faptă să fie considerată infracţiune este ca acea faptă să aibă drept rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri prin inducerea în eroare.

Pentru infracţiunea concurentă de înşelăciune prev. de art.215 Cod penal, condiţia esenţială fiind inducerea în eroare prin prezentarea ca neadevărată a unei fapte mincinoase sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material injust şi dacă s-a pricinuit o pagubă.

Ori, în cauză, din toate probatoriile administrate nu rezultă că a fost obţinută pe nedrept sau prin inducerea în eroare, vreo sumă din fondurile alocate acestor lucrări şi nici prin rechizitoriu nu se susţine că inculpaţii şi-au însuşit pe nedrept vreo sumă de bani din fondurile alocate proiectului.

Toate fondurile primite de la SAPARD au fost cheltuite pe bază de documente justificative verificate în fiecare etapă de reprezentanţii SAPARD-ului şi au fost utilizate conform destinaţiei pentru care au fost obţinute, iar proiectul a fost realizat în parametri prevăzuţi în contract.

Conform art. 181 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi folosirea sau prezentarea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al comunităţilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.

Conform art. 181 alin.3 din Legea 78/2000, se prevede şi o agravantă a acestei infracţiuni, şi anume atunci când fapta prevăzută în aliniatul 1 a produs consecinţe deosebit de grave.

Conform art. 215 alin.1 Cod penal, inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevărată a unei fapte adevărate sau ca mincinoasă a unei fapte adevărate în scopul de a obţine pentru sine sau pentru altul un folos material sau dacă s-a pricinuit o pagubă constituie infracţiunea de înşelăciune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 12 ani.

Conform aliniatului 5 din acelaşi text de lege, înşelăciunea care a avut drept consecinţe deosebit de grave se pedepseşte cu închisoarea de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.

Raportând situaţia de fapt reţinută de instanţă la conţinutul constitutiv al infracţiunii prev. de art. 181 alin.3 din Legea 78/2000 şi al infracţiunii concurente prev. de art. 215 alin.1 Cod penal, Tribunalul constată că aceste infracţiuni nu există, astfel că în baza art. 11 pct.2 lit.a Cod procedură penală rap. la art. 10 lit.a Cod procedură penală va dispune achitarea inculpaţilor D V, C I M şi M C.

Se va dispune ridicarea sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa din 24.03.2010 a Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Serviciul teritorial Ploieşti asupra bunurilor inculpaţilor D V, C CI M şi M C.

Conform art. 191 alin.2 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Etichete: