Top

ACHITARE DUPĂ REŢINEREA CAUZEI SPRE JUDECARE CONFORM ART. 2781 AL. 8 LIT. C COD PROCEDURĂ PENALĂ

Prin plângerea înregistrată la această instanţă sub nr. … Direcţia Generală a Finanţelor Publice a criticat soluţia dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău prin ordonanţa nr. … şi menţinută prin ordonanţa nr. … dată de prim procuror, ca fiind netemeinice şi nelegale.

În motivarea plângerii petenta a învederat că intimata a comis faptele prevăzute ca infracţiuni în dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 245/2005 republicată şi art. 111 din Legea 76/2002, fapte ce prezintă pericol social concret prin aceea că în calitate de contabil CAR IVPS, în perioada 1.01.2003-31.03.2008 a calculat, reţinut şi înregistrat în contabilitate suma totală de 4010 lei reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă însă nu a virat nici o sumă de bani în contul bugetului consolidat al statului.

S-a mai învederat că organele de cercetare penală nu au ţinut cont de frecvenţa faptelor săvârşite de intimată, persoana acesteia, împrejurările săvârşirii faptelor, folosindu-se de calitatea ce o avea, criterii care conduc la concluzia că faptele comise de aceasta prezintă gradul concret de pericol social al unei infracţiuni.

S-a dispus ataşarea dosarului de urmărire penală nr. … al Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău.

Analizând actele şi lucrările dosarului de urmărire penală instanţa a reţinut că prin ordonanţa nr. … din … Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a dispus scoaterea de sub urmărire penală a învinuitei BGM, fostă contabilă la CAR-IVPS până în luna aprilie 2008, pentru săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art. 6 din Legea 241/2005 şi art. 111 din Legea 76/2002, ambele cu aplicarea art. 41 alin. 2 , art. 33 lit. a şi art. 37 lit. a Cod penal şi aplicarea unei sancţiuni administrative a amenzii în sumă de 1000 lei.

S-a reţinut că în perioada 1.01.2003-31.03.2008 invinuita a calculat şi înregistrat în evidenţa contabilă şi a reţinut obligaţii fiscale pe care nu le-a depus la bugetul consolidat al statului în valoare totală de 4010 lei, aceasta declarând că datorită lipsei de disponibil, contul CAR – IVPS a fost blocat, iar disponibilul din casierie a fost folosit cu prioritate acordării împrumuturilor membrilor CAR.

Prin ordonanţa nr. … prim procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău a respins plângerea petentei motivat de faptul că faţă de conţinutul concret al faptelor comise şi circumstanţele personale ale învinuitei, în mod legal s-a apreciat că faptele nu prezintă un grad de pericol social ridicat iar aceasta se poate îndrepta şi fără a i se aplica o pedeapsă.

Potrivit art. 18/1 Cod penal fapta nu constituie infracţiune atunci când îi lipseşte trăsătura pericolului social, fiind o cauză care înlătură caracterul penal al acesteia. Pentru a se reţine această instituţie juridică în favoarea învinuitei organele de cercetare penală trebuiau să analizeze nu numai valoarea prejudiciului reţinut ci şi ansamblul împrejurărilor în care au fost comise faptele şi al celorlalte date privind învinuita, situaţii care trebuiau tratate cu o severitate corespunzătoare.

În speţă, invinuita a mai fost condamnată penal, pentru comiterea infracţiunii de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 215/1 Cod penal cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal folosindu-se de statutul său de contabilă ca şi în cazul faptelor pentru care este cercetată în prezenta cauză, precum şi pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată prevăzută de art. 290 Cod penal , pedeapsa rezultantă fiind suspendată condiţionat iar aceasta nu a dat dovadă de îndreptare, continuând să comită şi alte infracţiuni având la bază tot statutul său de contabilă.

În prezenta cauză învinuita a fost cercetată pentru fapte repetate, situându-se în afara legii pe o perioadă foarte mare (1.01.2003-31.03.2008) iar organele de cercetare penală nu au verificat susţinerile acesteia privind destinaţia sumelor reţinute şi nevirate la bugetul consolidat al statului, mulţumindu-se să ia act doar de faptul că aceste sume au fost orientate cu prioritate spre a satisfacerea cererilor de împrumut ale membrilor. Chiar şi din această declaraţie rezultă cu certitudine că invinuita , în mod deliberat, nu a achitat sumele respective, urmărind această finalitate în favoarea satisfacerii altor interese.

Instanţa a apreciat că prin acordarea de însemnătate ridicată valorii reduse a prejudiciului, fără să se raporteze însemnătatea prejudiciului şi la perioada pe parcursul căreia au fost comise faptele, în detrimentul celorlalte elemente care caracterizează faptele şi persoana învinuitei ( statutul de contabilă, recidivistă, aflată în perioada unui termen de încercare), organele de urmărire penală nu au făcut o aplicare judicioasă a dispoziţiilor art. 18/1 Cod penal.

Aşa fiind, a admis plângerea formulată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Buzău iar în baza art. 278/1 alin. 8 lit. b Cod proc. penală a desfiinţat ordonanţa nr. … din …, dată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău privind pe învinuita B.G.M., a reţinut cauza spre judecată şi a dispus repartizarea aleatorie a cauzei.

În urma acestei soluţii cauza a fost înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. ….

Analizând întregul material probator administrat in cauză, respectiv: declaraţiile inculpatei, declaraţiile părţii vătămate, raportul de inspecţie fiscală, procesul – verbal din …, instanţa va reţine următoarele:

Inculpata BGM a fost contabila la CAR – IVPS pana in luna aprilie 2008.

În perioada 1.01.2003 – 31.03.2008 aceasta a calculat si înregistrat in evidenta contabila si a reţinut obligaţii fiscale pe care nu le-a depus la bugetul consolidat al statului in valoare totala de 4010 lei si anume: 1165 lei impozit venituri din salarii, 1378 lei contribuţie asigurări sociale asigurati, 375 lei fond somaj angajator, 107 lei fond somaj asiguraţi, 985 lei contribuţie asigurări de sănătate asiguraţi.

Referitor la nevirarea acestei sume in bugetul consolidat al statului, inculpata a declarat ca in majoritatea timpului nu erau sume disponibile in cont iar sumele disponibile au fost folosite cu prioritate pentru acordarea imprumuturilor membrilor CAR.

La ultimul termen de judecata inculpata a facut dovada achitarii prejudiciului prin chitanta seria … din ….

Având în vedere că prin fapta săvârşită s-a adus o atingere minimă valorilor apărate de lege, instanţa apreciază că prin conţinutul concret al faptei aceasta este lipsită în mod vădit de importanţă, astfel că nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni. La stabilirea în concret al gradului de pericol s-a avut în vedere modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, urmarea produsă, împrejurările în care a fost comisă fapta, precum şi persoana inculpatei.

Astfel, instanţa va reţine că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 18/1 C.pen. urmând că în baza art. art 11 pct.2, lit a, Cod pr, penala raportat la art. 10 alin. 1, lit.b 1 Cod pr . penala să achite inculpata BGM pentru săvârşirea infracţiunilor prev. de art. 6 din Legea 241/2005 şi art. 111 din Legea 76/2002, ambele cu art. 41 alin 2 Cod penal şi art. 37 lit. a, Cod penal.

În baza art. 91 Cod penal va plica inculpatei sancţiunea administrativă a amenzii în suma d e 1000 lei.

Va lua act că prejudiciul cauzat DGFP a fost recuperat.

În baza art. 192 alin.1 pct.1, lit d, Cod pr. penala va obligă inculpata la 300 lei cheltuieli judiciare.

Etichete: