Top

Actiune in pretentii introdusa de asigurator.Raspunderea civila contractuala atrasa de nedepunerea la termen a primei de asigurare de catre agentul autorizat sa incheie contracte de asigurare

Prin acţiunea introductivă reclamanta socitatea de asigurări A. S.A. a chemat-o în judecată pe pârâta P.A., solicitând pronunţarea unei hotărâri prin care să fie obligată la plata sumei de 1.652 lei şi la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a încheiat cu pârâta Contractul de agent P.F. înregistrat cu nr. 2910/23.8.2006, prin care aceasta, în calitate de agent, era obligată să depună prima de asigurare aferentă contractului de asigurare seria OL nr. 91867 săptămânal, în fiecare zi de marţi; având în vedere că pârâta a efectuat încasarea primei de asigurare la 22.08.2007 şi a efectuat depunerea la casieria societăţii la 30.08.2007, ulterior producerii riscului asigurat – 25.08.2007, reclamanta a fost obligată ca pentru asiguratul S.B.M. să plătească păgubitului M.C.M. suma de 1.652 lei, conform facturii nr. 0000592/14.09.2007.

În drept reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, şi Legii nr. 136/1995 cu modificările şi completările ulterioare.

Pârâta a depus întâmpinare în conformitate cu prevederile art. 115-118 din Codul de procedură civilă, prin care a solicitat respingerea acţiunii, arătând următoarele:

Aşa cum susţine şi reclamanta, potrivit prevederilor contractuale, pârâta avea obligaţia ca orice încasare efectuată pentru primele de asigurare să o depună la casieria societăţii reclamante săptămânal, în ziua de marţi. În cauză, prima de asigurare a fost încasată la data de 22.08.2007, într-o zi de miercuri; depunerea sumei de bani a fost făcută la 30.08.2009, adică în săptămâna următoare, în ziua de joi, însă producerea riscului asigurat a avut loc la data de 25.08.2008, sâmbăta, în aceeaşi săptămână cu ziua în care s-a încasat prima de asigurare, şi până la termenul când trebuia să predea sumele încasate (respectiv marţea din săptămâna următoare); întrucât riscul asigurat s-a produs anterior termenului limită (contractual) de predare a primelor încasate la caserieria societăţii, întârzierea cu o zi la predarea acestor sume de bani nu poate duce la obligarea pârâtei la suportarea acestor despăgubiri acordate de societate păgubitului M.C.M..

Pârâta nu a propus administrarea altor probe.

A fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut urmatoarele:

Conform procesului – verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei seria PCA nr. 1175674 încheiat de un agent constatator din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ialomiţa, numitul S.B.M. a fost sancţionat cu amendă contraventională de 156 lei şi 3 puncte de penalizare pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 51 din O.U.G. nr. 195/2002, reţinându-se în sarcina sa că la data de 25.08.2007, în timp ce conducea un autoturism marca Dacia pe ruta Urziceni – Bucureşti, nu a păstrat o distanţă suficientă faţă de un autoturism marca Citroen care circula în faţă şi a frânat la trecerea de pietoni, intrând în coliziune cu partea din spate a autoturismului Citroen, producând avarii.

Prejudiciul produs a fost în valoare de 1.652 lei, această sumă fiind necesară pentru remedierea avariilor produse, conform procesului verbal de constatare a pagubelor nr. 3992/03.12.2007 depus la dosar.

Instanţa mai reţine că evenimentul rutier a fost cauzat din culpa exclusivă a pârâtului.

Pârâta nu a contestat situaţia de fapt reţinută prin procesul – verbal şi valoarea prejudiciului.

Potrivit art. 998 din Codul civil orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara, iar potrivit art. 999 din Codul civil omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi de acela ce a cauzat prin neglijenţa sau imprudenţa sa.

La data de 23.08.2006 între S.C. A. S.A., în calitate de asigurător, şi pârâta P.A., în calitate de agent, s-a încheiat contractul de agent P.F. nr. 2910/2006, având ca obiect autorizarea de către asigurător a agentului de a încheia contracte de asigurare pentru produsele de asigurare pentru care a fost atestat.

Autovehiculul marca Dacia, aparţinând numitului S.B.M., era asigurat pentru răspundere civilă la societatea reclamantă, conform poliţei de asigurare emise la 22.08.2007 (perioada de valabilitate fiind 24.08.2007 – 23.02.2008).

Prima de asigurare, de 123,02 lei, încasată de pârâtă conform poliţei de asigurare mai sus menţionate, a fost depusă la casieria societăţii reclamante la 30.08.2007, ulterior producerii riscului asigurat.

Din factura fiscală şi ordinul de plată depuse la dosar, reiese că pentru remedierea avariilor autoturismului Citroen, produse ca urmare a lovirii de către numitul S.B.M., reclamanta a plătit suma de 1.652,93 lei.

Conform art. 7 lit. h) din contractul încheiat între părţi, agentul se obligă să încaseze primele de asigurare şi/sau ratele de primă în numerar şi să le depună la casieriile S.C. A. S.A. ori în conturile bancare S.C. A. S.A sau prin mandat poştal, în ziua respectivă sau cel mai târziu în dimineaţa zilei următoarei zile lucrătoare, împreună cu borderourile aferente, iar dacă s-a produs riscul asigurat şi agentul nu a respectat termenul de depunere a primelor/ratelor de primă încasate de la asiguraţi S.C. A. S.A va recupera de la agent, pe cale legală, despăgubirea plătită; agentul va întocmi, în ziua încheierii contractelor de asigurare, borderoul de asigurări şi împreună cu copiile contractelor încheiate le va prezenta inspectorului verificator săptămânal, în fiecare zi de marţi, pentru agenţii care lucrează în alte localităţi.

Potrivit art. 7 lit. k) din contractul încheiat între părţi, agentul va fi obligat să suporte şi daunele aferente respectivului contract dacă s-a produs riscul riscul asigurat înainte de a fi îndeplinite următoarele obligaţii:

1. de a depune la societate borderourile care fac dovada încheierii şi intrării în vigoare a contractului;

2. de a vira în contul societăţii sau de a depune la societate primele de asigurare la termenele stabilite;

3. de a fi efectuată inspecţia de risc.

În ceea ce priveşte poliţa de asigurare încheiată de pârâtâ la data de 22.08.2007, aceasta avea obligaţia conform art. 7 lit. k) din contract, să depună prima de asigurare la casieriile S.C. A. S.A. ori în conturile bancare S.C. A. S.A. sau prin mandat poştal, în ziua respectivă sau cel mai târziu în dimineaţa zilei următoarei zile lucrătoare, respectiv cel mai târziu la data de 23.08.2007.

Apărarea pârâtei, în sensul că riscul asigurat s-a produs la o dată anterioară zilei de marţi ce a urmat zilei încheierii poliţei de asigurare, nu poate fi reţinută ca întemeiată întrucât pârâta trebuia, conform contractului, să prezinte inspectorului verificator borderoul de asigurări împreună cu copiile contractelor încheiate în prima zi de marţi, ci nu să depună prima de asigurare (aceasta trebuia să fi fost depusă anterior datei producerii riscului asigurat, cel mai târziu la data de 23.08.2007).

Reclamanta a formulat prezenta acţiune în temeiul art. 22 din Legea nr. 136/1995.

Faţă de cele mai sus reţinute şi având în vedere principiul reparării integrale a pagubei, instanţa, constatând ca fiind întemeiată acţiunea formulată de reclamantă, a admis-o şi a obligat-o să platească acesteia suma de 1.652 lei.

În temeiul art. 274 din Codul de procedură civilă instanţa a obligat pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 147 lei, reprezentând valoarea taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Etichete: