Top

Anulare certificat de moştenitor

Adresa fişier : Voicilă Valerica/ Documente/Dosar nr. 2759/196/2006

Tip document: decizie civilă

Număr document: 146

Data : 27.09.2007

Titlu: Anulare certificat de moştenitor

Domenii asociate : Succesiuni

Rezumatul speţei :

Prin sentinţa civilă nr. 984 din 15 februarie 2007 pronunţată în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 2759/196/2006, Judecătoria Brăila a admis excepţia lipsei de interes invocată de instanţă din oficiu, a respins acţiunea în constatare formulată de reclamanţii C. D. şi C. C. în contradictoriu cu pârâţii G. M. R. A. şi Statul Român prin Ministerul Finanţelor, ca fiind lipsită de interes.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii au solicitat prin acţiune să se constate că defunct Z. L. nu a acceptat succesiunea defunctului său soţ Z. C. în termenul de 6 luni prevăzut de art. 700 Cod Civil; să se constate , pe cale de consecinţă vacanţa succesorală după defunctul Z. C. să se constate că întreaga masă succesorală a revenit statului; să se constate nulitatea absolută a certificatului de calitate de moştenitor nr. 45/3.05.2001.

În motivarea acţiunii reclamanţii au invocat faptul că locuiesc în imobilul , pe care l-au cumpărat în baza Legii nr. 112/1996, imobil ce a fost preluat de către stat prin Decretul nr. 92/1950 de la fostul proprietar Z.C.

Cu privire la certificatul de moştenitor nr. 45/3.05.2001 , manifestarea de voinţă nu a fost exprimată de titularul dreptului, ci de către moştenitoarea acestuia şi pe cale de consecinţă, manifestarea de voinţă exprimată de orice altă persoană este lovită de nulitate absolută.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind lipsită de interes, iar în subsidiar ca neîntemeiată.

Pârâta a motivat că reclamanţii nu pot solicita constatarea nulităţii certificatului de calitate de moştenitor deoarece sunt terţi faţă de drepturile cu privire la moştenire.

Analizând excepţia invocată de pârâtă, instanţa a constatat că este întemeiată şi a reţinut lipsa de interes a reclamanţilor în promovarea acţiunii.

Instanţa de fond a motivat că prin decizia civilă nr. 236A/27.02.2004, pronunţată în dosarul nr. 1388/2003 s-a admis acţiunea în parte şi s-a dispus obligarea reclamanţilor să lase în deplină proprietate şi posesie pârâtei apartamentul în litigiu, sentinţa fiind întemeiată pe calitatea de unic moştenitor a defunctului C. Z., în baza certificatului de moştenitor nr. 554/1967 şi a certificatului de moştenitor nr. 45/3.05.2001.

Reclamanţii fiind terţi faţă de succesiunea lăsată de Z. C. nu justifică interesul în promovarea acţiunii în constatarea vacanţei succesorale şi anularea certificatului de moştenitor emis pe numele pârâtei.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii invocând nelegalitatea şi netemeinicia acesteia.

Tribunalul, examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei atacate atât prin prisma motivelor invocate de apelanţi cât şi a apărărilor formulate de intimată în contextul dispoziţiilor legale incidente în cauză, constată că apelul nu este fondat pentru considerentele de fapt şi de drept ce vor fi expuse.

Justificarea de către apelanţi a interesului promovării acţiunii de faţă, prin iniţierea unei viitoare cereri de revizuire a hotărârii judecătoreşti prin care au fost obligaţi să predea pârâtei imobilul dobândit în temeiul Legii nr. 10/2001, nu poate fi reţinută ca un motiv întemeiat.

Exercitarea unei căi extraordinare de atac împotriva unei hotărâri irevocabile nu este condiţionată de introducerea unei acţiuni prin care să se discute calitatea de moştenitor a pârâtei, deoarece aceasta a făcut obiectul unei judecăţi.

Rediscutarea vocaţiei succesorale a pârâtei într-o nouă acţiune ar aduce atingere puterii de lucru judecat a hotărârii prin care s-a constatat definitiv şi irevocabil acest drept al pârâtei intimate.

Interesul juridic sau legitim, este o condiţie necesară pentru ca o persoană să dobândească calitatea de parte în procesul civil, concretizat în folosul practic material, moral pe care l-ar putea obţine oricare din părţi de pe urma activităţii judiciare pe care urmează să o desfăşoară.

Interesul trebuie justificat de către reclamant cu prilejul introducerii acţiunii, constând în încălcarea unui drept, sau realizarea unui drept şi nu un interes oarecare sau eventual.

În cauză reclamanţii nu au dovedit un interes actual şi nici încălcarea unui drept .

Constatarea vacanţei succesorale a defunctului Z. C . nu ar profita apelanţilor, fiind încă o dovadă a lipsei interesului în iniţierea acţiunii având acest obiect.

Aşa cum corect a susţinut intimata , în favoarea acesteia au operat şi dispoziţiile art. 4 alin.2 din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora, succesibilii care după data de 6.03.1945, nu au acceptat moştenirea, sunt repuşi de drept în termenul de acceptare a succesiunii pentru bunurile care fac obiectul acestei legi.

Cererea de restituire are valoare de acceptare a succesiunii pentru bunurile a căror restituire se solicită în temeiul acestei legi.

Este lipsit de relevanţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 10/2001, faptul că Z. L. nu a acceptat succesiunea defunctului său soţ Z. C. deoarece, pârâta a solicitat retrocedarea imobilului în litigiu în calitate de moştenitor al acestuia, fiind tatăl său.

Şi din acest punct de vedere acţiunea în constatarea vacanţei succesorale şi a nulităţii certificatului de moştenitor este nejustificată şi lipsită de efecte juridice, cât timp pârâta are calitate de moştenitor faţă de autorul său şi de persoană îndreptăţită la retrocedarea imobilului în cauză.

Toate aceste argumente conduc la lipsa de interes în formularea acţiunii de către reclamanţi, soluţie pe care instanţa de fond în mod temeinic şi legal a pronunţat-o şi urmează a fi menţinută.

Etichete: