Top

POSIBILITATEA CA SANCŢIUNEA COMPLEMENTARĂ A APLICĂRII PUNCTELOR DE PENALIZARE SĂ SE APLICE PE LÂNGĂ SANCŢIUNEA CONTRAVENŢIONALĂ A AVERTISMENTULUI

DAT FIIND FAPTUL CĂ ART. 108 ALIN. 1 DIN OUG NR. 195/2002 NU FACE DISTINCŢIE ÎNTRE SANCŢIUNEA AMENZII ŞI SANCŢIUNEA AVERTISMENTULUI INDICÂND DOAR CĂ PUNCTELE DE PENALIZARE SE APLICĂ PE LÂNGĂ SANCŢIUNEA PRINCIPALĂ ŞI, AVÂND ÎN VEDERE DISPOZIŢIILE ART. 7 ALIN. 3 DIN OG NR. 2/2001, REZULTĂ CĂ SANCŢIUNEA COMPLEMENTARĂ ÎN CAUZĂ POATE FI APLICATĂ ŞI PE LÂNGĂ SANCŢIUNEA PRINCIPALĂ A AVERISMENTULUI Prin sentinţa civilă nr. 403/14.08.2008, pronunţată de Judecătoria Însurăţei, instanţa a respins plângerea contravenţională formulată de petentul ŞC, ca fiind nefondată. În motivarea plângerii formulate, petentul a arătat că, faţă de prevederile art. 108 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, procesul-verbal apare ca nelegal din moment ce sancţiunea complementară a aplicării punctelor de penalizare este accesorie numai sancţiunii amenzii, iar nu şi sancţiunii avertismentului, neputându-se combina texte de lege în vederea obţinerii unui alt text şi având în vedere că textul este clar şi de strictă interpretare fiind vorba de o excepţie de la regulă care priveşte numai situaţia amenzii contravenţionale. De asemenea, petentul a învederat că, întrucât avertismentul se aplică în cazul unei abateri care nu a pus în pericol siguranţa circulaţiei publice, sancţiunea aplicării punctelor de penalizare, în cazul său, apare ca fiind anacronică fiind mai aspră decât sancţiunea principală. A mai arătat petentul că, din procesul-verbal, rezultă că a păstrat o distanţă de 50-60 de metri faţă de maşina care circula în faţa sa – conducând cu o viteză de aproximativ 90 Km/h în afara localităţii – şi consideră că a păstrat o distanţă rezonabilă. În ceea ce priveşte susţinerile petentului referitoare la faptul că sancţiunea complementară a aplicării punctelor de penalizare poate fi incidentă doar pe lângă sancţiunea principală a amenzii, iar nu şi pe lângă avertisment, instanţa a considerat că sunt neîntemeiate, reţinând următoarele: Este adevărat că art. 108 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 prevede că „ săvârşirea de către conducătorul de autovehicul (…) a unei sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare”, iar, pentru fapta menţionată în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei – nepăstrarea unei distanţe corespunzătoare faţă de vehiculul care îl precede dacă prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale – sunt indicate, în acelaşi articol 108 alin. 1 lit. b, 3 puncte penalizare. Cu toate acestea, textul menţionat trebuie interpretat şi prin coroborare cu alte dispoziţii din acelaşi act normativ. Astfel, potrivit art. 96 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, sancţiunile complementare – inclusiv aplicarea punctelor de penalizare – „au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau avertismentului”. În consecinţă, conform acestui text de lege, sancţiunea complementară a aplicării punctelor de penalizare este incidentă şi în cazul în care sancţiunea contravenţională principală aplicată este avertismentul. Raţiunea pentru care, în art. 108 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, este prevăzută sancţiunea complementară a aplicării punctelor de penalizare pe lângă sancţiunea principală a amenzii, fără a fi menţionată, în acelaşi sens şi sancţiunea avertismentului, este aceea că singura sancţiune care este indicată, în mod expres, în dispoziţiile OUG nr. 195/2002 este aceea a amenzii. Aceasta nu înseamnă, însă, că, pentru aceleaşi fapte nu ar putea fi aplicată sancţiunea avertismentului – dacă gradul de pericol social este unul redus, în sensul art. 7 alin. 2 din OG nr. 2/2001 – sau că, pe lângă această sancţiune, nu ar putea fi incidentă sancţiunea complementară a aplicării punctelor de penalizare. Astfel, conform art. 7 alin. 3 din OG nr. 2/2001, „avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune”. De asemenea, în ceea ce priveşte aplicarea punctelor de penalizare, art. 95 alin. 3 din OUG nr. 195/2002 arată că „ pentru încălcarea unor norme la regimul circulaţiei, pe lângă sancţiunea principală (…) , în cazurile prevăzute la art. 108 alin. 1, se aplică şi un număr de 2, 3, 4, sau 6 puncte de penalizare”. Or, dat fiind faptul că, acest din urmă text de lege nu face distincţie între amendă şi avertisment indicând doar că punctele de penalizare se aplică pe lângă pedeapsa principală şi având în vedere şi dispoziţiile art. 7 alin. 3 din OG nr. 2/2001, rezultă că sancţiunea complementară în cauză poate fi aplicată şi pe lângă sancţiunea principală a avertismentului. În acelaşi timp, scopul sancţiunii aplicării punctelor de penalizare este acela de preîntâmpina săvârşirea altor fapte interzise de lege, completându-se, astfel, sancţiunea principală a avertismentului prin care se atrage atenţia contravenientului asupra pericolului social al faptei sale şi, de asemenea, are ca scop prevenirea săvârşirii altor fapte de aceeaşi natură. Totodată, dacă s-ar adopta interpretarea petentului, ar însemna ca sancţiunea complementară a aplicării punctelor de penalizare să nu poată fi aplicată, în nici o situaţie, pe lângă sancţiunea principală a avertismentului, fapt ce nu poate fi acceptat.

Etichete: