Top

Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale prin înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment nu poate avea ca efect înlăturarea măsurii complementare de achitare a tarifului special în cazul contravenţiei prev. de OG 43/1997.

Sentinta civilă nr .902/2007

Emitent Judecătoria Tecuci

Materia contravenţională.

Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale prin

înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment nu

poate avea ca efect înlăturarea măsurii complementare de

achitare a tarifului special în cazul contravenţiei prev. de OG

43/1997.

Prin plângerea contravenţională înregistrată sub

număr de dosar 1293/324/2007 la Judecătoria Tecuci petenta

SNIF – SA Secţia Jud.Galaţi a solicitat constatarea nulităţii

absolute a procesului verbal şi exonerarea de plata amenzii

contravenţionale, iar în subsidiar înlocuirea amenzii

contravenţionale cu avertisment.

In fapt, petenta a arătat că a fost sancţionată

contravenţional pentru că autovehiculul cu nr. de înmatriculare

GL-04-GCKa circulat pe traseul Tişiţa – DN.24 cu masa maximă

de 26 tone ( faţă de 25 tone admisă) şi masa pe axa 2-3 de

20,00 tone ( faţă de 18 tone admisă) şi că procesul verbal de

contravenţie încheiat nu a fost semnat de un martor conform

dispoziţiilor legale deşi agentul constatator putea să găsească un

martor. Totodată, petenta a arătat că sancţiunea aplicată de 5000

lei potrivit art.60 alin.1 lit.d din OG 43/1997 este nelegală

întrucât art.60 alin.1 are numai litere.

In drept, au fost invocate disp.OG nr.43/1997, OG

2/2001.

Prin sentinţa civilă nr.902/2007 a Judecătoriei Tecuci

s-a admis în parte plângerea formulată de petenta SC SNIF, a

modificat în parte procesul verbal de contravenţie în sensul

înlocuirii amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului şi

înlăturării obligaţiei de plată a sumei de 1046 lei reprezentând

c/valoarea autorizaţiei de transport.

In fapt, a reţinut instanţa că procesul verbal a fost

întocmit cu respectarea condiţiilor de formă prev. de OG nr.2/2001

sub sancţiunea nulităţii absolute şi a constatat că agentul

constatator a respectat disp.art.19 din OG 2/2001 arătând motivul

pentru care lipseşte semnătura unui martor.

Instanţa, apreciind asupra gravităţii faptei şi a

circumstanţelor personale ale petentului a considerat că,

aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale a fost prea aspră şi a

aplicat un avertisment.

In ceea ce priveşte obligarea petentei la plata

autorizaţiei speciale de transport, instanţa a înlăturat, faţă de

sancţiunea avertismentului aplicat contravenientei pentru

următoarele considerente:

Potrivit art.60 alin.2 din OG nr.43/1997, în cazul

încălcării disp.art.41 alin.2 din acelaşi act normativ,

contravenientul va plăti pe lângă amenda contravenţională şi

contravaloarea autorizaţiei speciale de transport.

Din interpretarea acestui text de lege coroborat cu

disp.art7 alin.1 din OG nr.2/2001 instanţa apreciază că obligaţia

de plată a autorizaţiei speciale de transport de către contravenient

este legal stabilită doar în cazul în care sancţiunea aplicată celui

care săvârşeşte contravenţia este amenda, nu avertismentul.

Având în vedere faptul că potrivit art.7 alin.1 din

OG nr.2/2001 legiuitorul a prevăzut că se poate aplica

sancţiunea avertismentului în cazul în care legea specială nu

prevede o astfel de sancţiune ( aşa cum este şi în cazul de faţă)

dacă intenţia legiuitorului era de obligare a contravenientei la plata

autorizaţiei speciale de transport şi în cazul avertismentului aplicat,

dispoziţia legală ar fi fost în sensul obligării contravenientului la

plata autorizaţiei speciale de transport în cazul sancţionării

contravenţionale, fără indicarea expresă a tipului de sancţiune

contravenţională aplicată.

Impotriva acestei sentinţe a declarat recurs DRDP Iaşi

solicitând modificarea în parte a sentinţei civile 902/2007 în sensul

menţinerii obligaţiei petentei la plata c/valorii autorizaţiei speciale

de transport în cuantum de 1046 lei stabilită prin procesul verbal.

Prin decizia civilă nr.535/2008 a Tribunalului Galaţi

s-a admis recursul şi în rejudecare a fost obligată petenta la plata

c/valorii autorizaţiei speciale de transport în sumă de 1046 RON.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei

civile recurate.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de

recurs a avut în vedere următoarele:

Reindividualizarea sancţiunii contravenţionale

principale potrivit art.21 din OG nr.2/2001 respectiv înlocuirea

amenzii contravenţionale cu sancţiunea avertismentului, care

reprezintă tot o sancţiune contravenţională, nu poate avea ca

efect de înlăturare a măsurii complementare de achitare a tarifului

special.

Astfel, instanţa de fond a făcut o greşită interpretare

a disp.art.60 alin.2 din OG 43/2007 coroborat cu art.7 alin.1 din

OG 2/2001, conform art.304 alin.1 pct.8 C.p.c.

Etichete: