Top

Contraventii

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 743 Şedinţa publică din 04.03.2010

Constată că s-a formulat plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiilor seria AP nr. 1211827/2.10.2009 de către petentul C. L, prin care s-a solicitat anularea acestuia deoarece nu este vinovat.

Se arată în motivarea plângerii că în mod netemeinic a fost sancţionat petentul cu amendă contravenţională de 500 lei pentru că nu avea afişat preţul la produsele oferite spre vânzare, deoarece afişase preţul dar acesta fusese luat de vânt.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii deoarece procesul verbal a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege.

în cauză s-au depus acte,instanţa reţinând,

ÎN FAPT:

Prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria AP nr. 1211827/2.10.2009 încheiat de IPJ Bacău Poliţia Asău, a fost sancţionat petentul C. I. cu amendă contravenţională de 500 lei, conf. prevederilor art.l lit.h din Legea nr. 12/1990.

Se reţine din procesul verbal că pe data de 2.10.2009,ora 10,00,petentul aflându-se în târgul săptămânal A. a fost surprins în timp ce oferea spre vânzare şosete fără a avea afişate preţurile.

Petentul a motivat că avusese afişat preţul, dar fusese luat de vânt.

Motivaţia petentului nu este de natură a-1 exonera de răspunderea contravenţională,însă instanţa urmează a analiza gravitatea faptei pentru care a fost sancţionat petentul.

în temeiul art. 34 alin.l din O.G.2/2001 instanţa verificând legalitatea si temeinicia procesului-verbal. ,constată că acesta este legal întocmit.

Potrivit art.21 alin 3 din O.G.nr.2/2001 sancţiunea contravenţională se aplică în limitele prevăzute de actul normativ şi trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite , ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, precum şi de circumstanţele personale ale contravenientului şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Nu există dovezi că s-au mai aplicat sancţiuni contravenţionale contestatoralui pentru fapte contravenţionale similare instanţa apreciind că scopul sancţiunii este atins prin aplicarea avertismentului.

ÎN DREPT:

Având în vedere prevederile art. 21 alin.3 din O.G. nr.2/2001 raportat la art.31 şi art.34 din O.G. 2/2001, cu referire la art.7 şi art.31 alin.l din OG nr.2/2001, va fi admisă în parte plângerea petentului şi se va dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu sancţiunea contravenţională „AVERTISMENT”.

Se vor menţine celelalte prevederi ale procesului verbal de contravenţie.

Se va atrage atenţia contestatorului ca pe viitor să nu mai încalce legea în caz contrar i se va aplica o sancţiune mai severă.

Tags: