Top

Drepturi salariale – prime, concedii functionari publici – Contengios administrativ

SENTINŢA CIVILĂ nr.202/ 25 ianuarie 2008

Asupra cererii de faţă, constată următoarele:

– Reclamanţi A..ş.a. au chemat în judecată pârâţii CENTRUL MEDICAL JUDETEAN TULCEA AL MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, reprezentat prin Inspectoratul de Politie al Judeţului Tulcea, ş.a., pentru a se dispune obligarea la pata către reclamanţi a primelor de concediu cuvenite pentru anii 2004, 2005, 2006 şi sporul de fidelitate cuvenit pentru anul 2005, ambele actualizate cu rata inflaţiei, calculate de la data naşterii drepturilor până la data plăţii efective.

În motivare, cu privire la primele de concediu au arătat că sunt angajaţi ai M.I.R.A. şi activează ca poliţişti în cadrul Centrului Medical Judeţean al M.I.R.A., unitate prin care se asigură asistenţa medicală a personalului M.I.R.A., înfiinţat prin O.M.A.I. nr.1288/2000.

Potrivit art. 37 alin. (2) teza I din Ordonanţa Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alate drepturi ale poliţiştilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, s-a prevăzut că „la plecarea în concediul de odihnă poliţistul primeşte o primă de concediu egală cu salariul de bază în luna anterioară plecării în concediu”.

Aplicarea acestor prevederi legale a fost suspendată succesiv prin Legea bugetului de stat, respectiv până la 31 decembrie 2004 prin art.9 al.7 din Legea 507/2003, până la 31 decembrie 2005 prin art.8 al.7 din Legea 511/2004, până la 31 decembrie 2006 prin art.5 al.5 din Legea 379/2005.

Succesiunea în timp a actelor normative la care s-a făcut referire impune a se reţine că dreptul poliţiştilor la primă pentru concediul de odihnă, instituit prin art. 37 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 38 din 30 ianuarie 2003, şi-a produs efectele începând cu data menţionată, suspendarea exerciţiului acestui drept neechivalând cu însuşi înlăturarea lui.

Mai arată reclamanta că prin art.38 din Codul muncii se prevede, în mod imperativ, că drepturile persoanelor încadrate în muncă nu pot face obiectul vreunei tranzacţii , renunţări sau limitări, ele fiind apărate de stat împotriva oricăror încălcări a manifestărilor de subiectivism, abuz sau arbitrariu şi de aceea, fiind un drept câştigat, derivat dintr-un raport de muncă, prima de concediu nu poate fi anulată prin actele normative menţionate.

Apreciază reclamanţii că acţiunea este admisibilă cu atât mai mult cu cât , într-o decizie dată în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. XII din 5.02.2007, publicată în M.O nr. 733 din 30 octombrie 2007 a concluzionat că „aplicarea dispoziţiilor art. 37 al. 2 teza 1 din O.G. nr. 38/2003, aprobată prin Legea nr. 353/2003, prima de concediu , respectiv prima egală cu salariul de bază în luna anterioară plecării în concediu , pe lângă indemnizaţia de concediu, se cuvine pentru perioada 2004-2006, aşa cum a fost reglementată prin dispoziţia legală sus-menţionată”.

Cu privire la sporul de fidelitate, reclamanţii arată că potrivit art. 6 din OG 38/2003, beneficiază de un spor de fidelitate în cuantum de până la 20% din salariul de bază, raportat la vechimea în muncă de poliţist a fiecăruia dintre reclamanţi.

Acest drept a fost suspendat începând cu luna ianuarie 2005 plata lui fiind sistată până la data de 31.12.2005 în baza art. 2 al. 1 din OUG 118/2004.

Arată reclamanţii că şi în legătură cu acest drept a operat prevederea de suspendare şi nu de anulare sau abrogare, că acest drept subzistă în continuare, fapt demonstrat şi de reluarea plăţii acestuia începând cu 01.01.2006 şi până în prezent, fapt ce îi determină să considere că sunt îndreptăţiţi să ceară plata sumelor reprezentând contravaloarea acestui spor actualizată cu rata inflaţiei.

În cursul cercetării judecătoreşti a formulat întâmpinare Ministerul Economiei şi Finanţelor – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, solicitând respingerea acţiunii cu privire la M.E.F. motivat de faptul că în elaborarea, aprobarea şi execuţia bugetului Ministerului Internelor şi Reformei Administraţiei şi a instituţiilor subordonate, M.E.F. nu are nici un atribut, în considerentul că autorităţile în cauză se bucură de autonomie deplină.

De asemenea, a depus întâmpinare şi Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Inspectoratul General al Poliţiei Române – Inspectoratul de Poliţie Tulcea.

În cuprinsul acesteia a arătat că printr-o serie de legi succesive acordarea drepturile salariale reprezentând primele de concediu a fost suspendată şi potrivit prevederilor art.21 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice „ordonatorii terţiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor pe care le conduc potrivit prevederilor bugetare aprobate şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale iar la alin. (4) se prevede că ordonatorii principali de credite vor repartiza creditele bugetare după reţinerea a 10% din prevederile aprobate acestora pentru asigurarea unei execuţii bugetare prudente, cu excepţia cheltuielilor de personal şi acelor care decurg din obligaţii internaţionale care vor fi repartizate integral.

Totodată, în conformitate cu Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, art. 14 alin. 2 „nici-o cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici angajată sau ordonată, dacă nu există baza legală pentru efectuarea respectivei cheltuieli, iar Centrul Medical Tulcea nu a acordat drepturile băneşti datorită faptului că legiuitorul a suspendat aceste drepturi, în condiţiile în care, în calitate de ordonatori terţiari de credite nu au avut prevăzute aceste sume în buget, şi nu au achitat respectivele drepturi neexistând o bază legală.

A mai depus întâmpinare Ministerul Internelor şi Reformei Administrative – Direcţia Generală Medicală, care a invocat lipsa calităţii procesuale pasive arătând că în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, „în faţa autorităţilor jurisdicţionale, M.I.R.A. este reprezentat prin personal de specialitate pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţelor stabilite prin ordin al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative”, iar potrivit art. 16 alin. 1 din Instrucţiunile nr. 111/2005 privind activitatea de asistenţă juridică a M.I.R.A Direcţia Generală Juridică este împuternicită să reprezinte şi să angajeze Ministerul Internelor şi Reformei Administrative în raport cu instanţele de judecată şi alte organe de jurisdicţie.

Examinând actele din dosar, tribunalul constată cererea întemeiată.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Direcţia Medicală, instanţa o consideră întemeiată întrucât în conformitate cu prevederile art. 11 alin. 1 din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în faţa autorităţilor jurisdicţionale, acest minister este reprezentat prin personalul de specialitate pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenţelor stabilite prin ordin al ministerului şi reformei administrative iar potrivit art. 16 alin. 1 din instrucţiunile de aplicare a acestor prevederi Direcţia Generală Juridica a fost împuternicită să reprezinte şi să angajeze Ministerul Reformei Administrative în raporturile cu instanţele de judecată şi alte organe de jurisdicţie.

Pe fondul cauzei, acţiunea sub ambele capete de cerere este întemeiată.

Astfel, în ce priveşte sporul de fidelitate acesta se acordă în raport de dispoziţiile art.6 din OG 38/2003.

Chiar dacă la nivelul anului 2005, s-a emis OUG 118/2004, prin care s-a suspendat acordarea acestuia, totuşi, aceasta nu înseamnă înlăturarea dreptului la sporul de fidelitate stabilit prin legea organică privind salarizarea poliţiştilor.

Cu privire la primele de concediu pentru anii 2004, 2005, 2006, suspendarea acordării acestora pentru anii de referinţă prin legile succesive ale bugetului de stat înseamnă o limitare nelegală a unui drept conferit de o lege organică ce reglementează drepturile ce se cuvin poliţiştilor.

Fiind un drept câştigat, derivat dintr-un raport de muncă, aceasta nu poate fi anulată sau suspendată, prin alte acte normative şi mai mult decât atât cu caracter retroactiv.

Faţă de cele ce preced, urmează a admite în parte cererea.

Urmează a obliga pârâţii la plata către reclamante a drepturilor băneşti reprezentând sporul de fidelitate prevăzut de art. 6 din O.G. nr. 38/2003, modificată, aferent anului 2005 şi respectiv prima de vacanţă pentru perioada în care acestea au avut calitatea de funcţionar public pe parcursul anilor 2004, 2005 şi 2006, actualizate în raport cu indicele de inflaţie la data efectuării plăţii.

Urmează a respinge cererea reclamanţilor formulată împotriva Ministerului Internelor şi Reformei Administrative – Direcţia Medicală pentru lipsa calităţii procesuale pasive.

Urmează a obliga Ministerul Economiei şi Finanţelor să vireze sumele necesare plăţii pretenţiilor recunoscute reclamanţilor.

Etichete: