Top

Comercial – deschidere procedura insolventa

Dosar nr.2743/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.79

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 06 noiembrie 2008 si înregistrata sub nr.2743/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…., debitoarea ….. prin lichidator CONSENSUS OMNIUM I.P.U.R.L. – FILIALA TULCEA, desemnat prin încheierea nr.1344 din 25.04.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, având în vedere atributiile stabilite de dispozitiile art.252 si urm. din Legea nr.31/1990, a solicitat Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea informatii privind data înregistrarii, obiectul de activitate, capitalul social, sediul firmei, numarul de asociati, datele de identificare ale administratorului si domiciliul acestuia.

Societatea … a fost înregistrata în registrul comertului la data de 23.05.2005, având ca asociat pe d-nul …, iar activitatea principal conform CAEN – 4532 lucrari de izolatii si protectie anticoroziva.

A mai procedat la notificarea administratorului societatii, respectiv … prin adresa nr…. din ….

Situatia datoriilor nu a putut fi determinata deoarece evidenta financiar – contabila a societatii nu a fost predata de fostul administrator.

A mai mentionat ca a solicitat creditorilor bugetari sa comunice situatia debitelor …., iar Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea s-a înscris cu cerere de creata în valoare de 10.000 lei, Primaria Municipiului Tulcea a comunicat, prin adresa nr…. din … ca societatea nu figureaza cu debite restante, si Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea a adus la cunostinta, prin adresa nr…., ca societatea nu înregistreaza debite restante.

A mai aratat ca societatea debitoare … este o societate în dizolvare de drept potrivit art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 republicata.

A mai precizat ca, în aceasta situatie, conform dispozitiilor art.2701 si art.2702 din Legea nr.31/1990, lichidatorul este obligat sa solicite deschiderea procedurii insoventei în forma simplificata.

De asemenea, a solicitat desemnarea în calitate de lichidator a Consensus Omnium I.P.U.R.L. Filiala Tulcea întrucât are resurse umane necesare pentru a putea desfasura activitatea de lichidare la societatea în cauza si dispune de experienta necesara pentru preluarea dosarului si lichidarea societatii în conditii optime.

În sustinere, reclamanta depus la dosar în copie: încheierea nr…. din …, notificare administrator nr. …/…, adresa nr…. din … a D.G.F.P. Tulcea, adresa nr…./… din … emisa de Primaria Tulcea si adresa nr…/… trimisa de I.T.M. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr.1547 din data de 19 septembrie 2007 pronunatata de catre Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1165/88/2007, în temeiul art.237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantei si nici de bunuri care sa poata fi valorificate pentru stingerea datoriilor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea …..

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost numit conform Legii nr.31/1990, în calitate de lichidator CONSENSUS OMNIUM I.P.U.R.L., care a formulat cerere de desemnare în aceasta calitate si în baza Legii nr.85/2006, si a desfasurat activitatea ulterior desemnarii sale prin încheierea nr.1344 din 25.04.2008, instanta va numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o remuneratie de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 23 martie 2009.

Se va fixa termen maxim de predare a gestiunii averii de la debitor catre lichidator 13 februarie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 23 martie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 07 aprilie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 10 aprilie 2009, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 22 aprilie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Se va fixa termen pentru continuarea procedurii la 22 mai 2009.

Etichete: