Top

Fond comercial-Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.238/2007 JS-RS

Nr. 2741/88/2007 TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

Sectia Civila, Comerciala Si De Contencios Administrativ

SENTINTA CIVILA NR.2290/COM

SEDINTA PUBLICA DIN 07 DECEMBRIE 2007

Completul compus din:

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 05 noiembrie 2007 si înregistrata sub nr.2741/88/2007, iar la judecatorul sindic sub nr.238/2007, reclamanta debitoare SC Custura SRL prin lichidator ………. Tulcea, desemnat prin încheierea nr.799/19.03.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de intrare în faliment a societatii prin procedura simplificata.

În motivarea cererii s-a aratat ca societatea Custura SRL este o societate dizolvata prin sentinta civila nr.2591/14.09.2006 a Tribunalului Tulcea în baza art.237 Lg.31/1990, iar prin încheierea nr. 799/19.03.2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a fost desemnat în calitate de lichidator ………. Tulcea.

S-a mai aratat ca potrivit dispozitiilor art.270 [1] Lg.31/1990 în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

În sustinerea cererilor au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea de numire lichidator, declaratie creanta DGFP Tulcea, declaratie creanta Primaria Tulcea, declaratie de creanta ITM Tulcea, notificare debitor, bilanturi contabile.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr.2591/14.09.2006 a Tribunalului Tulcea în baza art.237 Lg.31/1990, iar conform dispozitiilor art.270 [1] Lg.31/1990 în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Lg.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererile si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea SC ………

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauza va fi desemnat, în calitate de lichidator ………. Tulcea, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 1000 RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Lg.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 Lg.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Lg.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Lg.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, adunarea generala a asociatiilor, adunare pe care o va prezida.

Conform art.2 alin.1 din Lg.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 Lg.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Potrivit art.35 Lg.85/2006 debitorul este obligat sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prev.de art.59 alin.1, la data de 04 februarie 2008.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 01 februarie 2008, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 11 februarie 2008, termenul de depunere a contestatiilor la 15 februarie 2008, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 25 februarie 2008, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 Lg.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete: