Top

Comercial – Deschidere procedura insolventa

Prin cererea adresata acestei instante la data de 04.02.2009 si înregistrata sub nr. 231/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.27/2009, creditoarea S.C. SRL, a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C.G SRL având în vedere datoria în valoare de 68.774, 99 lei pe care aceasta o detine catre creditoare.
În motivarea cererii, a aratat creditoarea ca are împotriva debitoarei o creanta certa, lichida si exigibila, în cuantum total de 68.774, 99 lei reprezntând contravaloare marfa livrata, astfel cum rezulta din facturile fiscale nr. 2827/29.09.2008, nr. 2864/03.10.2008, nr. 2906/08.10.2008, nr. 2966/14.10.2008, nr. 3007/17.10.2008, nr. 3056/22.10.2008 si nr. 3108/25.10.2008.
Mai arata creditoarea ca a încercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, dar debitoarea nu a dat curs solicitarilor, nu colaboreaza în vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului si nu a efectuat plati în ultimele 30 de zile.
În dovedirea cererii s-au depus în copii facturile fiscale mentionate.
Împotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei formulata de creditoarea SC C SRL, debitoarea SC G SRL, a formulat contestatie prin care a aratat ca nu este în stare de încetare de plati.
A aratat debitoarea ca pentru marfa ridicata de la creditoare, mentionata în cele 7 facturi atasate, a emis bilete la ordin, care au fost date de creditoare cu titlu de garantie catre 2 societati, printre care si SC A SRL. Aceste doua societati au introdus la plata biletele la ordin însa sumele nu corespundeau fiind mult mai mari decât cele mentionate în cuprinsul biletelor la ordin emise, motiv pentru care a refuzat efectuarea platii.
Mai arata debitoarea ca a solicitat reprezentantului societatii creditoare explicatii pentru lamurirea acestei situatii însa nu a primit raspuns.
La data de 20 martie 2009, societatea debitoare a formulat precizari prin care a învederat ca la data de 18.03.2009 în prezenta executorului judecatoresc D.N. a încheiat o întelegere cu SC C SRL, respectiv ca suma de 68.744,99 lei sa o achite în transe de 10.000 lei lunar începând cu aprilie 2009, sens în care apreciaza ca cererea de deschidere a procedurii insolventei nu mai îndeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 85/2006.
S-a atasat în acest sens copia procesului verbal întocmit la data de 18.03.209 de catre executorul judecatoresc D. N.
Creditoarea SC C SRL, la data de 10.04.2009 a formulat cerere de suspendare a judecatii, fiind de acord cu esalonarea debitului, rezervându-si dreptul ca în caz de nerespectare a angajamentului de plata sa formuleze cerere de repunere pe rol, cerere formulata ulterior la data de 23.10.2009.
La data de 13.01.2010, societatea debitoare, a formulat întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii ca nefondata, aratând ca, potrivit facturilor în cauza în cursul anului 2008 debitoarea a fost beneficiara marfii în valoare de 55.535, din care s-a achitat în cursul anului 2009 suma de 10.000 lei, diferenta convenind cu societatea creditoare a fi achitata în cursul anului 2010.
Mai precizeaza societatea debitoare ca datorita discontinuitatii urmare a unor cauze atribuite crizei economice si a lipsei de lichiditati s-au creat unele disfunctionalitati în onorarea sumelor datorate si s-a angajat într-un timp de maxim 30 de zile sa deruleze parte din sumele datorate în asa fel încât în cursul anului 2010 sa fie onorate în totalitate.
Se mai arata ca o mare parte din problemele cu care se confrunta societatea se datoreaza si lipsei administratorului pe motive de sanatate, care a lipsit o perioada îndelungata afectând productia si mai ales desfacerea de marfuri a societatii.
Prin cererea adresata acestei instante la data de 04.05.2009 si înregistrata sub nr. 813/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.121/2009, creditoarea S.C. O SRL a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C.G SRL având în vedere datoria în valoare de 216.314,76 lei pe care aceasta o detine catre creditoare.
În motivarea cererii, a aratat creditoarea ca are împotriva debitoarei o creanta certa, lichida si exigibila, în cuantum total de 216.314,76 lei reprezentând contravaloare marfa livrata, astfel cum rezulta din facturile fiscale nr. 2268/12.06.2008-partial, nr. 2265/13.06.2008, nr. 2295/24.06.208, nr. 1809/29.06.2008, nr. 1828/08.07.2008, nr. 1841/11.07.2008, nr. 1843/12.07.2008, nr. 1767/19.07.2008, nr. 1773/22.07.2008, nr. 1782/29.07.2008, nr. 1797/02.08.2008, nr. 1054/05.08.2008, nr. 1055/05.08.2008, nr. 1059/06.08.2008, nr. 1067/07.08.2008, nr. 1071/08.08.2008, nr. 1077/11.08.2008, nr. 1081/13.08.2008, nr. 1086/14.08.2008, nr. 1091/15.08.2008, nr. 1095/18.08.2008 si nr. 2321/06.11.2008.
Mai arata creditoarea ca a încercat solutionarea litigiului pe cale amiabila, dar debitoarea nu a dat curs solicitarilor, nu colaboreaza în vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului si nu a efectuat plati în ultimele 30 de zile.
S-au atasat cererii în copie facturile fiscale mentionate.
În temeiul dispozitiilor art. 33 pct.1 din Legea 85/2006, cererea creditoarei SC O SRL a fost comunicata debitoarei si fata de care nu s-a formulat contestatie în termenul de 10 zile prevazut de lege.
Prin încheierea pronuntata la data de 08.05.2009 în dosarul nr. 813/88/2009 s-a dispus conexarea cauzei la dosarul nr. 231/88/2009, în temeiul art. 31 alin.3 din Legea nr. 85/2006.
Prin cererea adresata acestei instante la data de 23.10.2009 si înregistrata sub nr. 2531/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.251/2009, creditoarea S.C. A SRL, reprezentata prin lichidator judiciar Expert a solicitat deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea S.C.G SRL, având în vedere datoria pe care o detine în cuantum de 74260,87 lei, în baza sentintei civile nr. 1981/01.11.207, la care se adauga actualizarea cu indicele de inflatie.
În motivarea cererii, a aratat creditoarea, prin lichidator, a mentionat ca prin sentinta civila nr. 1981/01.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, a fost anulat contractul de cesiune autentificat sub nr. 1018/22.04.2004, prin care SC A SRL a cedat cu titlu gratuit toate drepturile si obligatiile din contractul de vânzare-cumparare sub semnatura privata din data de 17.04.2003.
Se mai arata în motivarea cererii ca urmare anularii cesiunii, SC G SRL a fost obligata sa restituie averii SC A SRL bunul transferat prin contractul de cesiune nr. 1018/22.04.2004, iar daca bunul nu mai exista, valoarea acestuia la data transferului, adica suma de 74.260,87 lei, actualizata cu indicele de inflatie. Desi, în conformitate cu sentinta civila, lichidatorul judiciar a devenit proprietar pe o cota indiviza de 1/4 din imobil, acesta nu este comod partajabil în natura, fiind astfel în imposibilitatea de a vinde cota de 1/4.
Precizeaza creditoarea, prin lichidatorul judiciar, ca au fost depuse toate diligentele în sensul executarii sentintei civile nr. 1981/01.11.2007, iar administratorul debitoarei a declarat ca se angajeaza ca în termen de un an de zile, adica pâna la data de 01.06.2010, sa achite lunar întregul debit, însa în prezent se afla în imposibilitate financiara de plata. Debitoarea nu si-a achitat obligatiile de plata aferente si nu s-a reusit încasarea creantei.
În temeiul dispozitiilor art. 33 pct.1 din Legea 85/2006, cererea creditoarei SC ASRL a fost comunicata debitoarei si fata de care nu s-a formulat contestatie în termenul de 10 zile prevazut de lege.
Prin încheierea pronuntata la data de 15.01.2010 în dosarul nr. 2531/88/2009 s-a dispus trimiterea cauzei la judecatorul sindic CS1-VA în vederea conexarii la dosarul nr. 231/88/2009 iar prin încheierea pronuntata la aceeasi data s-a dispus conexarea cauzei la dosarul nr. 231/88/2009, în temeiul art. 31 alin.3 din Legea nr. 85/2006.
Relativ la contestatia formulata de societatea debitoare împotriva cererii de deschidere a procedurii insolventei creditoarei S.C. C SRL, aceasta urmeaza a fi respinsa ca nefondata, pentru urmatoarele considerente.
Prin contestatia depusa de debitoare la data de 24 februarie 2009, aceasta invoca neplata debitului datorat creditoarei SC C SRL, întrucât sumele de bani solicitate la plata de catre aceasta erau cu mult mai mari decât valoarea facturilor, în baza carora SC G SRL a emis bilete la ordin.
Debitoarea contestatoare nu a probat în nici un fel sustinerile sale, desi i-au fost acordate termene în vederea pregatirii apararii.
Prin precizarile depuse de contestatoare la data de 20 martie 2009, s-a invocat existenta unei întelegeri cu reclamanta SC C SRL, materializata într-un proces-verbal întocmit de executorul judecatoresc D.N., în sensul platii debitului în transe de câte 10.000 lei începând cu luna aprilie 2009.
Reclamanta-creditoare a solicitat în aceste conditii suspendarea judecarii cererii sale, în temeiul art. 242 alin.1 pct.2 Cod procedura civila sub rezerva repunerii cauzei pe rol, în situatia nerespectarii angajamentului de plata de catre debitoare.
Dupa suspendarea judecatii, cauza a fost repusa pe rol, acordându-se termen în continuare la data de 27 noiembrie 2009, când debitoarea a formulat o noua cerere de amânare în vederea angajarii unii aparator.
Desi i s-a acordat posibilitatea de a-si formula apararea, debitoarea nu a produs nici un fel de dovezi în legatura cu solvabilitatea sa, iar prin întâmpinarea formulata la 13 ianuarie 2010, a invocat doar problemele create de criza si starea de sanatate a administratorului debitoarei, care nu le-au permis plata datoriei.
Prin înscrisurile depuse anexa la întâmpinare, contestatoarea nu a probat solvabilitatea sa la data formularii cererii de deschidere a procedurii insolventei de catre SC C SRL, respectiv 23 ianuarie 2009, iar ulterior acestei date au fost introduse astfel de cereri si de catre alti creditori respectiv SC O SRL si SC A SRL care au fost conexate la cererea principala.
Fata de considerentele aratate urmeaza a fi respinsa contestatia debitoarei.
Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC G SRL, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.
Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea creditoarelor: SC C SRL, SC O SRL si SC A SRL si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.
În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei si pentru cea mai avantajoasa oferta va fi desemnat lichidator judiciar Cabinet Individsual de Insolventa A.M. care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.
Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.
În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.
Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 15 martie 2010.
Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 12 martie 2010, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 26 martie 2010, termenul de depunere a contestatiilor la data de 30 martie 2010, termenul de definitivare a tabelului consolidat al creantelor la 9 aprilie 2010. locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.
Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Comercial – deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 2662/88/2008

287/2008 js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 306

Şedinţa publică de la 20 februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 24 octombrie 2008 şi înregistrată sub nr. 2662/88/2008 şi la judecătorul sindic sub nr. 287/2008, debitoarea SC „…” S.N.C. „…”, jud. Tulcea, prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION, desemnat prin încheierea nr. 3338/09.11.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată.

În motivarea cererii, a arătat că debitoarea este o societate care nu şi-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvată de drept.

Lichidatorul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 2701 din Legea nr. 31/1990, republicată, în temeiul căruia „în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei”.

De asemenea, lichidatorul invocă dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora „debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la apariţia stării de insolvenţă”.

Având în vedere că insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, lichidatorul învederează că S.C. „…” S.N.C. are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă către bugetul statului, în cuantum de 11263 lei. Ceea ce semnifică că, insolvenţa este prezumată a fi vădită, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: Încheierea nr. 3338 din 09.11.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Poliţă asigurare profesională, Atestat U.N.PI.R., Declaraţie creanţă D.G.F.P., Declaraţie creanţă Primăria Nufăru, notificări, bilanţuri contabile.

Prin cererea depusă la data de 12 februarie 2009, prin Serviciul Registratură al Tribunalului Tulcea, lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION a solicitat desemnarea sa în calitate de lichidator al debitoarei SC „…” S.N.C., jud. Tulcea.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. „…” S.N.C. a fost dizolvată de drept prin Încheierea nr. 737/14.03.2005 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor în sumă de 11263 lei RON, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorul sindic, urmează a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION, care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 900 lei RON pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 17 aprilie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 17 aprilie 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 04 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 08 mai 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creanţelor la 19 mai 2009, iar primul termen pentru continuarea procedurii la data de 29 mai 2009.

Etichete:

Comercial – deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 2622/88/2008

290/2008 js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 305

Şedinţa publică de la 20 februarie 2009

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea adresată acestei instanţe la data de 23 octombrie 2008 şi înregistrată sub nr. 2622/88/2008 şi la judecătorul sindic sub nr. 290/2008, debitoarea SC „…” S.N.C. „…”, jud. Tulcea, prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION, desemnat prin încheierea nr. 1393/17.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificată.

În motivarea cererii, a arătat că debitoarea este o societate care nu şi-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvată de drept.

Lichidatorul îşi întemeiază cererea pe dispoziţiile art. 2701 din Legea nr. 31/1990, republicată, în temeiul căruia „în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei”.

De asemenea, lichidatorul invocă dispoziţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora „debitorul aflat în stare de insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la apariţia stării de insolvenţă”.

Având în vedere că insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, lichidatorul învederează că S.C. „…” S.N.C. are o creanţă certă, lichidă şi exigibilă către bugetul statului, în cuantum de 688 lei. Ceea ce semnifică că, insolvenţa este prezumată a fi vădită, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar următoarele acte: Încheierea nr. 1393 din 17.04.2006 a judecătorului delegat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, Poliţă asigurare profesională, Atestat U.N.PI.R., Declaraţie creanţă D.G.F.P., Declaraţie creanţă Primăria Nufăru, notificări, bilanţuri contabile.

Prin cererea depusă la data de 12 februarie 2009, prin Serviciul Registratură al Tribunalului Tulcea, lichidatorul Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION a solicitat desemnarea sa în calitate de lichidator al debitoarei SC „…” S.N.C. „…”, jud. Tulcea.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecătorul sindic reţine că S.C. „…” S.N.C. a fost dizolvată de drept prin Încheierea nr. 1393/17.04.2006 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflată în lichidare este în stare de insolvenţă, lichidatorul este obligat să ceară deschiderea procedurii insolvenţei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineşte insolvenţa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispoziţia lichidatorului a rezultat că societatea nu dispune de fonduri băneşti pentru achitarea creanţelor în sumă de 688 lei RON, aceasta se află în stare de insolvenţă.

Aşa fiind, având în vedere cele prezentate judecătorul sindic, urmează a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION şi va dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului şi va fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolvenţă ILIE ION, care va exercita atribuţiile prev.la art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.

Urmează a stabili pentru lichidator o remuneraţie fixă în cuantum de 900 lei RON pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie în procent de 7 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum şi din recuperarea de creanţe.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrăinărilor de părţi sociale sau de interes ori a acţiunilor deţinute de debitoare, de către administratorii acesteia, fără acordul judecătorului sindic; obligarea debitorului să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 17 aprilie 2009.

Faţă de dispoziţiile art.33 alin.7 raportat la art.108 şi 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei asupra averii debitoarei la 17 aprilie 2009, termenul de verificare a creanţelor întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 04 mai 2009, termenul de depunere a contestaţiilor la data de 08 mai 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creanţelor la 19 mai 2009, iar primul termen pentru continuarea procedurii la data de 29 mai 2009.

Etichete:

COMERCIAL – DESCHIDERE PROCEDURA INSOLVENTA

96/2008 js LDP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 27

Sedinta publica de la 09 Ianuarie 2009

Asupra cauzei de fata:

Prin Sentinta civila nr. 1313/13.06.2008 a Tribunalului Tulcea, pronuntata de judecatorul sindic s-a admis cererea reclamantei creditoare SC ………… S.R.L. si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma generala fata de debitoarea ……….. S.R.L., fiind desemnat în calitate de administrator judiciar …………

Prin Încheierea nr. 2532/21.11.2008 a Tribunalului Tulcea, s-a admis planul de reorganizare a activitatii debitorului, propus de administratorul judiciar si s-a dispus ca administratorul judiciar sa convoace adunarea generala a creditorilor si debitorul în termen de 20 zile, pentru a-l supune aprobarii.

Având în vedere ca în sedinta adunarii creditorilor din data de 11.12.2008 a fost infirmat Planul de reorganizare, prin cererea nr. 4415/16.12.2008, administratorul judiciar a solicitat instantei de judecata deschiderea procedurii de faliment fata de debitoarea S.C. ………. S.R.L.

Astfel, fiind îndeplinite conditiile deschiderii procedurii falimentului potrivit art. 107 alin. (1) lit. A din Lg. 85/2006 ca unica solutie pentru satisfacerea creantelor creditorilor se va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator ……….., care va exercita atributiile prev. la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1800 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Urmeaza a dispune dizolvarea societatii debitoare.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.29 alin.1.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor mentionate la art.108 alin.3 în vederea întocmirii tabelului suplimentar, precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila, la 11 februarie 2009; termenul de verificare a creantelor mentionat la art.108 alin.3 din lege, de întocmire, afisare si comunicare a tabelului suplimentar al acestora la 04 martie 2009; termenul de depunere la tribunal al contestatiilor la 09 martie 2009, termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 20 martie 2009, notificare ce se va publica într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete:

Comercial – deschidere procedura insolventa

Dosar nr.2743/88/2008

SENTINTA CIVILA NR.79

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 06 noiembrie 2008 si înregistrata sub nr.2743/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr…., debitoarea ….. prin lichidator CONSENSUS OMNIUM I.P.U.R.L. – FILIALA TULCEA, desemnat prin încheierea nr.1344 din 25.04.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, având în vedere atributiile stabilite de dispozitiile art.252 si urm. din Legea nr.31/1990, a solicitat Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea informatii privind data înregistrarii, obiectul de activitate, capitalul social, sediul firmei, numarul de asociati, datele de identificare ale administratorului si domiciliul acestuia.

Societatea … a fost înregistrata în registrul comertului la data de 23.05.2005, având ca asociat pe d-nul …, iar activitatea principal conform CAEN – 4532 lucrari de izolatii si protectie anticoroziva.

A mai procedat la notificarea administratorului societatii, respectiv … prin adresa nr…. din ….

Situatia datoriilor nu a putut fi determinata deoarece evidenta financiar – contabila a societatii nu a fost predata de fostul administrator.

A mai mentionat ca a solicitat creditorilor bugetari sa comunice situatia debitelor …., iar Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea s-a înscris cu cerere de creata în valoare de 10.000 lei, Primaria Municipiului Tulcea a comunicat, prin adresa nr…. din … ca societatea nu figureaza cu debite restante, si Inspectoratul Teritorial de Munca Tulcea a adus la cunostinta, prin adresa nr…., ca societatea nu înregistreaza debite restante.

A mai aratat ca societatea debitoare … este o societate în dizolvare de drept potrivit art.237 alin.(1) lit.b) din Legea nr.31/1990 republicata.

A mai precizat ca, în aceasta situatie, conform dispozitiilor art.2701 si art.2702 din Legea nr.31/1990, lichidatorul este obligat sa solicite deschiderea procedurii insoventei în forma simplificata.

De asemenea, a solicitat desemnarea în calitate de lichidator a Consensus Omnium I.P.U.R.L. Filiala Tulcea întrucât are resurse umane necesare pentru a putea desfasura activitatea de lichidare la societatea în cauza si dispune de experienta necesara pentru preluarea dosarului si lichidarea societatii în conditii optime.

În sustinere, reclamanta depus la dosar în copie: încheierea nr…. din …, notificare administrator nr. …/…, adresa nr…. din … a D.G.F.P. Tulcea, adresa nr…./… din … emisa de Primaria Tulcea si adresa nr…/… trimisa de I.T.M. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr.1547 din data de 19 septembrie 2007 pronunatata de catre Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1165/88/2007, în temeiul art.237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantei si nici de bunuri care sa poata fi valorificate pentru stingerea datoriilor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea …..

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost numit conform Legii nr.31/1990, în calitate de lichidator CONSENSUS OMNIUM I.P.U.R.L., care a formulat cerere de desemnare în aceasta calitate si în baza Legii nr.85/2006, si a desfasurat activitatea ulterior desemnarii sale prin încheierea nr.1344 din 25.04.2008, instanta va numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o remuneratie de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 5% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 23 martie 2009.

Se va fixa termen maxim de predare a gestiunii averii de la debitor catre lichidator 13 februarie 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 23 martie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar la 07 aprilie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 10 aprilie 2009, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 22 aprilie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Se va fixa termen pentru continuarea procedurii la 22 mai 2009.

Etichete: