Top

Comercial-contestaţie tabel definitiv de creanţă

Dosar nr. 2708/88/2008

Sentinţa civilă Nr. 43

Şedinţa publică de la 16 Ianuarie 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 2708/88/2008 S.C. …. S.A. Brăila a formulat contestaţie împotriva tabelului final al creditorilor S.C. …. S.R.L.

În motivare contestatoarea S.C. …. S.A. Brăila a arătat că în calitate de creditoare a solicitat înscrierea la masa credală a debitoarei S.C. …. S.R.L. Tulcea (în dosarul nr. 691/88/2008) aflat pe rolul Tribunalului Tulcea, cu suma de 1670,05 lei, datorată conform facturilor depuse în copie certificată.

Se mai menţionează că lichidatorul judiciar desemnat – …. Constanţa deşi avea obligaţia conform art. 109 alin. 1 din Legea nr 85/2006 să notifice toţi creditorii debitoarei cu privire la declanşarea procedurii falimentului debitoarei, ea în calitate de creditoare a debitoarei nu a fost notificată.

A mai precizat contestatoarea că, în data de 26-08-2008, încercând să recupereze creanţa de la debitoare a fost informată că s-a declanşat procedura insolvenţei potrivit Legii nr. 85/2006; în această situaţie au căutat pe internet numele practicianului în insolvenţă desemnat pentru a solicita relaţii cu privire la stadiul dosarului de insolvenţă; în aceeaşi zi i-a fost transmisă prin fax sentinţa nr. 1158/30-05-2008 prin care s-a declanşat procedura simplificată de faliment.

S-a mai arătat că termenul pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei a expirat la data de 18-07-2008, dată la care ea nu avea cunoştinţă de starea de insolvenţă a debitoarei.

Se mai arată că S.C. …. S.A., în calitate de creditoare, a depus la Tribunalul Tulcea, la data de 10-09-2009, declaraţia de creanţă pentru suma de 1670,05 lei; creanţa este certă, lichidă şi exigibilă; lichidatorul judiciar al debitoarei SC …. S.R.L. Tulcea a notificat-o în data de 24-10-2008 că respectiva creanţă este tardiv depusă şi că a fost decăzută din drepturi potrivit art. 76 alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

A mai arătat contestatoarea că nu a fost notificată cu privire la declanşarea procedurii de insolvenţă/faliment a debitoarei …. S.R.L. Tulcea şi de aceea consideră că a depus declaraţia de creanţă în termen; se solicită înscrierea la masa credală cu suma de 1670,05 lei.

În situaţia în care se arată, judecătorul sindic apreciază că depunerea declaraţiei de creanţă s-a făcut tardiv, se solicită să fie înscrişi la masa credală în conformitate cu prevederile art. 75 alin. 1.

S.C. …. Constanţa, în calitate de lichidator judiciar pentru S.C. …. S.R.L. Tulcea a depus la dosar întâmpinare precum şi o serie de alte înscrisuri.

Prin întâmpinare, lichidatorul judiciar a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1158/30-05-2008 Tribunalul Tulcea a dispus deschiderea falimentului în formă simplificată faţă de S.C. …. S.R.L. Tulcea iar în calitate de lichidator judiciar a desemnat …..; prin această hotărâre, judecătorul sindic a stabilit ca termen limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă data de 18-07-2008; lichidatorul judiciar a notificat fostul administrator al falitei solicitându-i să predea documentele societăţii; fostul administrator a primit notificarea nr. 1088/27-06-2008, astfel cum rezultă din confirmarea de primire ataşată acesteia, însă nu a predat documentele în timp util; astfel, până la expirarea termenului stabilit de judecătorul sindic pentru depunerea creanţă, lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia evidenţei contabile a falitei; fostul administrator nu a depus actele prevăzute de art. 28 din Legea nr. 85/2008; în consecinţă, lichidatorului judiciar nu i-a fost predată lista creditorilor prevăzută de art. 28 alin. 1 lit. c din legea nr. 85/2006.

Se mai arată că, ulterior expirării termenului stabilit pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, fostul administrator al S.C. …. S.R.L. a predat documentele în două tranşe, respectiv la data de 24-07-2008; prin ziarul … din 28-06-2008 s-a realizat notificarea prin publicitate lărgită cu privire la deschiderea falimentului în formă simplificată faţă de …. S.R.L. şi cu privire la termenele procedurale stabilite de judecătorul sindic; de asemenea, notificarea prin publicitate s-a efectuat şi prin buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 2735/07-07-2008; contestatoarea SC …. S. A. a depus declaraţia de creanţă la data de 10-09-2008; în urma analizei, lichidatorul judiciar a înlăturat integral creanţa solicitată motivat de faptul că declaraţia de creanţă a fost depusa tardiv, cu depăşirea termenului limită de 18-07-2008 stabilit de judecătorul sindic.

Se mai susţine că prezenta contestaţie ar trebui respinsă ca nefondată pentru următoarele considerente: art. 109 din Legea nr. 85/2006 invocat de către contestatoare face trimitere la dispoziţiile art. 61 din aceeaşi lege, articol care, la rândul său, se coroborează în ceea ce priveşte notificările şi comunicarea oricărui act de procedură cu art. 7 din Legea 85/2006; potrivit textelor de lege menţionate, regula este că notificarea deschiderii procedurii se realizează individual, conform Codului de procedură civilă; însă teza finală din alin. 3 al art. 7 din Legea 85/2006 reglementează o excepţie de la această regulă în sensul că „ pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c, procedura prevăzută la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin buletinul procedurilor de insolvenţă.”

Se mai precizează că din economia textului de lege citat rezultă că, pentru creditorii care sunt necunoscuţi lichidatorului judiciar, notificarea prevăzută de art. 61 din legea 85/2006 se consideră a fi îndeplinită dacă aceasta s-a efectuat prin publicare în buletinul procedurilor de insolvenţă.

A mai arătat lichidatorul judiciar că a prezentat mai sus situaţia de fapt existentă în prezenta speţă şi a aprobat prin înscrieri faptul că până la momentul la care a expirat termenul fixat de judecătorul sindic pentru depunerea declaraţiilor de creanţă, lichidatorul judiciar nu a intrat în posesia documentelor falitei şi implicit nu a putut intra în posesia listei creditorilor prevăzută de art. 28 alin. 1 lit. c din legea 85/2006; în consecinţă, pentru lichidatorul judiciar, S.C. …. S.A. era un creditor necunoscut la momentul la care s-au efectuat notificările conform cu art. 7 din Legea 85/2006.

Se mai arată că, dată fiind situaţia de fapt, în speţă devine aplicabilă excepţia reglementată de teza finală a art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006 în sensul că, contestatoarei îi este opozabilă notificarea efectuată prin Buletinul procedurilor de insolvenţă şi cea efectuată prin ziarul ….; potrivit art. 7 alin. 3 teza finală, procedura notificării S.C. …. S.A. este considerată îndeplinită prin buletinul procedurilor de insolvenţă.

S-a mai arătat că în ceea ce priveşte fondul creanţei, în măsura în care apărările vor fi înlăturate, creditoarea a solicitat înregistrarea la masa credală cu suma de 1670,05 lei reprezentând c/val. marfă; în menţinerea creanţei au fost depuse şase facturi şi fişa clientului; analizând solicitările creditoarei şi documentele predate de fostul administrator, a rezultat că din suma de 1670,05 lei, S.C. …. S.R.L. a mai efectuat o plată în cuantum de 270 lei prin casă, conform chitanţei din 01-01-2008; astfel din totalul sumei solicitate, de 1670,07 lei S.C. …. S.A. figurează în evidenţa contabilă cu suma de 1400,05 lei.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţă reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 1158 din 30-05-2008 a Tribunalului Tulcea Secţia Civilă, Comercială şi de Contencios Administrativ s-a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată cu privire la debitoarea S.C. …. S.R.L.; s-a dispus, printre altele, ca lichidatorul să notifice conform Codului de procedură civilă intrarea în faliment, tuturor creditorilor debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 18-07-2008, termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 08-08-2008, termenul de depunere a contestaţiilor la 22-08-2008, termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat la 05-09-2008; lichidatorul va publica notificarea şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art. 61 alin. 3 din legea nr. 85/2006.

La data de 28-06-2008, prin ziarul …, s-a realizat notificarea prin publicitate lărgită cu privire la deschiderea falimentului în formă simplificată faţă de …. S.R.L. şi cu privire la termenele stabilite de judecătorul sindic; notificarea prin publicitate s-a efectuat şi prin buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 2735/07-07-2008.

Se cuvine a fi subliniat faptul că S.C. …. S.A. a depus declaraţia de creanţă la data de 10-09-2008.

Conform art. 61 alin. 1 din legea nr. 85/2006, în urma deschiderii procedurii, administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 28 alin. lit. c ori, după caz, în condiţiile art. 32 alin. 2, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori altor registre unde debitorul este înmatriculat/înregistrat, pentru efectuarea menţiunii.

Potrivit art. 7 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, citarea părţilor, precum şi comunicarea oricăror acte de procedură, a convocărilor şi notificărilor faţă de participanţii la proces, al oricărui sediu, domiciliu sau reşedinţă se află în străinătate, este supusă dispoziţiilor Codului de procedura civilă, cu modificările şi completările ulterioare; buletinul procedurilor de insolvenţă va fi realizat şi în formă electronică. Conform art. 7 alin. 3 din Legea 85/2006, prin excepţie de la prevederile alin. 1 se vor realiza, conform codului de procedură civilă, comunicarea actelor de procedură anterioare deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii; pentru creditorii care nu au putut fi identificaţi în lista prevăzută la art. 28 alin. 1 lit. c procedura notificării prevăzute la art. 61 va fi considerată îndeplinită dacă a fost efectuată prin buletinul procedurilor de insolvenţă.

Cum, cu alte cuvinte, în esenţă, pentru contestatoare, notificarea a fost îndeplinită prin publicare în buletinul procedurilor de insolvenţă, declaraţia de creanţă fiind depusă tardiv, urmează ca instanţa să respingă contestaţia ca nefondată.

Etichete: