Top

Inchidere procedura insolventa

Dosar nr.18/88/2004

25/2004 JS

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR. 335

Sedinţa publică din data de 27 februarie 2009

Prin raportul depus la data de 14 martie 2008 „…” Tulcea a solicitat închiderea procedurii prev. de Legea nr.85/2006 faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag.

Prin sentinţa civilă nr.295/15 februarie 2005 a Tribunalului Tulcea s-a dispus deschiderea procedurii reorganizării judiciare şi a falimentului conform L.64/1995 republicată faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag, fiind desemnat în calitate de administrator judiciar „…”SRL Tulcea.

In baza documentelor preluate de la reprezentantul debitoarei, administratorul judiciar a întocmit şi depus la dosar raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă, solicitând deschiderea procedurii de faliment faţă de S.C.””…””SA Babadag, neexistând posibilitatea reorganizării activităţii .

Prin încheierea nr.1412/12 august 2005 pronunţată de Tribunalul Tulcea s-a dispus intrarea debitoarea S.C.””…””SA Babadag în procedura falimentului prev. de Legea 64/1995 republicată, fiind desemnat în calitate de lichidator S.C.””…””SRL Tulcea.

In temeiul atribuţiilor stabilite de lege, au fost depuse la dosar de către lichidator, tabel suplimentar al creanţelor, tabel definitiv consolidat rapoarte asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuţie.

Intrucât toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, iar toate fondurile obţinute au fost distribuite în temeiul art.129 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, lichidatorul judiciar a solicitat la data de 14 martie 2008, închiderea procedurii de insolvenţă privind pe debitoarea S.C.””…”” SA.

La data de 4 aprilie2008 creditoarea AVAS Bucureşti a formulat obiecţiuni la raportul final întocmit de lichidatorul judiciar al debitoarei în care arată că, deşi raportul privind închiderea procedurii insolvenţei faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag suspus analizei judecătorului sindic şi creditorilor reuşeşte să sintetizeze în mare parte aspectele majore care au caracterizat-o în ce priveşte însă identificarea cauzelor care au determinat starea de încetare de plăţi şi persoanele vinovate de apariţia respectivei situaţii lichidatorul judiciar nu menţionează dacă înţelege să formuleze cerere privind antrenarea răspunderii foştilor administratori ai debitoarei.

La data de 3 iulie 2008 lichidatorul judiciar a depus la dosar completare la raportul final privind pe debitoarea S.C.””…””SA Babadag.

Prin sentinţa civilă nr.2062/12.09.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea, au fost respinse obiecţiunile la raportul final ca nefondate.

Examinând cererea lichidatorului de închidere a procedurii falimentului deschisă faţă de debitoarea S.C.””…””SA Babadag, judecătorul sindic constată că, creditorii înscrişi în tabelul definitiv consolidat al creanţelor debitoarei sunt : DGFP Tulcea, Primăria oraş Babadag şi AVAS Bucureşti.

Sumele obţinute din vanzarea la licitaţie publică a bunurilor din patrimoniul debitoarei au fost consemnate în contul acesteia şi ulterior distribuite creditorilor, în baza raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi Planul de distribuţie .

Sumele obţinute din recuperarea debitului restant datorat de S.C.Tipo Media” SRL Tulcea au fost distribuite conform raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea creanţelor şi planul de distribuţie pentru debitoarea S.C.””…””SA Babadag.

Intrucât toate bunurile din averea debitoarei au fost lichidate, iar toate fondurile obţinute au fost distribuite, în temeiul art.129 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic va aproba raportul final şi în temeiul disp.art.132 alin.2 din L.85/2006, urmează a dispune închiderea procedurii falimentului privind pe debitoarea S.C.””…”” SA.

Urmează a dispune radierea debitoarei din registrul comerţului, notificarea prezentei sentinţe la DGFP Tulcea şi ORC Tulcea pentru efectuarea menţiunilor de închidere a procedurii, precum şi publicarea prin Buletinul procedurilor de insolvenţă.

Etichete: