Top

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 2776/88/2008

Sentinta Civila Nr. 307

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 14 noiembrie 2008 si înregistrata sub nr. 2776 /88/2008, si la judecatorul sindic sub nr…./2008js RS, reclamanta creditoare S.C. … S.R.L. Cluj Napoca, a chemat în judecata pe pârâta debitoare S.C. … S.R.L. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei fata de aceasta în conformitate cu Lg. 85/2006.

În motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca între aceasta si pârâta au existat raporturi comerciale, reclamanta a livrat marfa catre societatea pârâta, la cererea acesteia, însa pârâta debitoare nu si-a achitat obligatiile asumate.

Se mai arata ca are o creanta de 16.223, lei si este formata din 8.111,56 lei marfa livrata si neachitata si 8.111,56 lei penalitati de întârziere, care nu a fost achita o perioada mai mare de 30 de zile de la scadenta, creanta fiind certa, lichida si exigibila.

În temeiul art. 33 pct. 1 din Lg. 85/2006 a fost notificata debitoarea cu copie de pe cererea reclamantei, pentru a formula contestatie în temeiul art. 33 pct. 2 din Lg. 85/2006.

Pârâta debitoare S.C. … S.R.L. Tulcea nu a formulat contestatie în termenul prevazut de lege.

Analizând actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine;

Prin cererea adresata acestei instante, reclamanta creditoare S.C. … S.R.L. Cluj Napoca, a chemat în judecata pe pârâta debitoare S.C. … S.R.L. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei fata de aceasta în conformitate cu Lg. 85/2006.

Desi notificata debitoarea, nu a formulat contestatie împotriva cererii de deschidere a procedurii, respectiv nu a contestat starea de insolventa vadita, asa cum este prevazut de art. 3 din Lg. 85/2006, prin care se arata ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum în cauza starea de insolventa este prezumata ca fiind vadita deoarece debitorul nu a achitat creanta scadenta dupa 30 de zile, mai mult de atât nu a contestat aceasta stare, judecatorul sindic, apreciaza cererea reclamantei creditoare ca fiind întemeiata, urmând a fi admisa cererea în temeiul art. 3 pct. 25 raportat la art. 1 alin. 2 lit. “d” din Lg. 85/2006.

Urmeaza a dispune deschiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. … S.R.L. Tulcea în forma simplificata, urmând a se dispune dizolvarea societatii debitoare din registrul societatilor comerciale al ORC.

Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, deliberând, apreciaza ca cea mai buna oferta este a societatii profesionale … I.P.U.R.L. Tulcea, care va exercita atributiile prevazute de art. 24 si 25 din Lg. 85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin urmând a se stabili o remuneratie pentru lichidator fixa în cuantum de 1000 ron pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, prin începerea falimentului, iar în continuare se va face aplicarea dispozitiilor generale cuprinse în art.32 si urmatoarele, dat fiind forma simplificata a procedurii, care nu parcurge toate etapele ce alcatuiesc procedura generala, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 17 aprilie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 17 aprilie 2009 termenul de depunere a contestatiilor la 04 mai 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 19 mai 2009, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Tags: