Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 2000/88/2008

174/2008 js LDP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR. 2052

Sedinta publica din 12 septembrie 2008

JUDECATOR SINDIC

JUDECATORUL-SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 18 iulie 2008 si înregistrata sub nr. 2000/88/2008, iar la judecatorul sindic sub nr. 174/2008, reclamanta D.G.F.P. TULCEA a chemat in judecata pe parata debitoare S.C. ……….., jud. Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul Lg. 85/2006.

S-a sustinut ca împotriva debitoarei exista o creanta certa, lichida si exigibila, în suma de 61.116 lei, reprezentând obligatii catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor de sanatate, bugetul asigurarilor de somaj, pe care aceasta nu a achitat-o în mai mult de 30 zile.

In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, somatii si titlurile executorii aferente emise de Administratia Finantelor Publice Tulcea.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

Parata debitoare SC ………….., jud.Tulcea nu a formulat contestatie în temeiul art. 33 alin.2 din legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC ……., jud.Tulcea datoreaza creditoarei D.G.F.P. TULCEA, suma de 61.116 lei RON si pentru ca au trecut mai mult de 30 zile de la scadenta, iar societatea nu a achitat debitele, este prezumata a fi în insolventa, conform art. 3 alin.1 pct. 1 lit. a din Lg. 85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Totodata, se retine ca suma datorata reclamantei depaseste plafonul de 10.000 lei RON.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma generala fata de debitoarea SC ………….., jud. Tulcea.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, în cauza va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar ………., care s-a remarcat prin eficienta în alte dosare, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o remuneratie de 1400 lei RON.

Urmeaza ca în temeiul art. 47 alin. 3 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art. 59 alin. 1 din lege la data de 07 noiembrie 2008.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 03 noiembrie 2008, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 24 noiembrie 2008, termenul de depunere a contestatiilor la data de 05 decembrie 2008, termenul de definitivare a tabelului creantelor la 15 decembrie 2008.

Urmeaza ca prima sedinta a adunarii creditorilor sa aibe loc la data de 28 noiembrie 2008 si va fi prezidata de administratorul judiciar.

Administratorul judiciar va publica notificarea într-un ziar de lartga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art. 61 alin. 3 din Lg. 85/2006.

Etichete: