Top

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 315/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinta civila Nr. 530

Sedinta publica de la 27 Martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 17.02.2009 si înregistrata sub nr. 315/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr. 46/2009, reclamanta creditoare SC ……..SRL a chemat in judecata pe parata debitoare SC ……… SRL cu sediul în Tulcea, str. ………, jud. Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolventei în temeiul Lg. 85/2006.

În motivarea cererii, reclamanta creditoare a precizat ca, creanta reprezinta debit neachitat în baza facturilor fiscale depuse la dosar.

Mentioneaza ca valoarea creantei este de 65761,75 lei, aceasta fiind certa, lichida si exigibila.

In sustinere, reclamanta creditoare a depus la dosar, în copie, facturile fiscale neachitate de debitoare.

In temeiul art. 33 al. 1 din Lg. 85/2006, cererea creditoarei a fost comunicata debitoarei la sediul social al acesteia.

Parata debitoare SC ……. TULCEA, jud. Tulcea nu a formulat contestatie în temeiul art.33 alin.2 din legea 85/2006.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca debitoarea SC ……….. TULCEA, jud. Tulcea datoreaza creditoarei SC ……….. SRL suma de 65761,75 lei reprezentând facturi fiscale pe care debitoarea nu le-a achitat cu fondurile banesti disponibile la data scadentei, termenele de plata fiind expirate, este prezumata a fi în insolventa, conform art.3 alin.1 pct.1 lit.a din Lg.85/2006, impunându-se, în consecinta, deschiderea fata de aceasta a procedurii insolventei.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea SC ………. SRL TULCEA, judetul Tulcea.

Având în vedere faptul ca prin cererea formulata creditoarea a solicitat expres numirea unui lichidator judiciar, în cauza va fi desemnat, în calitate de administrator judiciar EXPERT ……….Tulcea, care va exercita atributiile prev.de art.20 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin si pentru care se va stabili o retributie de 2000 lei.

În temeiul art.47 alin.3 din lege, se va ridica în tot dreptul de administrare al debitoarei, conducerea se va exercita de administratorul judiciar, urmând a se dispune interzicerea debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, înstrainarilor de parti sociale sau de interes detinute de debitoare, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia administratorului judiciar toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1. în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

În temeiul art.41 din Lg.85/2006 urmeaza ca nici o dobânda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala numita generic “accesorii”, nu va putea fi adaugata creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii, cu exceptia creantelor garantate care se înscriu în tabelul definitiv si/sau în tabelul definitiv consolidat, dupa caz, la valoarea garantiilor, evaluate conform art.39 alin.(1) lit.A, dar nu mai mult decât valoarea totala a creantei garantate de acea garantie.

Urmeaza a dispune ca administratorul judiciar sa întocmeasca si sa prezinte în termen de 30 zile de la desemnare, un raport prin care sa propuna fie intrarea în procedura simplificata, fie continuarea perioadei de observatie din procedura generala.

Urmeaza a stabili termen pentru depunerea de catre administratorul judiciar a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei, prevazut de art.20 alin.(1) lit.b si art.59 alin.(1) din lege, la data de 22 mai 2009.

Se va dispune ca administratorul judiciar sa notifice, conform codului de procedura civila, intrarea în procedura insolventei, în forma generala, tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 19 mai 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 02 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 05 iunie 2009, termenul de definitivare tabelului creantelor la 15 iunie 2009, prima sedinta a adunarii creditorilor va avea loc la data de 17 iunie 2009 ora 10:00 si va fi prezidata de administratorul judiciar, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Tags: