Top

Înlocuire măsură plasament în regim de urgenţă;

Dosar nr. 122/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 199

Şedinţa publică de la 06 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.122/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI TULCEA a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist PE, domiciliată în comuna Mahmudia, judeţul Tulcea, atestată cu atestat nr.11/19.06.2007 al CPC Tulcea, pentru minora AG, născută la …………în Tulcea, judeţul Tulcea, fiica lui natural şi AP domiciliată în comuna C……, judeţul Tulcea, cu reşedinţa necunoscută.

De asemenea a solicitat a se dispune ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului judeţean Tulcea în conformitate cu art.62, alin.2 din Legea nr.272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei şi nu a fost recunoscută de tată.

Mama minorei este neşcolarizată, nu are venituri, nu are locuinţă, este necăsătorită şi duce o viaţă dezorganizată, practicând cerşetoria şi prostituţia pentru a-şi câştiga existenţa. Mai are doi copii care beneficiază de măsură de plasament la asistent matern al profesionist.

Mama şi minora au fost preluate de la Centrul „Sf.Ecaterina” Bucureşti de către asistenţii sociali din cadrul DGASPC Tulcea şi internate în centrul maternal prin dispoziţia nr.4505/18.12.2008 a directorului DGASPC Tulcea.

Reclamanta arată că nu a putut fi identificat nici un membru din familia lărgită care să-şi poată asuma responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copiilor.

Întrucât mama se foloseşte de copil pentru a-şi câştiga existenţa, punând în pericol sănătatea şi integritatea acestuia, prin dispoziţia nr.180/19.01.2009 a directorului DGASPC Tulcea s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă al minorei la asistent maternal profesionist.

In dovedirea acţiunii, reclamanta a depus la dosar în copie următoarele înscrisuri; raport nr.1695/2009, plan individualizat de protecţie nr.1697/2009, dispoziţiile nr.180/19.01.2009, nr.4504/18.12.2008, ancheta socială nr.1698/2009, certificatul de naştere al minorei, hotărârea nr.55 PS/2007, atestatul nr.11/2007, proces verbal, adresa nr.23531/2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine că prin dispoziţia nr.4504/18.12.2008 a directorului DGASPC Tulcea s-a stabilit măsura de plasament în regim de urgenţă a minorei Aptula Gabriela la Centrul Maternal Tulcea. Minora născută la data de 9 februarie 2008 în Tulcea, judeţul Tulcea, provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei şi nu a fost recunoscută de tată.

Mama minorei este neşcolarizată, nu are venituri, nu are locuinţă, este necăsătorită şi duce o viaţă dezorganizată, practicând cerşetoria şi prostituţia pentru a-şi câştiga existenţa. Mama se foloseşte de copil pentru a-şi câştiga existenţa, punând în pericol sănătatea şi integritatea acestuia.

Datorită situaţiei în care se află minora şi datorită faptului că nu a putut fi identificat nici un membru din familia lărgită care să-şi poată asuma responsabilitatea creşterii şi îngrijirii copiilor, rezultă că în prezent, instituirea măsurii de protecţie specială a plasamentului la asistent maternal profesionist, pentru minoră, este interesul superior al acesteia.

Potrivit prevederilor art.66 al.2 raportat la art.56 pct.c, 58 al.1 lit.b din Legea nr.272/2004 „Plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, la un asistent maternal.

Instanţa judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim de urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa.

Având în vedere aspectele prezentate, se constată că reintegrarea în familie a copilului nu este posibilă, după cum nu există nici motive pentru menţinerea plasamentului în regim de urgenţă, iar poziţia mamei cu privire la situaţia copilului a fost clar exprimată, aceasta din urmă având paternitatea nerecunoscută, urmează a admite cererea formulată de D.G.A.S.P.C. Tulcea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, cu privire la minora AG cu măsura plasamentului la asistent maternal profesionist PE.

În temeiul art.62 alin.2, din Legea nr.272/2004 urmează a delega exerciţiul drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti către preşedintele Consiliului judeţean Tulcea.

Etichete:

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 181/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 252

Şedinţa publică din data de 16 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 181/88/2009 la data de 29 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), domiciliată în comuna Somova, judeţ Tulcea, cu Atestat nr. 42/17.07.2007 al C.P.C., pentru minora (…), născută la data de (…), în Tulcea, judeţ Tulcea, fiica lui Natural şi (…), domiciliată în sat (…), com. (…), jud. Tulcea.

A mai solicitat, de asemenea, ca în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj, nefiind recunoscută de tată, iar situaţia familiei (…) este una destul de critică, acest aspect impunând luarea unei măsuri de protecţie pentru minora (…). Ancheta socială a concluzionat că imobilul acestei familii ce aparţine bunicii paterne a fost distrus în urma unui incendiu în proporţie de 80% şi, cu toate acestea, cei opt membri ai familiei continuă să locuiască aici, neavând o altă soluţie.

Mama minorei nu are venituri, este însărcinată în luna a VI-a şi prezintă complicaţii, fapt care nu îi permite să se ocupe de minoră. Membrii familiei lărgite locuiesc în acelaşi imobil şi nu au posibilităţi materiale pentru a-şi asuma responsabilitatea creşterii şi îngrijirii minorei. Astfel, prin dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru minoră la asistent maternal profesionist.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 56 pct. b, art. 58 alin. 1 pct. b, art. 61 alin. 2 pct. a, art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii, au fost depuse următoarele înscrisuri: Raport referitor la ancheta psihosocială a copilului, plan individualizat de protecţie, Dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, ancheta socială a D.G.A.S.P.C. TULCEA, ancheta socială a Primăriei (…), Plan de Servicii, certificat de naştere minor, atestat asistent maternal profesionist, declaraţia mamei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate nerescunoscută.

Minora a fost preluată în regim de urgenţă întrucât situaţia din familia mamei nu-i putea asigura creşterea şi dezvoltarea.

Imobilul proprietatea bunicii materne compus din două camere şi anexe este nemobilat, fără bunuri de strictă necesitate, locuind opt persoane care nu au venituri; bunica maternă prezintă un handicap fizic, fără a avea certificat şi nici venit în acest sens, din partea căreia nu poate primi vreun sprijin. Mătuşa maternă, de asemenea, are doi copii în întreţinere, divorţată, fără venituri.

Deşi membrii familiei sunt ataşaţi afectiv de minora (…), totuşi, aspectele ilustrate mai sus au impus măsura plasamentului la un asistent maternal profesionist.

Potrivit dispoziţiilor art. 56 pct. b, de măsurile de protecţie specială, instituite de lege, beneficiază copilul care, în vederea protejării intereselor sale, nu poate fi lăsat în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, iar art. 58 alin. 1 pct. b din Legea nr. 272/2004, prevede că plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la un asistent maternal.

Totodată, art. 61 alin. 2 pct. a) stipulează că măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. a) precum şi în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. c) şi d), dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului; de asemenea, art. 62 alin. 4 din Legea nr. 272/2004, modalitatea de exercitare a drepturilor şi de îndeplinire a obligaţiilor părinteşti cu privire la persoană şi la bunurile copilului aflat în situaţia prev. la art. 56 lit. c) şi d) şi, respectiv la art. 56 lit. b) şi e) se stabileşte de către instanţa judecătorească.

Având în vedere cele prezentate, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…) pentru minora (…), născută la data de (…) în Tulcea, judeţ Tulcea.

Făcând aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din legea susmenţionată, drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi exercitate şi respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 161/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 251

Şedinţa publică din data de l6 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.161/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA, cu sediul în Tulcea, strada Gavrilov Corneliu nr. 120, judeţ Tulcea a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), domiciliată în Tulcea, str. …., judeţ Tulcea, cu atestat nr. 42/17 iulie 2007 al C.P.C. Tulcea, pentru minora (…), născută la data de … în Tulcea, judeţ Tulcea, fiica lui natural şi (…), domiciliată în comuna …, judeţ Tulcea, cu reşedinţa necunoscută.

A mai solicitat reclamanta ca, în conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei şi nu a fost recunoscută de tată.

Minora, împreună cu fratele ei, în vârstă de 2 ani, au fost abandonaţi de mamă, la concubinul acesteia. S-a dezinteresat total de aceştia, ducând o viaţă dezorganizată, pleacă de la domiciliu cu diverşi cetăţeni din localitate, fără a se preocupa de faptul că minorii sunt lăsaţi în frig şi fără hrană. Concubinul a dus copii la o mătuşă maternă, care a sesizat primăria, declarând că nu are posibilitatea de a se ocupa de creşterea şi îngrijirea celor doi copii. Mama minorilor a revenit la domiciliul concubinului, este consumatoare de băuturi alcoolice şi cu un comportament indecent, iar la momentul unei vizite de către reprezentanţii direcţiei pentru protecţia copilului, au constatat că minorii prezentau o stare febrilă, fapt ce a impus internarea în Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă – Tulcea, pentru investigaţii.

Prin dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru cei doi copii la acelaşi asistent maternal profesionist pentru a fi împreună.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 56 pct. c, art. 58, alin. 1) pct. b, art. 61 alin. 2, pct. a, art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii, s-au depus următoarele înscrisuri: dispoziţia directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, certificat de naştere al minorului, atestatul asistentului maternal profesionist, Referatul nr. 1988/21 ianuarie 2008.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Minora (…), în vârstă de 1 an, împreună cu fratele ei, au fost părăsiţi de mamă şi lăsaţi în grija concubinului acesteia, flămânzi şi nesupravegheaţi. Intrucât concubinul nu s-a putut preocupa de situaţia lor i-a lăsat în grija unei mătuşi din partea mamei copiilor care, la rândul său, a sesizat reprezentanţii direcţiei.

S-au făcut toate demersurile pentru a li se asigura plasamentul în regim de urgenţă la un asistent maternal profesionist, avându-se în vedere vârsta deosebit de fragedă a acestora, deoarece în familiile celor două rude materne ale copiilor nu există condiţii şi disponibilităţi pentru creşterea şi dezvoltarea lor iar mama nu doreşte să ştie nimic despre ei, interesată fiind doar de propria sa persoană.

Potrivit dispoziţiilor art. 56 pct., c din Legea nr. 272/2004, de măsurile de protecţie specială instituite de prezenta lege beneficiază copilul abuzat sau neglijat, iar art. 58 alin. 1 pct. b, stipulează că „plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă, în condiţiile prezentei legi, după caz, la un asistent maternal; de asemenea, art. 61 alin. 2 pct. a, „măsura plasamentului se stabileşte de către instanţa judecătorească, la cererea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, în situaţia copilului prevăzut la art. 56 lit. a, precum şi în situaţia copilului prev. la art. 56 lit. c) şi d), dacă se impune înlocuirea plasamentului în regim de urgenţă dispus de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite acţiunea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), pentru minora (…), născută la data de 9 ianuarie 2008 în municipiul Tulcea, judeţ Tulcea.

Făcând şi aplicarea dispoziţiilor art. 62 alin. 2 din Legea nr. 2727/2004, se va dispune ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 160/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 247

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată cestei instanţe şi înregistrată sub nr. 160/88/2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist, pentru minorul (…), născut la 1 mai 2006, în Tulcea, judeţ Tulcea, fiul lui (…), cu domiciliul necunoscut şi (…), domiciliată în comuna (…), judeţ Tulcea, cu reşedinţa necunoscută, şi, totodată, plasamentul minorei la asistent maternal profesionist (…), atestată cu atestat nr. … al Comisiei pentru Protecţia Copilului – Tulcea.

A mai solicitat, de asemenea, ca în conformitate cu dispoziţiile art. 621 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minorul provine dintr-o relaţie de concubinaj, nefiind recunoscut de tată.

Urmare unei sesizări către Primăria (…) prin care era anunţat abandonul minorului, împreună cu sora sa, la concubinul mamei lor, s-au făcut demersuri în colaborare cu direcţia pentru protecţia copilului pentru a fi găsită mama. Ulterior, aceasta a afirmat că doreşte să-şi trăiască viaţa şi nu interesează pe nimeni ce face ea, dezinteresându-se totalmente de soarta minorilor care au fost internaţi la Secţia Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea pentru investigaţii.

Prin Dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a dispus plasamentul în regim de urgenţă pentru cei doi minori la asistent maternal profesionist pentru a fi evitată separarea lor.

In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 56 pct. c, art. 58 alin. 1 pct. b, art. 61 alin. 2, pct. a, art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea acţiunii s-au depus următoarele înscrisuri: dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, certificatul de naştere al minorului, Atestatul asistentului maternal profesionist, Referatul nr. 1988 din 21 ianuarie 2008.

Examinând cererea în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minorul provine dintr-o relaţie întâmplătoare a mamei cu paternitate necunoscută, mama abandonându-i pe minorii (…) şi sora sa la concubinul ei, recidivist, fiind găsiţi de autoritatea tutelară nesupravegheaţi şi neîngrijiţi, în frig şi înfometaţi.

Intrucât nu a fost preocupată de situaţia minorului, ci doar de viaţa sa şi întreţinând relaţii ocazionale cu diverşi cetăţeni, iar în familia lărgită nu există posibilităţi financiare şi condiţii pentru a fi crescuţi, s-a stabilit prin dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. măsura plasamentului în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist unde, în prezent, se află în siguranţă şi este bine îngrijit, împreună cu sora sa, respectiv la (…), atestată prin Hotărârea C.P.C. nr. 95/PS/2007 cu Atestat nr. 42 din 17 iulie 2007.

Potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, instanţa judecătorească va analiza motivele care au stat la baza măsurii adoptate de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului şi se va pronunţa, după caz, cu privire la menţinerea plasamentului în regim de urgenţă sau la înlocuirea acestuia cu măsura plasamentului, instituirea tutelei ori cu privire la reintegrarea copilului în familia sa. Instanţa este obligată să se pronunţe şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti.

In conformitate cu dispoziţiile art. 56 pct. c şi art. 58 alin. 1 lit. b, de măsurile de protecţie specială instituite de prezenta lege beneficiază copilul abuzat sau neglijat, iar plasamentul copilului constituie o măsură de protecţie specială, având caracter temporar, care poate fi dispusă în condiţiile legii, după caz, la un asistent maternal.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa constată că cererea formulată de către reclamantă este întemeiată urmând a admite cererea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, instituită prin Dispoziţia nr. 208 din 26 ianuarie 2008 a D.G.A.S.P.C. TULCEA, cu privire la minorul (…), născut la ….., în Măcin, judeţ Tulcea, fiul lui (…) şi (…), cu măsura de plasament la asistent maternal profesionist (…), domiciliată în municipiul Tulcea, (…) – judeţ Tulcea.

Urmare acestei dispoziţii, instanţa va dispune, în conformitate cu prevederile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie îndeplinite şi exercitate de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 145/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 249

Şedinţa publică de la 16 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 145/88/2009 la data de 26 ianuarie 2009, reclamanta DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI – TULCEA a solicitat instanţei menţinerea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru minora (…), născută la data de …, fiica lui (…), cu domiciliul în oraş …, şi (…), cu domiciliul în …, judeţ Tulcea, şi în conformitate cu dispoziţiile art. 64 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie delegate Şefului Centrului de Primire Minori în Regim de Urgenţă, iar cele privitoare la bunurile minorului să fie exercitate şi, respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj cu paternitate recunoscută.

Urmare sesizării Primăriei Măcin, reclamanta a efectuat o anchetă socială la domiciliul unde locuia minora şi s-a constatat că aceasta este însărcinată în luna a V-a în urma relaţiei de incest, tatăl fiind dispărut de la domiciliu iar concubina nu doreşte să primească minora înapoi.

Mama minorei este încadrată în gradul de handicap II mental, beneficiind de asistenţă iar tatăl întreţine o relaţie de concubinaj din care au rezultat patru copii. Familia tatălui trăieşte în condiţii modeste, într-o casă formată dintr-o cameră şi un hol, iar veniturile sunt reprezentate de alocaţiile copiilor şi ajutorul social.

Minora a beneficiat de măsura plasamentului la Centrul de Plasament Sâmbăta Nouă, iar în anul 2003, prin Hotărârea nr. …/2003 a C.P.C. TULCEA, la cererea tatălui, minora a fost integrată în familia acestuia. Nefiind acceptată de concubină, minora nu a mărturisit nimănui despre relaţia incestuoasă până când sarcina a devenit vizibilă.

Astfel, prin Dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA s-a stabilit plasamentul în regim de urgenţă la Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă până la clarificarea situaţiei familiale şi găsirea unei soluţii optime. In drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 64, art. 66 din Legea nr. 272/2004.

In dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosarul cauzei, dispoziţia Directorului D.G.A.S.P.C. TULCEA, anchetă socială a D.G.A.S.P.C. TULCEA, certificat de naştere al minorei, adresa Primăriei Măcin, bilet de trimitere, fişă de consiliere.

La termenul de judecată din 16 februarie 2009, reclamanta a solicitat modificarea capătului de cerere în sensul înlocuirii măsurii de plasament în regim de urgenţă cu plasament la Centrul Maternal Tulcea, pentru minora (…).

De asemenea, a mai solicitat reclamanta ca drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate şi respectiv îndeplinite de Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în conformitate cu art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004.

In motivarea cererii, reclamanta a arătat că de la data instituirii măsurii de plasament în regim de urgenţă s-a încercat plasamentul minorei în familia extinsă, dar nu a putut fi identificat niciun membru care să-şi asume responsabilităţi în privinţa îngrijirii minorei iar starea de graviditate a minorei, impune urgenţa consilierii psihologice şi pregătirii în vederea asumării rolului de mamă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, în raport de probatoriul administrat, instanţa reţine că minora provine dintr-o relaţie de concubinaj, cu paternitate recunoscută, absolventă a patru clase intervenind apoi abandonul,

Mama minorei este încadrată în grad de handicap mental, beneficiind de asistenţă medicală, iar tatăl se află într-o relaţie de concubinaj din care au rezultat patru copii. Intr-o atare conjunctură, nu a mai fost acceptată în familia lărgită deoarece locuinţa nu permite convieţuirea mai multor membri, fiind deja şase şi beneficiind de ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Din fişa de consiliere dar şi din ancheta socială reiese că minora este afectată de starea în care se află, este conştientă de faptul că a greşit; nu doreşte ca tatăl ei să fie pedepsit – instituindu-i-se pentru acesta interdicţia de a părăsi domiciliul – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incest şi nutrind temerea că nu ar putea să-şi păstreze copilul, în condiţiile în care nu dispune de mijloacele necesare creşterii copilului.

Potrivit dispoziţiilor art. 64 alin. 3 din Legea nr. 272/2004, pe toată durata plasamentului în regim de urgenţă se suspendă de drept exerciţiul drepturilor părinteşti, până când instanţa judecătorească va decide cu privire la menţinerea sau la înlocuirea acestei măsuri şi cu privire la exercitarea drepturilor părinteşti. Pe perioada suspendării, drepturile şi obligaţiile părinteşti privitoare la persoana copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt îndeplinite de către persoana, familia, asistentul maternal sau de către şeful serviciului de tip rezidenţial care a primit copilul în plasament în regim de urgenţă, iar cele privitoare la bunurile copilului sunt exercitate şi, respectiv, sunt îndeplinite de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv de către primarul sectorului municipiului Bucureşti.

De altfel, potrivit dispoziţiilor art. 66 alin. 3 din aceeaşi lege, în situaţia în care plasamentul în regim de urgenţă este dispus de către instanţa judecătorească, aceasta se va pronunţa în condiţiile art. 94 alin. 4.

Având în vedere situaţia prezentată, instanţa urmează a admite cererea şi a dispune înlocuirea măsurii de plasament în regim de urgenţă cu plasament la Centrul Maternal Tulcea.

Urmare acestei dispoziţii, în conformitate cu art. 62 alin. 2 din Legea nr. 272/2004, drepturile şi obligaţiile părinteşti vor fi exercitate şi respectiv îndeplinite de către Preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Etichete:

Inlocuire măsură plasament în regim de urgenţă

Dosar nr. 2776/88/2008

Sentinta Civila Nr. 307

Sedinta publica de la 20 Februarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 14 noiembrie 2008 si înregistrata sub nr. 2776 /88/2008, si la judecatorul sindic sub nr…./2008js RS, reclamanta creditoare S.C. … S.R.L. Cluj Napoca, a chemat în judecata pe pârâta debitoare S.C. … S.R.L. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei fata de aceasta în conformitate cu Lg. 85/2006.

În motivarea cererii sale reclamanta a aratat ca între aceasta si pârâta au existat raporturi comerciale, reclamanta a livrat marfa catre societatea pârâta, la cererea acesteia, însa pârâta debitoare nu si-a achitat obligatiile asumate.

Se mai arata ca are o creanta de 16.223, lei si este formata din 8.111,56 lei marfa livrata si neachitata si 8.111,56 lei penalitati de întârziere, care nu a fost achita o perioada mai mare de 30 de zile de la scadenta, creanta fiind certa, lichida si exigibila.

În temeiul art. 33 pct. 1 din Lg. 85/2006 a fost notificata debitoarea cu copie de pe cererea reclamantei, pentru a formula contestatie în temeiul art. 33 pct. 2 din Lg. 85/2006.

Pârâta debitoare S.C. … S.R.L. Tulcea nu a formulat contestatie în termenul prevazut de lege.

Analizând actele si lucrarile dosarului, judecatorul sindic retine;

Prin cererea adresata acestei instante, reclamanta creditoare S.C. … S.R.L. Cluj Napoca, a chemat în judecata pe pârâta debitoare S.C. … S.R.L. Tulcea, pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna deschiderea procedurii insolventei fata de aceasta în conformitate cu Lg. 85/2006.

Desi notificata debitoarea, nu a formulat contestatie împotriva cererii de deschidere a procedurii, respectiv nu a contestat starea de insolventa vadita, asa cum este prevazut de art. 3 din Lg. 85/2006, prin care se arata ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum în cauza starea de insolventa este prezumata ca fiind vadita deoarece debitorul nu a achitat creanta scadenta dupa 30 de zile, mai mult de atât nu a contestat aceasta stare, judecatorul sindic, apreciaza cererea reclamantei creditoare ca fiind întemeiata, urmând a fi admisa cererea în temeiul art. 3 pct. 25 raportat la art. 1 alin. 2 lit. „d” din Lg. 85/2006.

Urmeaza a dispune deschiderea procedurii insolventei debitoarei S.C. … S.R.L. Tulcea în forma simplificata, urmând a se dispune dizolvarea societatii debitoare din registrul societatilor comerciale al ORC.

Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, deliberând, apreciaza ca cea mai buna oferta este a societatii profesionale … I.P.U.R.L. Tulcea, care va exercita atributiile prevazute de art. 24 si 25 din Lg. 85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin urmând a se stabili o remuneratie pentru lichidator fixa în cuantum de 1000 ron pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, prin începerea falimentului, iar în continuare se va face aplicarea dispozitiilor generale cuprinse în art.32 si urmatoarele, dat fiind forma simplificata a procedurii, care nu parcurge toate etapele ce alcatuiesc procedura generala, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.28 alin.1, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 17 aprilie 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 17 aprilie 2009 termenul de depunere a contestatiilor la 04 mai 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 19 mai 2009, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.

Etichete: