Top

Contencios administrativ-diferenţe salariale rezultând din promovarea în treaptă de salarizare

Dosar nr. 2567/88/2008

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Sentinţa civilă Nr. 169

Şedinţa publică de la 05 Februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr. 2567/88/2008 reclamanta a TG a chemat în judecată pe pârâtele Agenţia pentru protecţia mediului Tulcea şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti pentru ca în contradictoriu cu acestea, prin hotărârea ce se va pronunţa, pârâtele să fie obligate la plata diferenţelor salariale cuvenite ei începând cu data de 06.06.2005 la zi, actualizate cu indicele de inflaţie, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat că la data de 31.05.2005 a promovat concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante la Agenţia pentru protecţia Mediului Tulcea, fiind încadrată în funcţia de consilier clasa 1, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare; în acest sens s-a emis decizia nr. 55 din 06.06.2005 de către Agenţia pentru protecţia mediului Tulcea.

În realitate, se arată, de la această dată şi până la data de 24.07.2006 a fost salariată conform treptei 2 de salarizare în condiţiile în care a promovat concursul pentru treapta 1.

A mai precizat reclamanta că la data de 01.08.2007 s-a emis decizia nr. 137 prin care a fost trecută la treapta 1 de salarizare; pentru anul 2006 drepturile salariale ale funcţionarilor publici sunt reglementate de O.G. nr. 2/2006 care, potrivit art. 4 permite salarizarea la nivelul celor trei trepte de salarizare, fără să mai existe limitarea impusă de O.G. nr. 92/2004.

Se mai arată că prin apariţia O.G. nr. 2/2006, nemaiexistând îngrădirea pentru salarizarea la nivelul treptei 1, trebuia să fie salarizată la acest nivel, aceasta cu atât mai mult cu cât încadrarea în treapta 1 de salarizare a obţinut-o ca urmare a promovării concursului organizat de Agenţie.

În dovedire reclamanta a depus la dosar o serie de înscrisuri.

Pârâta Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti a depus la dosar întâmpinare precum şi o serie de alte înscrisuri.

Prin întâmpinare, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, pentru că agenţiile judeţene pentru protecţia mediului sunt instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului cu statut de servicii publice deconcentrate finanţate de la bugetul de stat; raporturile de serviciu s-au născut între funcţionarul public menţionat mai sus şi A.P.M. Tulcea, deoarece numire în funcţie a funcţionarilor publici s-a realizat de către persoanele cu atribuţii în acest sens din cadrul A.P.M. Tulcea; pentru acordarea drepturilor salariale reclamantul ar fi trebuit să se adreseze direct Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului , iar nu unei instituţii ierarhic superioare, iar pe cale de consecinţă se impune admiterea excepţiei invocate.

Pe fond, s-a arătat că reclamanta a susţinut şi a fost declarată admisă la concursul organizat în data de 31.05.2005 pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea.

În acest sens, se arată, directorul executiv al A.P.M. Tulcea a emis decizia nr. 55 din 06.06.2005 prin care a numit-o pe reclamantă în funcţia menţionată; în cuprinsul deciziei respective s-a menţionat expres faptul că aceasta se numeşte în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 1 de salarizare, fiind salariată la nivelul treptei 3 de salarizare.

Se mai arată că motivaţia acestei măsuri îşi are justificare în dispoziţiile art. 9 alin. 1 din O.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005 care prevăd faptul că salariile de bază ale persoanelor care ocupă în anul 2005 o funcţie publică de execuţie în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare corespunzătoare clasei şi gradului profesional în care sunt numite.

Se mai precizează că dispoziţiile menţionate stabilesc faptul că orice persoană numită în anul 2005 într-o funcţie publică va continua să fie salariată la nivelul treptei 3 de salarizare până la promovarea în treptele de salarizare în condiţiile legii.

După apariţia O.G. nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi altor drepturi ale funcţionarilor publici, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prin adresa înregistrată sub nr. 152/25.01. 2006 a solicitat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici asistenţă de specialitate , conform art. 37 alin. 1 din actul normativ menţionat, privind modul de salarizare pentru anul 2006 a candidaţilor care au fost admişi la concursul de recrutare şi care au fost numiţi în funcţii de execuţie corespunzătoare categoriei, clasei, gradului profesional şi a treptei de salarizare şi pentru care salariul de bază a fost stabilit la nivelul treptei 3 de salarizare; Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici i-a comunicat prin adresa înregistrată sub nr. 1031832/14.02.2006 că, pentru persoanele care au ocupat în anul 2005 o funcţie publică de execuţie, nivelul de salarizare este cel corespunzător treptei 3, stabilit în conformitate cu prevederile actului normativ în vigoare la data intrării acestora în corpul funcţionarilor publici, respectiv Legea nr. 76/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 92/2004 şi a anexat punctul de vedere al Ministrului Muncii, Solidarităţii Sociale şi a Familiei cu privire la acest aspect.

Un ultim aspect învederat este acela că, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 2/2006 salariile de bază ale persoanelor care ocupă în anul 2006 o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzătoare categoriei, clasei şi gradului profesional în care sunt numite; art. 4 din O.G. nr. 2 nu face referire la treapta de salarizare, stabilirea acesteia fiind un atribut al ordonatorilor de credite, cu avizul A.N.F.P. în lipsa unei reglementări legale.

Pârâta Agenţia pentru Protecţia Mediului Tulcea a depus la dosar întâmpinare şi înscrisuri.

Prin întâmpinare, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulcea, neparcurgerea procedurii prealabile, iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele :

Prin decizia directorului executiv al A.P.M., Tulcea nr. 55/06.06.2005, reclamanta TG a fost încadrată în funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad profesional superior, treaptă de salarizare I, în cadrul Biroului Reglementări.

Este de observat că potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 76/2005, aplicabilă la acea epocă, salariile de bază ale persoanelor care ocupă în anul 2005 o funcţie publică de execuţie în condiţiile legii, se stabilesc la nivelul treptei 3 de salarizare, corespunzător clasei şi gradului profesional în care sunt numite.

Aceste dispoziţii stabilesc că orice persoană numită în anul 2005 într-o funcţie publică va continua să fie salariată la nivelul treptei 3 de salarizare, până la promovarea în treptele de salarizare în condiţiile legii.

Prin O.G. nr. 2/2006 au fost reglementate drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2006.

Conform dispoziţiilor art. 35 din acest act normativ, promovarea funcţionarilor publici încadraţi la data aplicării acesteia se face prin examen sau concurs organizat la nivelul autorităţii sau instituţiei publice, cu respectarea condiţiilor prevăzute de acest articol precum şi ale art. 57 din Lega nr. 188/1999 în care sunt stabilite vechimile minime avute în vedere la promovarea funcţiilor publici.

Referitor la treptele de salarizare de care au beneficiat funcţionarii publici în anul 2006 care au fost încadraţi potrivit art. 9 alin. 1 din O.U.G. Nr. 92/2004 la treapta 3 de salarizare în anul 2005 pe o funcţie publică aceştia au fost salarizaţi în continuare la nivelul treptei 3 de salarizare prevăzut în anexele la O.G. nr. 2/2006 putând fi avansaţi la treapta a 2- a de salarizare dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege.

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 2/2006 salariile de bază ale persoanelor care au ocupat în anul 2006 o funcţie publică de execuţie, în condiţiile legii se stabilesc la nivelul treptei trei de salarizare în care sunt numite.

Art. 4 din O.G. nr. 2/2006 nu face referire la treapta de salarizare stabilirea acesteia fiind de competenţa ordonatorilor de credite, cu avizul Agenţiei naţionale a Funcţionarilor Publici, în lipsa unei reglementări legale.

Înaltă ordine de idei, excepţiile invocate de pârâte potrivit cărora acestea nu ar avea calitate procesuală pasivă nu pot fi primite în condiţiile în care acestea au fost chemate în judecată în calitate de ordonatori de credite.

În raport de toate aceste considerente, urmează ca instanţa să respingă excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, ca nefondată.

Instanţa va respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Tulea, ca nefondată.

Totodată, instanţa va respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete: