Top

Interdicţia prev. de art. 36 din Leg. 188/1999 de modificare a raporturilor de serviciu, fără acordul funcţionarului public, în perioada suspendării acestor raporturi, pentru creşterea şi îngrijirea copilului.

Prin cererea înregistrată sub nr.2366/113/2006 reclamanta Vătafu Camelia Margareta în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Brăila şi Direcţia Administraţiei Publice Locale Brăila contestă răspunsul la contestaţia formulată împotriva dispoziţiei nr.14888/11.10.2006 privind retrogradarea din funcţia publică de inspector grad principal în inspector grad asistent.

Începând cu 1 ian.2005 a intrat în vigoare O.U.G. 92/2004 care reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici pe anul 2005(art.1 al.1).

Conform art.4 al.1 şi art.5 al.1 din acest act normativ, salariul de bază se stabileşte în funcţie de nivelul studiilor necesare exercitării funcţiei publice şi în raport cu categoria şi după caz, gradul profesional al funcţiei juridice, precum şi în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central şi local,potrivit Anexelor I-IV, iar pentru fiecare grad profesional al funcţiei publice de execuţie se stabilesc trei trepte de salarizare potrivit aceloraşi anexe.

In aplicarea acestei ordonanţe de urgenţă la art.6 s-a prevăzut o procedură ce viza reîncadrarea funcţionarilor publici de execuţie şi de conducere salarizaţi conform O.U.G. 82/2004 în raport de funcţia publică de execuţie/conducere deţinută şi cu trimitere la anexele I-IV ale O.U.G. 92/2004.

In speţă din studiul materialului probator existent la dosarul cauzei rezultă că a avut loc o reîncadrare a reclamantei,, dar că această reîncadrare s-a făcut în baza unui act normativ respectiv O.U.G.92/2004, în fapt neavând loc nici o modificare a încadrării faţă de reglementările anterioare şi nici din punct de vedere al salarizării şi al funcţiei deţinute.

Având în vedere că prin actul normativ evocat s-a urmărit reîncadrarea funcţionarilor publici corespunzător vechimii elementelor de identificare, nu se poate susţine că prin acest act s-au adus atingeri unor drepturi fundamentale ale reclamantei şi cu atât mai mult o retrogradare în funcţie.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta V C M cu următoarea motivare:

Analizând ordine cronologică a faptelor a arătat în conţinutul contestaţiei dar şi în concluziile orale că prin Dispoziţia Primarului 6556/14.07.2003 a fost reîncadrată pe funcţie de inspector grad profesional Principal, moment ce a reprezentat pentru reclamantă o avansare, promovare, de la funcţia publică de Inspector Asistent pe care o deţinuse anterior.

Pentru a obţine această avansare a beneficiat de calificativul „f.bun” şi de creşteri salariale, ultima dată din 24.12.2003 prin Dispoziţia Primarului 37601, înainte de suspendarea reporturilor de muncă.

În perioada 26.02.2004 – 13.10.2006 raporturile de serviciu au fost suspendare la cererea reclamantei, pentru creşterea copilului, până la 2 ani potrivit reglementărilor Legii 188/1999.

La data de 02.10.2006 a solicitat în scris reluarea activităţii începând cu data de 13.10.2006, arătând în cerere că deţine funcţia de Inspector grad Principal.

La data de 11.10.2006, cânt încă raporturile de muncă erau suspendate faptic şi scriptic se emite Dispoziţia 1488 de conţinutul căreia a luat cunoştinţă la 23.10.2006, dispoziţie privind „reluarea raporturilor de serviciu ale d-nei V C inspector clasa I grad profesional Asistent, treapta 3, la biroul autoritatea Tutelară, conf. art. 83 alin. 1 din Leg. 188/1999”.

Iar la art. 1 pârâta Primăria mun. Brăila dispune: „începând cu data de 13.10.2006 d-na V C. reia activitatea”.

Dispoziţia este întemeiată juridic pe disp. art. 83 alin. 1 din Leg. 188/1999 şi art. 40 din OG 2/2006.

Curtea analizând actele dosarului a constatat următoarele:

Dispoziţia nr. 14888/11.10.2006, a fost emisă în perioada 26.02.2004 – 13.10.2006, când raporturile de serviciu ale petentei erau suspendate la cererea acesteia pentru creşterea şi îngrijirea copilului.

Prin această dispoziţie se dispune că începând cu data de 13.10.2006, petenta îşi reia activitatea în funcţia de inspector clasa I, grad profesional Asistent, treapta III. Or, atunci când şi-a suspendat raporturile de serviciu, recurenta avea funcţia de inspector grad profesional Principal.

Dispoziţiile art. 36 din Leg. nr. 188/1999, sunt imperative şi interzic în perioada concediului pentru îngrijirea copilului modificarea raporturilor de serviciu, fără acordul funcţionarului public în cauză.

Oricât ar vrea intimata să acrediteze ideea că un fapt nu a operat o retrogradare din funcţie, cu ocazia reîncadrării recurentei, este evident că a operat o modificare a raporturilor de serviciu, în detrimentul acesteia, din urmă.

Acest motiv este necesar şi suficient pentru ca recursul petentei V Camelia să fie admis.

În concluzie pe baza celor mai sus expuse şi pe temeiul disp. art. 312 C.proc.civ. curtea a admis recursul petentei, a modificat sentinţa atacată şi în rejudecare a anulat dispoziţia nr. 14888/11.10.2006 emisă de Instituţia Primarului Municipiului Brăila.

Etichete: