Top

Extindere efecte apel – individualizarea pedepsei

DOSAR NR. 1343/327/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

DECIZIA PENALĂ NR. 28

Şedinţa fără publicitate din 10 februarie 2009

Asupra apelului penal, tribunalul, deliberând, reţine următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 1097 din 13 octombrie 2008, Judecătoria Tulcea l-a condamnat pe inculpatul (..) şi (..) la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de furt calificat prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99 Cod penal, pedepse a căror executare a fost suspendată condiţionat pe durata termenului de încercare de 3 ani pentru fiecare inculpat; au fost obligaţi inculpaţii în solidar cu părţile responsabile civilmente la plata daunelor materiale către partea civilă S.C. VLAMAR S.R.L.; au fost obligaţi inculpaţii în solidar şi cu părţile responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat.

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele:

In seara zilei de 8 aprilie 2007, inculpaţii (..) şi (..) se aflau în discoteca din (..), judeţ Tulcea. In acel loc, inculpatul (..) a propus săvârşirea unui furt la barul aparţinând părţii civile S.C. VLAMAR S.R.L. Iniţial, inculpatul (..) nu a fost de acord, însă ulterior a acceptat să participe la săvârşirea faptei. In acest scop, în jurul orelor 02,00 – 02,30 la barul în cauză, inculpatul (..), folosind o şurubelniţă, a forţat uşa de acces. După forţarea uşii, cei doi inculpaţi au pătruns înăuntru, de unde au sustras un telefon NOKIA, 10 cartoane de ţigări şi suma de 2000 lei, producând un prejudiciu total de 3203,5 lei. După săvârşirea faptei, inculpaţii au împărţit banii, ţigările fiind ascunse într-un tufiş de unde au fost luate ulterior.

Vinovăţia celor doi inculpaţi a fost dovedită de declaraţiile date de către aceştia în faţa organelor de poliţie (filele 25 – 27 şi 38 – 40 dosar de urmărire penală) şi în faţa instanţei de judecată (fila 36 – inculpatul (..)), în care aceştia au recunoscut săvârşirea faptelor pentru care au fost învinuiţi şi apoi trimişi în judecată, de procesul verbal de reconstituire (filele 53 – 58 dosar de urmărire penală), de raportul de constatare tehnico-ştiinţifică (filele 61 – 63 dosar urmărire penală) precum şi din declaraţiile martorelor Jalbă Anişoara şi Bumbac Elena (filele 102 -103).

Fapta inculpatului minor (..) care în data de 9 aprilie 2007, împreună cu inculpatul minor (..), pe timp de noapte şi prin efracţie a sustras bunuri şi bani în valoare totală de 3203,5 lei în dauna părţii vătămate S.C. VLAMAR S.R.L. întrunea elementele constitutive ale infracţiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal, cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal.

Fapta inculpatului minor (..) care în data de 9 aprilie 2007, împreună cu inculpatul minor (..), pe timp de noapte şi prin efracţie a sustras bunuri şi bani în valoare totală de 3203,5 lei în dauna părţii vătămate S.C. VLAMAR S.R.L., întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de furt califica, prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 99 şi urm. Cod penal.

Din fişele de cazier ale celor doi inculpaţi (filele 32 – 47 dosar de urmărire penală) a rezultat că aceştia nu erau cunoscuţi cu antecedente penale.

La aplicarea pedepselor au fost avute în vedere criteriile de individualizare judiciară prev. de art. 72 Cod penal, respectiv limitele de pedeapsă prevăzute de lege, gradul de pericol social al infracţiunilor săvârşite, persoana inculpaţilor care erau infractori primari, atitudinea de recunoaştere pe care au adoptat-o pe parcursul procedurii judiciare, dar şi situaţia reţinută prin referatele de evaluare efectuate în cauză de către Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea (filele 28 – 31 şi 42 – 46 dosar de urmărire penală).

Instanţa a aplicat inculpaţilor pentru infracţiunile pentru care auz fost trimişi în judecată câte o pedeapsă cu închisoarea, în limitele prevăzute de lege.

In ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, s-a apreciat că scopul educativ şi sancţionator al acesteia putea fi atins şi fără privarea efectivă de libertate, luând în considerare împrejurările enumerate la punctele 8 şi 9, instanţa dispunând suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform dispoziţiilor art. 110 Cod penal.

Având în vedere că prejudiciul creat prin săvârşirea faptelor a fost recuperat doar parţial, instanţa a obligat inculpaţii, în solidar cu părţile responsabile civilmente, la plata despăgubirilor civile solicitate.

Impotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel inculpatul (..) Răzvan Ştefan, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate sub aspectul individualizării pedepsei, arătând că era minor la data săvârşirii faptei, provine dintr-o familie dezorganizată, a recunoscut fapta, aspecte ce nu au fost reţinute în favoarea sa de către instanţa de fond, motiv pentru care a solicitat admiterea apelului; desfiinţarea în parte a hotărârii atacate şi micşorarea pedepsei aplicate.

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei penale atacate în raport de critica formulată, cât şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, în limitele prevăzute de art. 371 alin. 1 Cod proc. pen., tribunalul constată că apelul este întemeiat.

Instanţa de fond nu a ţinut suficient seama de elementele care caracterizează persoana inculpatului (..), mediul în care s-a dezvoltat şi trăieşte, comportarea sa înainte şi după săvârşirea infracţiunii.

Astfel, la data comiterii infracţiunii de furt calificat, inculpatul apelant se află la primul conflict cu legea penală, nu are un trecut infracţional, a crescut într-un mediu familial, în general, echilibrat, cu toate că au fost perioade în care tatăl său, pe fondul consumului de alcool devenea violent cu membrii familiei. In cursul urmăririi penale şi în faţa primei instanţe a recunoscut fapta şi a fost de acord să achite prejudiciul creat părţii civile.

Imprejurarea că la o lună de la comiterea infracţiunii de furt calificat ce face obiectul prezentului dosar, inculpatul apelant a mai comis o altă infracţiune de furt, nu se poate reflecta în pedeapsa aplicată pentru prima infracţiune.

Din referatul de evaluare întocmit de Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Tulcea, rezultă că inculpatul minor se află la începutul unui proces de conştientizare cu privire la riscurile comportamentului infracţional, astfel că aplicarea unei pedepse care să nu ţină seama de aspectele pozitive enumerate mai devreme, ar putea afecta acest proces de conştientizare.

In opinia tribunalului, pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului minor care a comis o singură infracţiune, şi care nu a mai încălcat legea până acum, apare ca o pedeapsă excesiv de aspră care nu-şi poate atinge scopul.

Inculpatul a devenit major în cursul procesului, astfel că faţă de el nu se poate lua o măsură educativă, impunându-se aplicarea unei pedepse.

Aspectele pozitive prezentate în paragrafele anterioare pot fi valorificate în sensul reţinerii în beneficiul inculpatului apelant a circumstanţelor prevăzute de art. 74 lit. a şi c Cod penal.

Tribunalul mai constată că toate observaţiile şi precizările făcute până acum cu privire la inculpatul apelant sunt valabile şi în privinţa inculpatului intimat, astfel că, în speţă, devin incidente dispoziţiile art. 373 Cod proc. pen., referitoare la efectul extensiv al apelului.

Aşa fiind, urmează a admite apelul declarat de inculpatul (..) şi a extinde efectele apelului şi cu privire la inculpatul (..).

Se va desfiinţa în parte sentinţa penală atacată numai cu privire la individualizarea pedepselor aplicate inculpaţilor minori.

Judecând în fond, pentru argumentele deja prezentate, urmează a-i condamna pe cei doi inculpaţi la pedepse de câte 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 208 alin. 1 – 209 alin. 1 lit. a, g, i Cod penal cu aplicarea art. 99 şi urm. Cod penal, art. 74 lit. a şi c şi art. 76 lit. d Cod penal.

Tribunalul apreciază, la fel ca şi prima instanţă, că scopul pedepselor aplicate celor doi inculpaţi poate fi atins şi fără executarea acestora, datele cuprinse în referatele de evaluare conducând la această concluzie.

In acest context, în conformitate cu dispoziţiile art. 110 Cod penal, urmează a dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor aplicate celor doi inculpaţi minori pe o durată de 1 an şi 6 luni pentru fiecare, atrăgându-le atenţia asupra consecinţelor nerespectării dispoziţiilor art. 83 Cod penal, în sensul că, dacă în cursul termenului de încercare vor săvârşi din nou o infracţiune, suspendarea condiţionată va fi revocată.

Cum alte motive de nelegalitate sau netemeinicie, din oficiu, nu au fost constatate, celelalte dispoziţii ale sentinţei penale atacate vor fi menţinute ca legale şi temeinice.

Etichete: