Top

Conflict drepturi-drepturi salariale

Dosar nr.214/88/2009

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR.457

Sedinţa publică din data de 18 martie 2009

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.214/88/2009, reclamantul …… a chemat în judecată …….., solicitând obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti aferente lunii octombrie 2008, a indemnizaţiei de concediu de odihnă şi a sumei de 300 RON, care i-a fost reţinută în luna septembrie 2008.

În motivare, reclamantul a arătat că a sesizat ITM Tulcea, cu privire la neachitarea drepturilor băneşti mai sus precizate de către societatea pârâtă, însă, chiar şi urmare a acestui demers, deşi pârâta l-a chemat la sediul său pentru a-i achita drepturile băneşti solicitate, după ce a semnat nişte hârtii pe care era trecută o sumă de bani, în final a refuzat să îi remită în mod efectiv drepturile respective.

În dovedire, reclamantul a depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri:adresa nr.388/16.01.2009, dispoziţia de plată nr.002/22.01.2009, dovada drepturilor salariale cuvenite pentru lunile septembrie, octombrie 2008, extras din carnetul său de muncă, cartea sa de identitate.

La dosar ………. SRL Tulcea a depus în apărare copii xerox după următoarele înscrisuri:dispoziţia de plată nr.2/22.01.2009, situaţia sumelor plătite cu titlul de drepturi salariale reclamantului, calculul indemnizaţiei de concediu aferent anului 2008, în ceea ce-l priveşte pe reclamant, referatul întocmit de şeful punctului de lucru – contorizări centrale termice la data de 20.10.2008, foaia colectivă de prezenţă aferentă lunii octombrie 2008, contract individual de muncă nr.157931/21.03.2006, foaie colectivă de prezenţă aferentă lunii octombrie 2008, dovada drepturilor salariale cuvenite reclamantului pentru luna octombrie 2008 şi concluzii scrise.

Examinând acţiunea, raportat la probatoriul efectuat în cauză, instanţa urmează a reţine următoarele:

Aşa după cum rezultă din copia contractului individual de muncă, înregistrat sub nr.157931/21.03.2006 şi din copia extrasului din carnetul de muncă al reclamantului, între părţi au existat raporturi de muncă, acestea încetând la data de 21.10.2008.

Faţă de susţinerile reclamantului cum că pârâta îi datorează drepturi salariale aferente lunii octombrie 2008, concediului de odihnă pe anul 2008, cât şi suma de 300 lei, reţinută pe luna septembrie 2008, instanţa constată următoarele:

Aşa după cum rezultă din dovada drepturilor băneşti cuvenite reclamantului pentru luna septembrie 2008, aflată în copie la dosar acesta era îndreptăţit la a primi cu titlu de salariu suma de 1.017 lei, din care i-a fost reţinută suma de 305 lei, aspect recunoscut de altfel chiar şi de societatea pârâtă.

Potrivit fluturaşului de plată a salariului pentru luna octombrie 2008, reclamantul era îndreptăţit la a primi suma de 373 lei, raportat la numărul de zile efectiv lucrate, sumă care i-a fost reţinută de către societate. Faptul că pârâta a reţinut sumele de bani mai sus precizate din salariul reclamantului, rezultă fără putinţă de tăgadă şi din adresa nr.388/16.01.2009 a ITM Tulcea, instituţie care a şi dispus în sarcina societăţii pârâte măsura plăţii obligatorii a sumelor reţinute reclamantului, cât şi a indemnizaţiei corespunzătoare zilelor de concediu de odihnă neefectuate de către acesta, în anul 2008.

Aşa după cum rezultă din dispoziţia de plată nr.002/22.01.2008, pârâta a achitat reclamantului suma de 1484 lei, reprezentând reţineri salariale şi indemnizaţie concediu de odihnă, acesta semnând de primire efectivă, semnătură pe care nu a contestat-o, ca nefiind a lui.

Defalcarea sumei plătite cu titlu de reţineri salariale aferente lunilor septembrie şi octombrie şi a indemnizaţiei de concediu de odihnă şi modul de calcul a indemnizaţiei aferente concediului de odihnă pe anul 2008 pentru reclamant i-au fost prezentate reclamantului, acesta însuşindu-şi-le prin semnătură, fără obiecţiuni, aceasta reprezentând:305 lei – reţineri salariale septembrie, 373 lei – reţineri salariale octombrie, 806 lei – indemnizaţie concediu odihnă aferent 2008.

Având în vedere că reclamantul a semnat de primirea sumei de 1484 lei (reprezentând totalul drepturilor băneşti solicitate prin acţiune), pe dispoziţia de plată nr.002/22.01.2008 şi a fost de acord cu modul de calcul şi cu cuantumul drepturilor băneşti solicitate de el şi calculate de pârâtă, semnând în acest sens pe documentele justificative emise de societate şi care i-au fost prezentate spre luare la cunoştinţă, instanţa constată că solicitările reclamantului din prezenta acţiune privind obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti cuvenite pe luna octombrie 2008, a indemnizaţiei de concediu de odihnă aferentă anului 2008 şi a sumei de 300 RON ce i-a fost reţinută pe luna septembrie 2008, apar ca fiind nefondate, aceste drepturi fiindu-i plătite, el semnând efectiv, aşa cum s-a mai arătat, pentru primirea lor.

În consecinţă, instanţa urmează a respinge acţiunea în totalitate, ca nefondată.

În condiţiile în care, potrivit chitanţei nr.10/11.03.2009 pârâta a efectuat cheltuieli de judecată în cauză, reprezentând onorariu de avocat, în cuantum de 500 lei, potrivit art.274 Cod proc.civilă, instanţa urmează a obliga pe reclamant să plătească pârâtei suma de 500 lei RON, cu titlu de cheltuieli de judecată

Etichete: