Top

Contencios Administrativ Fiscal – Anulare fisa calcul taxa prima inmatriculare si reastituire suma restanta

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. 2636/88/2009, reclamantul S.T. a chemat în judecata pe pârâta Directia Generala a Finantelor Publice – Tulcea, pentru ca în contradictoriu cu aceasta, prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna restituirea sumei de 15474 lei reprezentând contravaloare taxa de poluare, actualizata cu dobânda legala, conform art. 3 alin. 3 din O.G. nr. 9/2000.
In motivare, reclamanta arata ca a cumparat un autoturism second-hand, marca BMW 730 D, neînmatriculat în România, iar pentru a-l înmatricula în România a fost obligata sa plateasca taxa de poluare în cuantum de 15474 lei conform chitantei seria TS3B Nr. 3651426 a Administratiei Finantelor Publice Tulcea si a deciziei de calcul a taxei de poluare nr. 4460 din 01.08.2008.
Considera reclamantul ca plata acestei taxe, obligatie derivata din reglementarile O.U.G. nr. 50/2008 contravine Tratatului Comunitatii Europene, care, în art. 90 interzice statelor membre sa instituie taxe contrare principiilor tratatului.
În cauza, este încalcat principiul nediscriminarii produselor importate cu produsele interne, din analiza aplicarii taxei rezultând ca aceasta este perceputa numai pentru autoturismele înmatriculate în Comunitatea Europeana si neînmatriculate în România.
Esential este ca taxa pe poluare cu ocazia primei înmatriculari în România nu este perceputa pentru autoturismele deja înmatriculate în România, care este stat comunitar de la 1 ianuarie 2007.
O veritabila „taxa pe poluare”, asa cum se regaseste în legislatiile altor state comunitare, ar fi trebuit sa ia în considerare totalitatea autovehiculelor aflate în circulatie, indiferent de momentul înmatricularii, pentru a evita o noua situatie de discriminare între autovehiculele deja înmatriculate în România, pe de o parte si de autovehiculele noi, care urmeaza sa fie înmatriculate sau autovehiculele second-hand importate din spatiul comunitar, pe de alta parte.
In drept, reclamantul si-a întemeiat actiunea pe dispozitiile art. 11 din Constitutie, care obliga statul român sa îndeplineasca întocmai si cu buna credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte; tratatele ratificate de catre Parlament, potrivit legii fac parte din dreptul intern; art. 148 alin. 2 si 4 din Constitutie statueaza ca legislatia comunitara este aplicabila cu prioritate fata de cea nationala si Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alin. 2; din prevederile constitutionale citate si fata de Legea nr. 157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, rezulta ca, urmare aderarii României la Uniune, Tratatul de constituire a U.E. are caracter obligatoriu pentru statul român.
Se mai arata ca obligativitatea instantelor din statele membre de a aplica prioritar tratatul Uniunii a fost statuata si printr-o serie de hotarâri pronuntate de C.J.C.E. si, în consecinta, judecatorul national, ca prin judecator comunitar are competenta atunci când da efect direct dispozitiilor art. 90 din tratat sa aplice procedurile nationale în asa fel încât, drepturile prevazute în tratat sa fie pe deplin si efectiv protejate.
Se mai arata ca art. 25 din C.E. prevede: între statele membre sunt interzise taxele vamale la import si export sau taxele cu efect echivalent, aceasta interdictie aplicându-se si taxelor vamale cu caracter fiscal; art. 90 din C.E. prevede: niciun stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre impozite interne de orice natura mai mari decât cele care se aplica direct sau indirect, produselor similar nationale; de asemenea, niciun stat membru nu aplica produselor altor state membre impozite interne de natura sa protejeze indirect alte sectoare ale productiei.
In dovedire, reclamantul a depus la dosar o serie de înscrisuri.
Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea a depus la dosar întâmpinare.
Prin întâmpinare, pârâta a aratat ca taxa speciala a fost initial reglementata de art. 2141) alin. 1, însa la data de 01.07.2008 a intrat în vigoare O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si H.G. nr. 686/2008 prin care s-au aprobat normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 50/2008.
Se mai arata ca cererea înaintata de reclamant trebuie analizata si sub aspectul dispozitiilor art. 117 din Codul de procedura fiscala care stabilesc în mod expres si limitativ cazurile în care se solicita restituirea unor sume de la bugetul de stat consolidat.
Analizând actele si lucrarile dosarului si exceptiile invocate, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta a achizitionat un autoturism marca BMW 730 D, an fabricatie 2002, neînmatriculat în România, iar pentru a-l înmatricula a platit o taxa de poluare, în cuantum de 15474 lei.
Problema dedusa judecatii consta în a lamuri daca actuala taxa de poluare si fosta taxa de prima înmatriculare a carei plata este prevazuta ca obligatorie de textele de lege anterior invocate, contravine Tratatului Constitutiv al Uniunii Europene – art. 90, paragraful 1, urmând ca analiza dispozitiilor O.U.G. nr. 50/2008 privitoare la problema dedusa judecatii sa aiba în vedere si dispozitiile art. 11 si 48 din Constitutia României, Legea nr. 157/2005 si jurisprudentei Curtii de Justitie.
Astfel, se constata ca, în reglementarea interna a fost introdusa initial o taxa de prima înmatriculare a autoturismelor prin Legea nr. 343/2000, modificata prin O.U.G. nr. 110/2006, art. 2142) – 2143) incluse în Codul fiscal, stabilind obligatia achitarii, modul de calcul al taxei si scutirile de la plata acesteia.
Prin O.U.G. nr. 50/21.04.2008 s-au abrogat dispozitiile art. 2141) – 2143) din Legea nr. 571/2003, fiind stabilit prin acelasi act normativ cadrul legal pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehiculele care constituie venit la bugetul fondului pentru mediu si se gestioneaza de Administratia Fondului pentru Mediu, în vederea finantarii programelor si proiectelor pentru protectia mediului.
Astfel, potrivit art. 4 din O.U.G. nr. 50/2008, obligatia de plata a taxei de poluare intervine cu ocazia primei înmatriculari a unui autovehicul în România si, respectiv, la repunerea în circulatie a unui autovehicul dupa încetarea unei exceptari sau scutiri dintre cele la care se face referire în art. 3 si 9.
Din prevederile legale aratate, rezulta ca taxa de poluare se datoreaza atât pentru autoturismele noi cât si pentru cele înmatriculate anterior în celelalte state comunitare ori în alte state si reînmatriculare în România, dupa aducerea lor în tara, începând cu data de 1 iulie 2008, aceeasi taxa nefiind perceputa pentru autoturismele deja înmatriculate în România.
In conformitate cu art. 90 paragraful 1 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, niciun stat membru nu aplica direct sau indirect, produselor altor state membre impozite in terne de orice natura mai mari decât cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare.
Articolul 90 din Tratatul C.E. reprezinta unul dintre temeiurile de baza ale consacrarii liberei circulatii a bunurilor si serviciilor în cadrul tarilor membre comunitare, instituind regula în conformitate cu care toate statele membre comunitare trebuie sa se abtina a institui, respectiv sunt obligate sa înlature orice masura de natura administrativa, fiscala sau vamala, care ar fi de natura a afecta libera circulatie a bunurilor, marfurilor si serviciilor în cadrul Uniunii Europene.
Norma indicata se refera la interzicerea masurilor protectioniste instituite de un stat membru cu privire la anumite produse, prin care s-ar putea crea o situatie de discriminare negativa sau un statut de vadit dezavantaj economic pentru produsele similare concurente provenite din alte state membre comunitare.
Insa normele comunitare au caracter prioritar în raport cu cele nationale, ceea ce rezulta din Constitutia României, din jurisprudenta Curtii Europene de Justitie, precum si din prevederile Legii nr. 157/2005.
Astfel, potrivit art. 11 alin. 1 si 2 din Constitutie, statul român se obliga sa îndeplineasca întocmai si cu buna stiinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte; tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.
Art. 148 alin. 2 si 4 din Constitutie statueaza ca, urmare a aderarii prevederilor tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare; Parlamentul, Presedintele României, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la îndeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2.
Din prevederile constitutionale citate si fata de Legea nr. 157/2005 de ratificare a tratatului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, rezulta ca, urmare a aderarii României la Uniune, Tratatul de Constituire a Uniunii Europene are caracter obligatoriu pentru statul român.
Chiar daca statul român a adoptat si prin introducerea art. 4 din O.U.G. nr. 50/2008, norme de discriminare fiscala între produsele importate si cele similare autohtone, se constata ca dispozitiile dreptului comunitar au prioritate fata de dreptul national, în temeiul principiului suprematiei dreptului comunitar.
Conform acestui principiu, orice masura comunitara are forta juridica superioara normelor nationale, regula aplicându-se indiferent de rangul normei în ierarhia sistemului juridic national si de acela al normei comunitare.
Obligativitatea instantelor din statele membre de a aplica prioritar Tratatul Uniunii a fost statuata si prin hotarârile pronuntate de C.J.C.E., în cauzele Costa v. Enel si Administratione delle Finante dello Stato v. Simmenthal S.p.a.
Curtea a aratat în considerente ca, la intrarea în vigoare a tratatului, acesta a devenit parte integranta a ordinii juridice a statelor membre, instantele din aceste state fiind obligate sa îl aplice; curtea a retinut ca o instanta nationala ce este chemata, în limitele competentei sale, sa aplice prevederi ale dreptului comunitar are obligatia de a aplica aceste prevederi, daca este necesar chiar refuzând sa aplice legislatia nationala, inclusiv cea adoptata ulterior, nefiind necesar ca instanta sa ceara sau sa astepte abrogarea prevederilor contrare de catre puterea legislativa sau Curtea Constitutionala.
Ca o taxa interna impusa autovehiculelor second-hand este discriminatorie, în sensul art. 90 paragraful 1 din tratat s-a decis în cauza conexata NADASDI si NEMETH, unde Curtea de Justitie a aratat ca o taxa de înmatriculare este interzisa atâta timp cât este perceputa asupra autoturismelor second-hand puse pentru prima data în circulatie pe teritoriul unui stat membru si ca valoarea taxei, determinata exclusiv prin raportare la caracteristicile tehnice ale autovehiculului si la clarificarea din punct de vedere al poluarii, este calculata fara a se lua în seama deprecierea autoturismului de o asemenea maniera încât, atunci când se aplica autoturismelor second-hand importate din statele membre, aceasta excede valoarea reziduala a unor autoturisme second-hand, similare care au fost deja înmatriculate în statul membru în care sunt importate.
In aceste conditii, este evident, ca normele interne ce reglementeaza obligatia de plata a actualei taxe de poluare si a fostei taxe de prima înmatriculare, la înmatricularea autoturismelor second-hand contravine dispozitiilor Tratatului de Instituire a Uniunii Europene, normele interne dispunând cu privire la o taxa discriminatorie si care încalca principiul liberei circulatii a marfurilor.
Cum România este stat membru al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2007, sunt activate dispozitiile art. 148 alin. 2 din Constitutia României conform carora legislatia comunitara cu caracter obligatoriu prevaleaza legii interne, iar conform alin. 4 din acelasi articol, jurisdictiile interne garanteaza îndeplinirea acestor cerinte.
Invocarea de catre organul fiscal a legii fiscale interne, în temeiul careia s-a perceput taxa speciala dovedita contrara normelor dreptului comunitar, înfrânge nu numai dispozitiile constitutionale precizate, dar pune serioase semne de întrebare asupra îndeplinirii obligatiei de loialitate comunitara asumata de România ca stat membru; asa fiind, revine jurisdictiilor sa elimine aceasta disfunctionalitate, recunoscând particularilor drepturile prin aplicarea directa a Tratatului, în asa fel încât acestei norme sa i se recunoasca caracterul ei util.
Pentru toate aceste considerente, urmeaza ca instanta sa admita actiunea si sa anuleze decizia de calcul a taxei de prima înmatriculare pentru autovehicule din 4.01.2008, emisa de Administratia Finantelor Publice – Tulcea.
Totodata va fi obligata Administratia Finantelor Publice Tulcea sa restituie reclamantului suma de 10269 lei (diferenta nerestituita) încasata cu titlu de taxa de poluare pentru autovehicule plus dobânda legala ce se va calcula de la data platii si pâna la restituirea integrala.

Etichete: