Top

Litigii de munca – Obligatia de a face

Prin cererea adresata Tribunalului Bucuresti si înregistrata sub nr. 11589/3/2009 FEDERATIA SINDICATELOR X a chemat în judecata în numele salariatilor membri de sindicat pe pârâta SOCIETATEA NATIONALA X pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea pârâtei la respectarea dispozitiilor art. 69 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anii 2005 – 2008, în sensul acordarii angajatilor membri de sindicat premierea aferenta „Zilei F” pentru anii 2004, 2005, 2006, 2007 si 2008, în cuantum de un salariu de baza la nivelul clasei unu de salarizare, actualizata cu rata inflatiei la data platii efective.
În motivarea cererii s-a aratat ca potrivit contractului colectiv de munca la nivel de unitate salariatii SOCIETATII NATIONALE X vor beneficia de „Ziua F”de o premiere al carui cuantum va fi de cel putin un salariu de baza la nivelul clasei unu de salarizare. Acest drept salarial nu a fost acordat în anii 2004, 2005, 2006, 2008 iar în anul 2007 s-a acordat partial suma de 100 lei de salariat.
În drept, au fost invocate dispozitiile art. 217, alin. 1, 236, 239, 241, 243, Codul Muncii; Legea nr. 130/1996, art. 65 din contractul colectiv de munca pentru anii 2005 – 2006, prelungit prin acte aditionale.
În Sedinta publica din 09 octombrie 2009 a fost invocata din oficiu exceptia necompetentei teritoriale cu privire la cererea formulata de reclamantii care nu au domiciliul în raza teritoriala a Municipiului Bucuresti.
Fata de exceptia invocata, instanta a dispus declinarea cauzei în favoarea Tribunalului Tulcea.
La Tribunalul Tulcea s-a format dosarul nr. 2810/88/2009.
La dosarul cauzei s-au depus: întâmpinare, practica judiciara, note scrise ale reclamantei; STATUTUL FEDERATIEI, Adresele nr. 580/2009, nr. 1/644/2009, nr. 510/2008, nr. 508/2008, acte aditionale; Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008, Hotarârea nr. 7/2007, Sentinta civila nr 51/PJ/2001 a Tribunalului Bucuresti, concluzii scrise formulate de catre reclamanta, Adresele nr. 437/2009, nr. 1/11.23/2007.
Fata de exceptia lipsei calitatii procesuale active, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 282 din Codul Muncii: „Pot fi parti în conflictele de munca:
a) salariatii, precum si orice alta persoana titulara a unui drept sau a unei obligatii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de munca;
b) angajatorii persoane fizice si /sau persoane juridice – , agentii de munca temporara, utilizatorii, precum si orice alta persoana care beneficiaza de o munca desfasurata în conditiile prezentului cod;
c) sindicatele si patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au aceasta vocatie în temeiul legilor speciale sau al Codului de Procedura Civila.”
Art. 28, alin. 2 din Legea nr. 54/2003 a sindicatelor prevede ca : „în exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) organizatiile sindicale au dreptul de a întreprinde orice actiune prevazuta de lege, inclusiv de a formula actiune în justitie în numele membrilor lor, fara a avea nevoie de un mandat expres din partea celor în cauza…”
Ori, având în vedere ca FEDERATIA SINDICATELOR X a formulat în numele salariatilor membrilor de sindicat cerere de chemare în judecata împotriva SOCIETATII NATIONALE X, instanta urmeaza a respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active, ca nefondata.
În ceea ce priveste exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, prevazut de art. 283, alin. 1, lit. e) din Codul Muncii, instanta urmeaza sa o respinga ca nefondata, având în vedere ca în cauza sunt incidente dispozitiile art 283, alin. 1, lit. c) din Codul Muncii, întrucât este vorba de drepturi salariale asa cum se mentioneaza în contractul colectiv de munca indiferent ca ele sunt acordate cu titlu de premii sau cu ocazii mai speciale.
Astfel, articolul mai sus mentionat dispune ca ” cererile trebuie formulate în termen de 3 ani de la data nasterii dreptului la actiune, situatie în care obiectul conflictului de munca consta în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unei despagubiri catre salariati.”
În aceasta cauza nu sunt incidente prevederile art. 283, pct. 1, lit. e) din Codul Muncii, invocate de pârâta care se refera la o prescriptie speciala, în sensul ca, dreptul la actiune se prescrie în termen de 6 luni de la data nasterii acestuia în cazul neexecutarii contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia.
Fata de aceste considerente, având în vedere ca reclamantii au introdus actiune la data de 02 aprilie 2009, vazând si dispozitiile art. 283, pct. 1, lit. c) din Codul Muncii, instanta urmeaza a admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune prevazuta de art. 283, alin. 1, lit. c) din Codul Muncii si a respinge capatul de cerere privind plata ajutorului material aferent „Zilei F”, pentru anii 2004 si 2005, ca prescris.
Examinând cererea în raport de probele administrate în cauza, instanta constata în fapt urmatoarele:
În conformitate cu dispozitiile art. 69, lit. b) din Contractul colectiv de munca pe anul 2005/2006 al C.F.R. Calatori si art. 69 din Contractul colectiv de munca la nivel de unitate pe anul 2007/2008, pentru „Ziua F” se va acorda o premiere stabilita de Consiliul de Administratie cu consultarea delegatilor alesi ai sindicatelor cel putin la nivelul clasei 1 de salarizare.
Potrivit art. 40, alin. 2, lit. c) din Codul Muncii, angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.
În temeiul art. 1, alin. 1 din Legea nr. 130/1996 „Contractul colectiv de munca este conventia încheiata între patron sau organizatia patronala pe de o parte si salariatii reprezentati prin sindicate, ori în alt mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.”
Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a obliga pârâta la plata catre reclamanti a ajutorului material aferent „Zilei F” pentru anii 2006, 2007 si 2008.
Având în vedere ca pâna la plata acestor drepturi salariale va trece o perioada de timp, instanta urmeaza a obliga pârâta la plata acestor sume actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.

Etichete: