Top

Contencios Administrativ – Legea 9/1998

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr. 1843/88/21 iulie 2009, reclamanta SS a chemat în judecata pe pârâtul Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti si Comisia Municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 9/1998 pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta, pârâtele sa fie obligate sa emita o hotarâre în conditiile Legii nr. 9/1998, prin care sa i se acorde despagubiri pentru bunurile detinute de autorul sau pe teritoriul statului bulgar.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca prin cererea nr. 12016/2801/20.12.2000 formulata de catre numitii PG,SE,DM,etc s-a solicitat Comisiei de Aplicare a Legii nr. 9/1998 din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti, emiterea unei hotarâri prin care sa fie acordate compensatii banesti pentru bunurile detinute de catre autorul acesteia, PM, si trecute în proprietatea statului bulgar.
Pârâta a emis Hotarârea nr. 2042 din 06.02.2003, prin care a admis cererea, stabilind valoarea despagubirilor la 743.991.343 lei.
Prin Ordinul Cancelariei Primului Ministru Nr. 7190 din 29.11.2006, s-a invalidat Hotarârea nr. 2042/06.02.2003.
Dosarul a fost transmis catre Prefectura Municipiului Bucuresti pentru reanalizare si emiterea unei noi hotarâri.
Prin Hotarârea nr. 2042 din 13.07.2007, Comisia Municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 9/1998 a respins cererea 12016/2801/20.12.2000 formulata în baza Legii nr. 9/1998.
Prin Decizia nr. 446/24.03.2008 emisa de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a fost validata Hotarârea nr. 2042 din13.07.2007 emisa de catre Comisia de Aplicare a Legii nr.9/1998 din cadrul Institutiei Prefectului Municipiului Bucuresti.
Prin Decizia nr. 447 din24.03.2008 a aceleasi autoritati publice a fost respinsa contestatia pe care a formulat-o reclamanta împotriva Hotarârii nr. 2042 din 13.07.2007.
Prin Sentinta civila nr. 2210 din 09.09.2008, pronuntata în dosarul nr. 16554/372008, Tribunalul Bucuresti a anulat deciziile nr. 446 din 24.03.2008 si nr. 447 din 24.03.2008 emise de catre pârâta Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor si Hotarârea nr. 2042 din 13.07.2007 emisa de catre pârâta Comisia Municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 9/1998 si le-a obligat pe pârâte sa emita acte administrative prin care sa acorde compensatii banesti pentru bunurile detinute de autorul reclamantei si abandonate pe teritoriul statului bulgar.
Recursurile formulate de catre pârâte au fost respinse ca nefondate de catre Curtea de Apel Bucuresti prin Decizia nr. 229/26.01.2009.
Pentru îndeplinirea obligatiei impuse de instantele de contencios administrativ, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a emis Decizia nr.1208 din 14.05.2009.
Ulterior, aceasta autoritate publica a transmis dosarul de Legea nr. 9/1998 catre pârâta din prezenta cauza, Comisia Municipiului Bucuresti de Aplicare a Legii nr. 9/1998, însa nici pâna la data promovarii actiunii Comisia nu a emis o noua hotarâre, desi îi revenea aceasta obligatie atât în baza sentintei civile nr. 2210 din 09.09.2008, cât si legislatiei speciale în materie.
Având în vedere ca pârâta nu si-a respectat obligatia, reclamanta apreciaza ca tacerea administratiei reprezinta un refuz nejustificat de solutionare a cererii si ca o nerezolvare culpabila a acesteia.
Pârâtele au formulat întâmpinare, prin care au invocat exceptia de conexitate.
In motivarea exceptiei, pârâtele au aratat ca pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal se afla urmatoarele dosare: dosarul nr. 33145/3/2009 având ca obiect emitere act administrativ unde reclamanta este SE, dosarul nr. 32317/3/2009, având ca obiect obligare emitere act administrativ unde reclamant este PT si dosarul nr. 30429/3/2009, având deasemeni ca obiect obligare emitere act administrativ, unde reclamanta este RF.
Totodata, pe rolul Tribunalului Constanta – Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal se afla dosarul nr. 7143/118/2009, având ca obiect obligare emitere act administrativ, unde reclamanta este SE.
Au mai aratat pârâtele ca reclamantii din aceste dosare, RF s.a. sunt mostenitorii defunctului PM si solicita acelasi lucru, respectiv obligarea pârâtelor la emiterea unei Hotarâri ca urmare a invalidarii hotarârii nr. 2041/2007, prin Decizia A.N.R.R. nr. 1208/0209.
Astfel, între actiunile enumerate mai sus exista o legatura sub raportul obiectului si cauzei si al partilor pârâte iar prin întrunirea lor se poate asigura evitarea unor hotarâri contradictorii.
Pe cale de consecinta s-a solicitat admiterea exceptiei si conexarea dosarelor mentionate mai sus.
Pârâta Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti a invocat si exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive motivat de faptul ca Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti nu are atributii de solutionare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998.
Exceptiile invocate au fost respinse de instanta.
Examinând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin cererea înregistrata la Prefectura Municipiului Bucuresti sub nr. 12016/2801/20 decembrie 2000, numitii PG sa. au solicitat acordarea de compensatii pentru bunurile abandonate de autorul acestora PM statului bulgar, în comuna Zarnici, judetul Durostor.
Prin Hotarârea nr. 2042 din 06.02.2003, Comisia Municipala Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a admis cererea si a stabilit ca petentilor li se cuvin despagubiri în valoare de 743.991.343 lei.
Prin Ordinul Cancelariei Primului Ministru nr. 7190 din 29 noiembrie 2006, Hotarârea nr. 2042/2003 a Comisiei Municipiului Bucuresti a fost invalidata iar dosarul a fost trimis catre Prefectura Municipiului Bucuresti, pentru reanalizare si emiterea unei noi hotarâri.
Prin Hotarârea nr. 2042 din 13.07.2007, Comisia Municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 9/1998 a respins cererea nr. 12016/2801/20 decembrie 2000 formulata de petenti.
Împotriva acestei hotarâri a formulat contestatie petenta RF.
Prin Decizia nr. 446 din 24.03.2008 emisa de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a fost validata Hotarârea nr. 2042 din 13.07.2007 iar prin Decizia nr. 447/24.03.2008 a fost respinsa contestatia formulata împotriva Hotarârii nr. 2042/13.07.2007.
Prin Sentinta civila nr. 2210 din 09.09.2008, pronuntata de Tribunalul Municipiului Bucuresti a fost admisa contestatia reclamantei RF, s-au anulat deciziile nr. 446/24.03.2008 si nr. 447 din 24.03.2008 ale Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Hotarârea nr. 2042 din 13.07.2007 a Comisiei Municipiului Bucuresti, pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 si au fost obligate pârâtele sa emisa actele administrative prin care sa acorde compensatii/despagubiri reclamantei pentru bunurile autorului MP.
Recursurile formulate de catre pârâte au fost respinse ca nefondate de catre Curtea de Apel Bucuresti prin Decizia nr. 229 din 26.01.2009.
Pentru îndeplinirea obligatiei stabilite de instantele judecatoresti Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor a emis decizia nr. 1208 din 14.05.2009 si a înaintat dosarul Comisiei Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 în vederea adoptarii unei noi hotarâri.
Pe parcursul procesului, pârâta Comisia Municipiului Bucuresti pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 a emis Hotarârea nr. 2042 din 8 octombrie 2009, prin care a aprobat cererea nr. 12016/2801 din 20 decembrie 2000 formulata de petentii RF sa. si a stabilit ca, acestora li se cuvin compensatii în valoare totala de 483.433,86 lei iar conform adresei nr. AB/37325/P/11 decembrie 2009 emisa de Comisia Municipiului Bucuresti de aplicare a Legii nr. 9/1998, documentele anexa hotarârii au fost înaintate Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, spre validare.
In aceste conditii, actiunea reclamantei a ramas fara obiect, urmând a fi respinsa ca atare.

Etichete: