Top

Deschiderea procedurii insolvenţei

Dosar nr. 4615/88/2010
R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
ÎNCHEIEREA NR.637
Şedinţa camerei de consiliu

S-a luat în examinare cauza comercială, în primă instanţă, privind pe debitoarea SC T.-V. SRL, cu sediul în sat S., comuna S., judeţul Tulcea, pentru deschiderea procedurii insolvenţei în forma simplificată, în temeiul Legii 85/2006, la cererea debitoarei.
La apelul nominal făcut în şedinţa camerei de consiliu a răspuns avocat M. M. pentru debitoare, în baza împuternicirii avocaţiale nr.88/08.12.2010, depusă la fila 4 din dosar..
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:
Faţă de declaraţia apărătorului debitoarei că nu mai are cereri de formulat şi nici explicaţii de dat pentru completarea cercetării judecătoreşti, instanţa constată dosarul în stare de judecată şi acordă pe fond.
Apărătorul debitoare, având cuvântul, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, starea de insolvenţă a debitoarei este prezumată ca fiind vădită dată fiind împrejurarea că aceasta nu a putut plăti datoria către singurul creditor Direcţia Generală a Finanţelor publice Tulcea, deşi au trecut 90 de zile de la scadenţă.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr.4615/88 din 22.12.2010, iar la judecătorul sindic sub nr.368/2010, debitoarea SC. T-V. SRL solicitat deschiderea procedurii insolvenţei prevăzută de Legea 85/2006, în formă simplificată.
În motivarea cererii, s-a arătat că societatea debitoare a fost înfiinţată în anul 1997, cu sediul în comuna S., judeţul Tulcea, fiind constituită de un singur asociat, în persoana numitului S. G.
Activitatea societăţii a cunoscut un puternic declin, iar începând cu data de 15.02.2010 şi-a suspendat activitatea în baza menţiunii înregistrată la O.R.C. Tulcea sub nr.4079/26.02.2010.
În cursul anului 2010, societatea debitoare a făcut obiectul unui control fiscal din partea ANAF-DGFP Tulcea, cu privire la verificarea modului de evidenţă, calcul, declarare şi virare TVA (aferent perioadei 01.01.2008-28.02.2010) şi a impozitului pe profit (aferent perioadei 01.01.2008-31.12.2010), datorate bugetului general consolidat.
În lipsa documentelor contabile ale societăţii, ce au fost sustrase în cursul anului 2010 din autoturismului administratorului S. G. şi care nu au putut fi reconstituite în termen, mărimea bazei de impunere s-a făcut prin metoda estimării, în conformitate cu prevederile art.67 alin. 1 C.pr.fiscală.
Finalizarea inspecţiei fiscal a statuat faptul că societăţii debitoare îi revin obligaţii fiscale şi accesorii de plată, către bugetul de stat consolidat, în cuantum de 234.387, aşa cum rezultă din raportul de inspecţie fiscală parţială nr.27681/28.07.2010, respectiv Decizia de impunere nr.492/28.07.2010.
Se mai arată că, în patrimoniul societăţii există un dezechilibru financiar datorat lipsei de lichidităţi rezultat din insuficienţa disponibilităţilor băneşti. Ca urmare, se află în situaţia unei insolvenţe vădite, întrucât nu putut achita obligaţiile fiscale, deşi au trecut 90 de zile de la scadenţă.
În drept, au fost invocate dispoziţiile art.24 -27 din Legea nr.85/2006.
În dovedirea cererii, au fost depuse, următoarele înscrisuri: declaraţia pe proprie răspundere dată de administratorul debitoarei S.G., adresa nr.27216/28.07.2010 emisă de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea – Activitatea de Inspecţie Fiscală, decizia de impunere nr.492/28.07.2010, raportul de inspecţie fiscală din 28.07.2010, fi?ă calcul majorări impozit pe profit, fişă calcul TVA 2008, fişă calcul TVA 2009.
Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecătorul sindic reţine că debitoarea SC. T.-V. SRL a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată ceea ce o priveşte, deoarece nu a achitat obligaţiile fiscale şi accesorii către bugetul de stat consolidat în cuantum de 234,387 lei, în conturile debitoarei neexistând lichidităţi, deşi au trecut 90 de zile de la scadenţă.
Potrivit art. 3 din Legea nr. 85/2006, insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile, iar insolvenţa este prezumată ca fiind vădită când debitorul, după 90 de zile de la scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori.
Întrucât înscrisurile anexate relevă că fondurile băneşti disponibile ale SC T.-V. SRL nu acoperă datoriile exigibile, rezultă că societatea debitoare se află în stare vădită de insolvenţă.
Aşa fiind, având în vedere şi că societatea şi-a declarat intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată, judecătorul sindic va admite cererea promovată şi va dispune deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplificată.
Urmează a dispune intrarea societăţii debitoarei în procedura falimentului.
Având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei, va fi desemnat în calitate de lichidator judiciar V. S. Constanţa, care va exercita atribuţiile prev.de art. 24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic.
Se va stabili pentru lichidator o remuneraţie fixa în cuantum de 2500 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie in procent de 5 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.
În temeiul art.47 alin. 4 din legea nr.85/2006, va constata încetat de drept dreptul de administrare al debitoarei.
Conform art.44 din Legea nr.85/2006 va obliga debitoarea să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art.1081 alin.(1) pct.2 lit. d) şi e) din Codul de procedură civilă.
În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 va dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.
Se va fixa termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 17 februarie 2011.
În temeiul art.21 alin. 1 din Legea nr.85/2006, lichidatorul va prezenta judecătorului sindic la fixarea termenului de continuare a procedurii, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii.
– În temeiul art.33 alin 7 din Lg.85/2006 raportat la art. 108 şi 109, va dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene: termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 22 februarie 2011; termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 04 martie 2011; termenul de depunere a contestaţiilor cu privire la creanţele şi dreptul de preferinţă trecute în tabelul creditorilor în termen de în 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar; termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat 18 martie 2011.
Urmează ca lichidatorul să publice notificare şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006, iar creditorii pot formula opoziţie la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificării lichidatorului judiciar în urma deschiderii procedurii.
Urmează a fixa termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 01 aprilie 2011.
Urmează ca lichidatorul să convoace adunarea generală a asociaţilor în maxim 10 zile de la deschidere procedurii, în vederea desmenării administratorului special.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de debitoarea SC T.-V. SRL, cu sediul în sat S., comuna S., judeţul Tulcea.
În temeiul art.3 pct.25 din Lg.85/2006, rap.la art.1 alin.2 lit. f din legea nr.82/2006
Dispune deschiderea procedurii de insolvenţă în forma simplificată cu privire la debitoarea SC T.-V. SRL, cu sediul în sat S., comuna S., judeţul Tulcea.
Dispune intrarea societăţii debitoare în procedura falimentului.
Desemnează în calitate de lichidator pe V. S. Constanţa, care va exercita atribuţiile prev.de art.24 şi 25 din Lg.85/2006 şi pe cele care îi vor fi stabilite de judecătorul sindic, precum şi orice alte atribuţii care îi revin.
Stabileşte pentru lichidator o remuneraţie fixa în cuantum de 2500 lei pentru activitatea premergătoare efectuării lichidării şi o remuneraţie in procent de 5 % din fondurile obţinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei şi din recuperarea de creanţe.
În temeiul art.47 alin. 4 din Legea nr.85/2006
Constată încetat de drept dreptul de administrare al debitoarei.
În temeiul art.44 din Legea nr.85/2006.
Obligă debitoarea să pună la dispoziţia lichidatorului toate informaţiile cerute de acesta, precum şi toate informaţiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea şi averea sa, precum şi lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale făcute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii, sub sancţiunea prevăzută la art.1081 alin.(1) pct.2 lit. d) şi e) din Codul de procedură civilă.
În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006
Dispune ca toate băncile la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului.
Fixează termen pentru depunerea de către lichidator a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la apariţia insolvenţei debitorului, prevăzut de art.59 alin.1, la data de 17 februarie 2011.
În temeiul art.21 alin. 1 din Legea nr.85/2006
Lichidatorul va prezenta judecătorului sindic la fixarea termenului de continuare a procedurii, un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii.
În temeiul art.33 alin 7 din Lg.85/2006 raportat la art. 108 şi 109,
Dispune ca lichidatorul să notifice conform codului de procedură civilă intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea menţiunii, notificare ce va cuprinde şi următoarele termene:
– termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei la 22 februarie 2011.
– termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe la 04 martie 2011.
– termenul de depunere a contestaţiilor cu privire la creanţele şi dreptul de preferinţă trecute în tabelul creditorilor în termen de în 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.
– termenul de întocmire şi depunere a tabelului definitiv consolidat 18 martie 2011.
Lichidatorul va publica notificare şi într-un ziar de largă circulaţie şi în buletinul procedurilor de insolvenţă, conform art.61 alin.3 din Lg.85/2006.
Creditorii pot formula opoziţie la deschiderea procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificării lichidatorului judiciar în urma deschiderii procedurii.
Fixează termen pentru analiza activităţii lichidatorului la data de 01 aprilie 2011.
Lichidatorul va convoace adunarea generală a asociaţilor în maxim 10 zile de la deschidere procedurii, în vederea desmenării administratorului special.
Definitivă. Executorie.
Cu recurs în 7 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 07 ianuarie 2011.

Etichete: